Javni poziv za prijavu projekata za realizaciju Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti

Konkursi

heartacheMINISTARSTVO ZDRAVLJA

Javni poziv za prijavu projekata  za realizaciju Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti u Republici Srbiji do 2020.godine

1. OPŠTI USLOVI

Projekte mogu prijaviti sve zainteresovane zdravstvene ustanove sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite iz Plana mreže zdravstvenih ustanova koje svojim predloženim projektima mogu doprineti dostizanju glavnog cilja Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti – unapređenja i jačanja sistema zdravstvene zaštite Republike Srbije radi bolje prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti.

2. PRIORITETI U FINANSIRANJU

Na osnovu specifičnih ciljeva Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti (pravovremeno prepoznavanje kardiovaskularnih bolesti i unapređenje dijagnostike i lečenja kardiovaskularnih bolesti), prioritetne aktivnosti koje će Ministarstvo zdravlja finansirati u 2014. godini su :

1. procena rizika od kardiovaskularnih bolesti
2. rano otkrivanje srčane insuficijencije
3. stručno usavršavanje u zemlji i inostranstvu, u cilju ovladavanja novim zdravstvenim tehnologijama koje se koriste u procesu dijagnostike i lečenja kardiovaskularnih bolesti, koje ne može trajati duže od 30 dana,   pod sledećim uslovima:
a) Da je usavršavanje kandidata u funkciji sprovođenja Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti u Republici Srbiji do 2020.godine;
b) Da se nove zdravstvene tehnologije (metode i postupci) mogu primenjivati u cilju unapređenja zdravlja ljudi, u prevenciji, dijagnostici i lečenju bolesti, povreda i rehabilitaciji, a obuhvataju bezbedne, kvalitetne i efikasne metode za pružanje zdravstvene zaštite kao i da je zdravstvena ustanova registrovala novu zdravstvenu tehnologiju odnosno da za primenu iste poseduje neophodnu infrastrukturu i odgovarajuću opremu;
c) Prijave zdravstvenim ustanovama mogu podneti zaposleni na neodređeno vreme u sekundarnim i tercijarnim zdravstvenim ustanovama  koje su u Planu mreže
d) Da predložena zdravstvena ustanova u inostranstvu gde će se obavljati usavršavanje ima zadovoljavajući nivo stručne kompetentnosti kao i da je dostavila svoju pismenu saglasnost na sprovođenje edukacije do dana podnošenja prijave projekta.
e) Da se nove zdravstvene tehnologije (metode i postupci) predviđene edukacijom ne primenjuju u nekoj od zdravstvenih ustanova sekundarne/tercijarne zdravstvene zaštite na teritoriji Republike Srbije kao i da zdravstvena ustanova nije u proteklih 5 godina upućivala zdravstvene radnike na istu ili sličnu edukaciju na teret sredstava  budžeta Republike Srbije.

Po ovom Javnom pozivu omogućiće se edukacije lekara specijalista u maksimalnom iznosu od 250.000 dinara po kandidatu, a njihov izbor na nivou zdravstvene ustanove, obaviće zdravstvene ustanove po sledećoj proceduri:
•    Stručni savet zdravstvene ustanove predlaže kriterijume za izbor kandidata direktoru zdravstvene ustanove ;
•    Direktor zdravstvene ustanove, u saradnji sa stručnim kolegijumom,  donosi odluku o izboru kandidata za usavršavanje.

Napomena: Ministarstvo zdravlja će odobriti najviše 2 (slovima: dve) edukacije u toku 2014. godine.

3. NAČIN PRIJAVE

Sve zainteresovane zdravstvene ustanove prijavljuju projekte popunjavanjem obrazaca M1 i M2 dostupnih na internet stranici Ministarstva zdravlja (preuzmite obrasce). Predlozi projekata se dostavljaju preporučenom poštom i putem elektronske pošte,  uz napomenu  „Za javni poziv za realizaciju  aktivnosti Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti” i to u tri overena i pečatirana primerka od strane direktora i sa zavodnim brojem zdravstvene ustanove.

Uz prijavu za projekat pod tačkom 3. zdravstvena ustanova je obavezna da dostavi i :
•    listu izabranih kandidata koja je utvrđena na osnovu  navedene procedure
•    okvirni finansijski predračun troškova boravka na usavršavanju, sa posebno iskazanim putnim toškovima (potvrda putne agencije na osnovu tri ponude)
•    pozivno pismo
•    kadrovsku strukturu iz oblasti kardiološke zdravstvene zaštite
•    zaveden putni nalog u protokolu ustanove
•    overen putni nalog od strane ovlašćenog lica i koordinatora projekta
•    naznačen datum i vreme polaska  i povratka sa puta
•    razlog putovanja – navesti aktivnost zbog koje se putovalo
•    tačno utvrđena dnevnica za putovanje: broj časova provedenih na izvršenju aktivnosti i službenom putu ( u skladu sa Uredbom o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika, «Službeni glasnik» RS  broj 98/07).

U suprotnom, prijava će se smatrati nepotpunom i neće biti uzeta u razmatranje.

4. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

Rok podnošenja predloga projekata je 30 dana od dana objavljivanja na sajtu Ministarstva zdravlja (25.02.2014.).

Kontakt osobe u  Ministarstvu zdravlja:
dr Jugoslav Kelečević, E-mail:jugoslav.kelecevic@zdravlje.gov.rs
dr Goran Bilek, E-mail:goran.bilek@zdravlje.gov.rs
Filip Lukinović, E-mail:filip.lukinovic@zdravlje.gov.rs
tel: 011/2699-505

Detaljnije