Konkurs – službena upotreba jezika

Konkursi

people-with-speech-bubblesPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANjE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za raspodelu budžetskih sredstava organima i organizacijama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma manjinskih nacionalnih zajednica za 2013. godinu

Sredstva u iznosu od 9.500.000,00 (slovima: devetmilionapetstohiljada) dinara, će se koristiti za sufinansiranje projekata čiji je cilj unapređivanje prava na službenu upotrebu jezika i pisama manjinskih nacionalnih zajednica u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Pravo da učestvuju na konkursu imaju:
– organi opštine i grada na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, u kojima je
Statutom utvrđena službena upotreba jezika i pisama manjinskih nacionalnih
zajednica na celoj teritoriji opštine ili grada ili naseljenim mestima na
njihovoj teritoriji;
– mesne samouprave na teritoriji opština i gradova iz prethodne alineje;
– drugi organi, organizacije, službe i ustanove na teritoriji opština i gradova –
korisnici budžetskih sredstava, iz alineje jedan.

Sredstva se dodeljuju za finansiranje, odnosno učešće u finansiranju:
– osposobljavanja zaposlenih u organima i organizacijama gde se koriste jezikom
nacionalne manjine koji je utvrđen kao jezik u službenoj upotrebi, a naročito na
radnim mestima na kojima se ostvaruje kontakt sa strankama (učešćem na
kursevima, seminarima i drugim načinima organizovanim u tu svrhu) i za razvoj
sistema elektronske uprave za rad u uslovima višejezičnosti (unapređenje
internet portala i dr.).
– troškove izrade i postavljanja tabli sa nazivom organa i organizacija, nazivom
naseljenog mesta na putnim pravcima, nazivom ulica i trgova ispisanih i na
jezicima nacionalnih manjina koji su u službenoj upotrebi u opštini, gradu i
naseljenom mestu i za štampanje dvojezičkih ili višejezičkih obrazaca kao i za
štampanje službenih glasila i drugih javnih publikacija.

Visina sredstava za raspodelu utvrđuje se na osnovu sledećih kriterijuma:
– broj jezika i pisama koji su u službenoj upotrebi na celoj teritoriji opštine, grada i naseljenog mesta;
– procentualno učešće pripadnika nacionalnih manjina čiji su jezici i pisma u službenoj upotrebi u ukupnom broju stanovništva;
– ukupni materijalni troškovi potrebni za realizaciju Er zijn speciale blackjack en bonussen of meld je aan in de Adameve Casino VIP Club. projekata;
– postojanje drugih izvora finansiranja projekata;
– kontinuitet u finansiranju projekata od strane Sekretarijata, odnosno da li se sredstva traže prvi put.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je do 01. jula 2013. godine.
Prijave na konkurs se podnose isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata. Kompletna konkursna dokumentacija može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata ili na internet adresi: www.ounz.vojvodina.gov.rs.

Prijave na konkurs se podnose na srpskom jeziku ili na jeziku nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Prijave se podnose lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Vlade AP Vojvodine) ili se upućuju poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad.

Prijave na konkurs se dostavljaju u dva primerka sa dve izjave overene I potpisane od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave, ukoliko se konkuriše po jednom osnovu, ukoliko se istovremeno konkuriše i po drugom osnovu, prijave se dostavljaju ukupno u četiri primerka, sa četiri overene izjave.

Neće se uzeti u razmatranje neblagovremene ili nepotpune prijave, a nedostatak nije po ukazivanju otklonjen, ili se ne odnose na konkursom predviđene namene ili su podnete od strane neovlašćenih lica.

Korisnik se obavezuje da odobrena srestva upotrebi samo za namene za koje su dodeljena, a neutrošena sredstva da virmanski vrati budžetu na odgovarajuću poziciju Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu I nacionalne zajednice. Korisnik se obavezuje da o utrošku dodeljenih sredstava podnese izveštaj odmah a najkasnije do 31. decembra tekuće godine.

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice zadržava pravo da od podnosioca prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju odnosno ispunjenje dodatnih uslova ili izađe na lice mesta.

Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

Rezultati konkursa se objavljuju na zvaničnoj internet adresi Sekretarijata. Sekretarijat nije obavezan da obrazloži svoje odluke. Na odluku Sekretarijata ne može se uložiti žalba ili neki drugi pravni lek.

Link