Poziv za predloge istraživanja OCD – Angažovanje privatnog sektora za promociju građanskog prostora

Konkursi

Balkan Civil Society Development Network (BCSDN)

Poziv za predloge istraživanja OCD – Angažovanje privatnog sektora za promociju građanskog prostora

Cilj poziva
Ovim pozivom želimo da podržimo aktere civilnog društva na Balkanu da istraže potencijal privatnog sektora u igranju veće uloge u jačanju i promovisanju građanskog prostora, istraže u kojoj meri su akteri iz privatnog sektora odgovorni prema ljudima i poštuju ljudske prava, da prikupe dokaze o trenutnoj praksi i naučenim lekcijama i identifikuju potencijalne puteve za efikasnu koordinaciju i/ili saradnju.

U skladu sa našom misijom osnaživanja OCD i izgradnje njihovih kapaciteta, BCSDN traži predloge istraživanja od aktera civilnog društva na Balkanu koji će dati više informacija na temu povezivanja OCD i privatnog sektora. Najmanje 3 OCD/istraživača ili istraživačkih timova će dobiti male grantove za istraživanje od maksimalno 2.500 EUR, za sprovođenje istraživanja od interesa u okviru sledeća dva pravca:

1. Saradnja OCD i privatnog sektora (npr. primeri uspešnih partnerstava između OCD i privatnog sektora; izazovi, pokretači i prepreke za takva partnerstva; dobre prakse i praktične strategije za OCD i/ili preduzeća, itd.)

2. Odgovornost privatnog sektora/korporacije (npr. praćenje konkretnih projekata ili bilo kakvog angažmana privatnog sektora kako bi se osiguralo da se poštuju ljudska prava, dobrobit zajednica i/ili zaštita životne sredine, praćenje napada na aktiviste/branioce ljudskih prava)

Kriterijumi
Ovaj poziv je otvoren za OCD/think-tankove na Balkanu sa interesovanjem i/ili iskustvom na temu saradnje OCD-privatnog sektora i iskustvom u sprovođenju istraživanja

Za učešće je potrebno dostaviti sledeće dokumente:
– Registracioni dokument izdat od strane relevantnog javnog subjekta/organizacije, u skladu sa zakonodavstvom u zemlji osnivanja OCD;
– Portfolio organizacije i CV(e) istraživača koji će biti angažovani;
– Predlog istraživanja (uključujući nacrt istraživačke metodologije, vremenski okvir i budžet).
Način prijave
Prijave se podnose elektronskim putem na ekecutiveoffice@balkancsd.net sa predmetom mejla: Application for the Call for Research Proposals (CSO-PSE.
Prijave se podnose isključivo na engleskom jeziku.

Rok za podnošenje predloga: 25.03.2022

Detaljnije