Godišnji konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji

Konkursi

MINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE

Godišnji konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji

1.    Predmet oglašavanja
Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, u cilju unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji, pruža podršku projektnim aktivnostima koje imaju za cilj sledeće:

1.    Prevencija institucionalizacije i deinstitucionalizacija
–    Stanovanje uz podršku za osobe sa invaliditetom
–    Dnevni boravci za osobe sa invaliditetom
–    Stimulativni i inkluzivni programi namenjeni deci, odraslim i starim osobama sa invaliditetom, kao i njihovim porodicama u cilju  prevencije institucionalizacije

2.    Poboljšanje pristupačnosti fizičkog okruženja
–    Uklanjanje arhitektonskih barijera

3.    Usluge podrške za samostalan život osoba sa invaliditetom
–    aktivnosti dopunske podrške koje svojim sadržajem spadaju u domen stimulacije, integracije i reintegracije, inkluzije, edukacije, radno okupacionih i psihosocijalnih programa u širem smislu
–    aktivnosti koje imaju za cilj poboljšanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom  stvaranjem mogućnosti za slobodan izbor uslova i načina života u izabranom okruženju

2.    Podnosioci prijava
Podnosioci predloga projekata mogu biti isključivo:
1.    Registrovana udruženja građana sa sedištem u Republici Srbiji
2.    Udruženja koja su direktno odgovorna za pripremu i realizaciju projekta.

3.    Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija
Način pisanja predloga projekta:
Predlog projekta dostavlja se na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan obavezno na personalnom računaru i na propisanim obrascima

Obaveznu konkursnu dokumentaciju čine:
•    Obrasci: Aneks 1 – Obrazac za pisanje predloga projekta, Aneks 2 – Obrazac budžeta projekta, Aneks 3 – Narativni budžet i Aneks 4 – Izvršni pregled projekta (dostupni na internet adresi Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike www.minrzs.gov.rs)
•    Akt o registraciji (uverenje da je udruženje upisano u registar nadležnog organa) i  kopija statuta udruženja
•    Ukoliko se projekat prijavljuje u partnerstvu obaveznu dokumentaciju čine i Protokol o saradnji odnosno partnerstvu, Statut partnera i akt o registraciji partnera.

4.    Rok i način dostavljanja projektnih predloga
Predlozi projekata dostavljaju se u zatvorenoj koverti Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom na adresu:
Beograd, Nemanjina 22-26 sa naznakom  „ZA KONKURS – NE OTVARATI”.

Predlozi projekata dostavljaju se poštom preporučeno, kurirskim putem ili ličnom dostavom. Predlog projekta i budžet projekta dostavljaju se u dva odštampana primerka (1 originalni overeni primerak i 1  fotokopija)  i u elektronskoj formi na CD-u.

Predlozi projekata mogu se dostavljati u periodu od raspisivanja konkursa do 21.03.2014. godine.

Ostala pravila konkursa, uputstvo, kao i dodatne informacije za podnosioce prijava mogu se preuzeti u elektronskoj formi sa internet prezentacije Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike http://www.minrzs.gov.rs ili pozivom na brojeve telefona: +381 11 361 34 93 i +381 11 3620 928.

Detalji konkursa