EIDHR šema za pomoć (CBSS) 2013 za Srbiju

Konkursi

eu_flagEVROPSKA KOMISIJA

EIDHR šema za pomoć (CBSS) 2013 za Srbiju

Iznos granta: 10.000-100.000 evra.

Krug aplikanata: Pravna lica.

Da bi se ispunili ciljevi EIDHR instrumenata, projekti se biraju na tri razna načina:
Preko globalnih poziva za predloge projekata: ovi pozivi su fokusirani na podizanje poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda u zemljama i regionu gde su ova prava najviše izložena riziku. Podržane su aktivnosti koji se odnose na linije vodili u okviru ljudskih prava u EU, (dijalozi u vezi ljudskih prava, zaštitnici ljudskih prava, smrtna kazna, torture….) i pružaju pomoć globalnim kampanjama koja se odnose na ICC, kao i programi master edukacija u oblasti ljudskih prava i demokratije izvan EU.
Preko šhema preko kojih se finansiraju države (CBSS): lokalni pozivi za projekte koji su sprovedeni kroz Delegacija EU. Ove šeme se realizuju u 47 država u zadnjih nekoliko godina sa ciljem jačanja uloge civilnog društva u promovisanju ljudskih prava i demokratske reforme kao i sa ciljem mirnog zastupanja interesnih grupa, konsolidovanjem političke participacije i političkog reprezentovanja.

Rok za predaju dokumentacije: 8. jul 2013.

Link