Bespovratna sredstva nevladinim organizacijama za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima

Konkursi

700-795850POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava nevladinim organizacijama i ostalim neprofitnim institucijama za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine

CILjEVI FINANSIRANjA:
– podrška programima i aktivnostima usmerenim na nabavku opreme ili materijala kojima će se omogućiti i unaprediti rad na očuvanju umetničkih i starih zanata;
– podrška programima za obučavanje kadrova za vršenje starih zanata i obezbeđivanje potrebne literature i različitih nastavnih sredstava i učila za iste.

USLOVI KONKURSA:
1. Pravo učešća na Konkursu imaju registrovane nevladine organizacije i ostale neprofitne institucije sa teritorije AP Vojvodine.

2. Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 300.000,00 (slovima: tristahiljada dinara).

3. Prijave na Konkurs podnose se na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti u Sekretarijatu za li sa sajta www.psrzrp.vojvodina.gov.rs

4. Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa, sa naznakom: J A V N I K O N K U R S – STARI ZANATI

5. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati, kao ni dokumentacija podnosioca koji nisu ispunili ranije ugovorenu obavezu prema Sekretarijatu.

6. Odluka o dodeli sredstava objaviće se na sajtu Sekretarijata.

7. Korisnik kome se odobre sredstva, u obavezi je da pre zaključenja ugovora otvori poseban namenski račun kod Uprave za trezor, a kao sredstvo garancije urednog izvršenja obaveza dostavi Sekretarijatu dve istovetne blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjima,registrovane u poslovnoj banci.

Konkurs je otvoren do 30. septembra 2013. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/487 46 68.

Detaljnije