Konkurs za sufinansiranje proizvodnje dugometražnih igranih, kratkometražnih, dokumentarno-igranih i dokumentarnih filmova

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE

Konkurs za sufinansiranje proizvodnje dugometražnih igranih, kratkometražnih, dokumentarno-igranih i dokumentarnih filmova u 2014. godini

I DODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje (u daljem tekstu: Sekretarijat) sufinansiraće u 2014. godini proizvodnju dugometražnih igranih, kratkometražnih, dokumentarno-igranih i dokumentarnih filmova.

II OPŠTI USLOVI KONKURSA

1.    Na Konkursu mogu da učestvuju:

•    samo preduzetnici registrovani za proizvodnju kinematografskih dela i audio-vizuelnih proizvoda (u daljem tekstu: Podnosilac prijave);

2.    Prijava na Konkurs podnosi se na obrascu Prijava – Konkurs za proizvodnju dugometražnih igranih, kratkometražnih, dokumentarno-igranih i dokumentarnih filmova u 2014. godini, koji se može preuzeti na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata: http://www.kultura.vojvodina.gov.rs
Dodatne informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu, na telefon 021/487-4714 ili na e-mail: natasa.matijevic@vojvodina.gov.rs.

3.    Uz prijavu se obavezno podnosi:
–    potpisana i overena izjava od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave;
–    kopija Rešenja Agencije za privredne registre (APR) o upisu u Registar – sa opisom delatnosti za koju je registrovan;
–    svi prilozi koji su navedeni u prijavi.
Za tačnost podataka unetih u prijavu odgovara Podnosilac prijave.

4.    Rok za podnošenje prijave na Konkurs je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Danas“.

5.    Prijave se podnose u 1 (jednom) potpisanom i overenom primerku lično – predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Vlade AP Vojvodine) ili se upućuju poštom na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 16
(Konkurs za proizvodnju dugometražnih igranih, kratkometražnih,
dokumentarno-igranih i  dokumentarnih filmova u 2014. godini)

6.    Sekretarijat zadržava pravo da od podnosilaca koji su blagovremeno podneli prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

7.    Prijave koje se dostave nakon navedenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave podnosilaca kojima je Sekretarijat tokom 2013. godine dodelio sredstva za sufinansiranje programa i projekata u oblasti kulture, a koji nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji, neće se uzimati u razmatranje.

8.    O izboru projekata po raspisanom javnom konkursu odlučuje komisija koju obrazuje Sekretarijat, na osnovu čega pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje donosi odluku o raspoređivanju sredstava koja će biti objavljena na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata.

9.    Sekretarijat će o rezultatima konkursa pismeno obavestiti Podnosioca prijave.

10.    Prijave i priložena dokumentacija se ne vraćaju podnosiocima.

III  POSEBNI USLOVI KONKURSA

Pored prijave podnete na obrascu Upitnika, potrebno je dostaviti i:
•    dva primerka scenarija;
•    dve potpisane recenzije;
•    listu autora sa kratkom biografijom;
•    detaljan finansijski plan za realizaciju filma;
•    iznos sredstava podnosioca prijave u finansiranju realizacije filma;
•    podatke o obezbeđenim sredstvima iz budžeta i/ili na osnovu udruživanja sredstava sa domaćim ili stranim partnerima, donatorima i sl. (sa dokazima o njihovom učešću u finansiranju filma).

IV  KRITERIJUMI ZA DODELU NOVČANIH SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje sufinansiraće u 2014. godini proizvodnju dugometražnih igranih, kratkometražnih, dokumentarno-igranih i dokumentarnih, na osnovu konkursnih prijava koje ispunjavaju sve navedene formalne zahteve i uslove Konkursa i koje zadovoljavaju jedan ili više kriterijuma:
– da su od posebnog društvenog značaja za kinematografiju i da doprinose razvoju kinematografije u AP Vojvodini;
– da u sadržinskom i umetničkom pogledu predstavljaju značajan doprinos u oblasti umetničkog stvaralaštva;
– da doprinose afirmaciji mladih stvaralaca;
– da svojim savremenim filmskim izrazom doprinose unapređivanju kulturnog života i stvaralaštva u oblasti kinematografije;
– da ostvaruju skladan razvoj filmske umetnosti u AP Vojvodini i podstiču interkulturalnost i multikulturalnost;
– da podstiču dečije stvaralaštvo i stvaralaštvo za decu i mlade u kulturi;
– podstiču kulturno i umetničko stvaralaštvo osoba sa invaliditetom i dostupnost kulturnih sadržaja osobama sa invaliditetom;
– da afirmišu kinematografiju  AP Vojvodine u inostranstvu.

Sekretarijat će sufinansirati do 50% budžeta produkcije, osim kada su u pitanju  filmovi sa teškim i složenim sadržajem i niskobudžetni filmovi gde je moguće sufinansirati do 90% budžeta produkcije. Budžet niskobudžetnog filma ne sme preći iznos od 900.000,00 evra u dinarskoj protivrednosti.

Sredstva se dodeljuju za troškove koji su u vezi sa obavljanjem glavnih aktivnosti, odnosno sa razvojem i produkcijom filma, dok se za pojedinačne aktivnosti (npr. postprodukcija), prethodne radnje (npr. obilazak terena za snimanje), za plaćanje stalnih troškova (grejanja, struje, itd), plata zaposlenih i troškova reprezentacije sredstva ne mogu dodeliti.

Producentu je dozvoljeno da van teritorije Republike Srbije potroši najviše 20% dodeljenih sredstava.

Detalji