Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u kulturi

Konkursi

CultureOPŠTINA KANJIŽA

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u kulturi u 2014. godini,  u vrednosti od 2.500.000 dinara

Pod programima i projektima ukulturi koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta Opštine podrazumevaju se programi i projekti u kulturi i projekti umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi, koji se odnose na:

– organizovanje kulturnih događanja (programa, koncerata, festivala, takmičenja, savetovanja, susreta i izložbi) značajnih za očuvanje kulturnog identiteta i razvoja kulturnog života opštine
– očuvanje i negovanje narodnih običaja
– učešće na takmičenjima i festivalima
– podsticanje amaterskog kulturno-umetničkog rada
– izdavanje knjiga i časopisa
– prevod knjiga
– izdavanje CD-a i audio vizuelnih izdanja.

Pravo podnošenja prijave za finansiranje ili sufinansiranje programa odnosno projekata u kulturi imaju sledeći subjekti u kulturi:
– ustanove kulture,
– amaterska kulturno-umetnička društva i
– drugi subjekti u kulturi kao što su: zadužbine i fondacije u kulturi, privredna društva i preduzetnici registrovani za obavljanje delatnosti u kulturi i druga pravna lica i subjekti u kulturi.

Subjekti u kulturi imaju pravo da podnesu prijavu za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u kulturi pod uslovom da im je registrovano sedište na teritoriji Opštine.

Prijave na konkurs se podnose Komisiji za dodelu sredstava u oblasti kulture na obrascu „PRIJAVA na konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa odnosno projekta u kulturi” (obrazac br. 1).

Za svaki program odnosno projekat podnosi se posebna prijava.

Podnosilac prijave uz obrazac br. 1. prilaže:
– dokaz o podnosiocu prijave: izvod iz registra u kojem je subjekat u kulturi registrovan;
– pregled osnovnih podataka o podnosiocu prijave (istorijat, opis delatnosti, dosadašnji projekti i sl.), sačinjen od strane podnosioca prijave i
– detaljan opis programa odnosno projekta u kulturi za čije finansiranje ili sufinansiranje se podnosi prijava.
Obrazac br. 1 – „PRIJAVA na konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa odnosno projekta u kulturi”-  je dostupan na zvaničnoj prezentaciji opštine Kanjiža.

Prijave se podnose u štampanom obliku, a predaju se u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kanjiža ili dostavljaju putem pošte na adresu: Kanjiža, Glavni trg 1, sa naznakom „KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA KULTURU“.

Nepotpune i neblagovremene prijave Komisija neće uzeti u razmatranje.

Rok za dostavu prijava: 31. januar 2014. godine.

Detalji konkursa