Javni poziv za CIP-EIP eko-inovacije 2013.

Konkursi

cip eko inovacijeJavni poziv za CIP-EIP eko-inovacije 2013.

Rok za prijavu: četvrtak, 05. septembar 2013.

POZIV ZA PREDLOGE PROJEKATA 2013
CIP EKO-INOVACIJE PROJEKTI UVOĐENjA I ŠIRENjA TRŽIŠTA EKO-INOVATIVNIH PROIZVODA

Najvažnije informacije o pozivu:
•    poziv je objavljen 14. maja 2013. godine
•    rok za prijavu je 5. septembar 2013. godine
•    projektni predlozi se dostavljaju elektronskim putem (EPSS)
•    očekivani rok za evaluaciju projektnih predloga: mart 2014. godine
•    očekivani rok za potpisivanje ugovora i početak realizacije projekata: početak maja 2014. godine
•    procenat sufinansiranja od strane Evropske Komisije: do 50% opravdanih troškova
•    projektne aktivnosti mogu maksimalno da traju 36 meseci
•    ukupan budžet ~ 31.585 miliona evra

Više informacija o pozivu je dostupno na:
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/apply-funds/application-pack/index_en.htm

Ko može prijaviti projekat?
Poziv je otvoren za sva pravna lica, iz privatnog i javnog sektora, koja su registrovana na teritoriji zemalja članica EU, zemalja članicama EFTA-e (Norveška, Island i Lihtenštajn), u zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima (Hrvatska, Makedonija, Turska, Albanija, Crna Gora, Srbija) i Izraelu.

Prioritet imaju mala i srednja preduzeća.

CIP eko-inovacije:
•    predstavljaju prvu ili široku primenu eko-inovativnih tehnika, proizvoda, procesa ili praksi
•    imaju jasan ekološki uticaj
•    imaju dugoročnu tržišu strategiju
•    imaju mogućnost ponavljanja rešenja
•    odnose se na komercijalizaciju i dugoročnu profitabilnost

Ciljevi poziva:
•    podsticanje novih i integrisanih pristupa eko-inovacijama u oblastima kao što su upravljanje zaštitom životne sredine i stvaranje ekoloških proizvoda, procesa i usluga,
•    uklanjanje prepreka za šire korišćenje eko-inovacija,
•    kreiranje većeg tržišta za eko-inovativne proizvode i usluge,
•    povećanje inovativnih kapaciteta malih i srednjih preduzeća.

Prioritetne oblasti i aktivnosti:
Prednost imaju sektori koji mogu da pruže značajno poboljšanje u načinu na koji njihovo poslovanje, proizvodi ili usluge utiču na životnu sredinu.

1) Reciklaža
•    Unapređenje procesa i metoda sortiranja otpadnih materijala, građevinski otpad (šut), komercijani i industrijski otpad, mogućnosti primene i recikliranja otpada iz elektro opreme i elektronskih komponenti i vozila na kraju životnog ciklusa.
•    Inovativni proizvodi nastali korišćenjem recikliranih materijala, novim metodama reciklažnih procesa, primenom međunarodnih proizvodnih i drugih standarda, koji zadovoljavaju potrebe naprednog dizajna i projektovanja i potrebe potrošača za visokom kvalitetom.
•    Poslovne inovacije u cilju povećanja konkurentnosti industrije reciklaže, kao što su nove tržišne strukture za reciklirane proizvode, lanci nabavke ili usklađeni procesi proizvodnje i recikliranja.

2) Građevinarstvo
•    Proizvodi u građevinskoj industriji i procesi sa tim u vezi, koji omogućavaju smanjenu potrošnju resursa, zadržavanje/vezivanje ugljenika i smanjenje otpada iz proizvodnje. Ovo pokriva upotrebu materijala koji pogoduju zaštiti životne sredine, smanjenu upotrebu sirovina i inovativne proizvodne procese, koji u velikoj meri smanjuju uticaj građevinarstva na životnu sredinu.

3) Industrija hrane i pića (prioritetni sektori: mesni i mlečni proizvodi, maslinarstvo)
•    Čistiji i inovativniji proizvodi, uključujući metode i materijale za pakovanje, procese i usluge koje teže većoj efikasnosti upotrebe resursa. Potpunija upotreba sirovina u sektoru proizvodnje hrane, koja povećava efikasnost upotrebe resursa i produktivnost, smanjuje količine bio-razgradivog otpada i koja podržava tranziciju prema ‘’organskoj’’ ekonomiji.
•    čistiji i inovativniji proizvodi, procesi i usluge koji imaju za cilj smanjenje otpada i emisije gasova i/ili povećanje reciklaže.
•    povećanje efikasnosti u potrošnji vode i povećana eko-efikasnost upravljanja vodama.
•    obeležavanje proizvoda ili logističke usluge koje se odnose na pakovanje, distribuciju i uticaj na odluke potrošača u cilju smanjenja negativnog uticaja potrošnje hrane i pića na životnu sredinu

4) Voda
•    Procesi, proizvodi i tehnologije koji štede vodu, posebno procesi bez upotrebe vode,
•    tretman voda i otpadnih voda: rešenja koja nude veću efiksnost i smanjenje uticaja na životnu sredinu, na primer smanjenje upotrebe hemijskih sredstava ili ponovno upotrebljavanje resursa (hranljivih sastojaka) iz otpadnih voda,
•    pametna distribucija u cilju uštede vode, hemikalija, energije i materijala: inovativni sistemi za merenje i podešavanje doziranja hemikalija, nivoe protoka i pumpanja, otkrivanje curenja i reparacija, i slično.

5) „Zelenije“ poslovanje/pametna nabavka
•    kreiranje i izlazak inovativnih proizvoda na tržište, usmerenih na smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu i upotrebe resursa. Projekti treba da slede principe Politike Integrisane proizvodnje (Communication from the Commission „Integrated Product Policy“, COM (2003) 302 final, of 18 June 2003) i treba da budu u skladu sa dokumentima iz Akcionog plana za održivu potrošnju i  proizvodnju i Politike održive Industrije (Sustainable Consumption and Production and Sustainable Industrial Policy Action Plan). Projekti se mogu odnositi na primenu Direktive o ekodizajnu. Performanse novih proizvoda u smislu zaštite životne sredine, mogu se bazirati na Evropskim eko-oznakama ili na drugim priznatim i akreditovanim šemama obeležavanja i sertifikacije proizvoda.
•    Usluge koje omogućavaju bolje usklađivanje ponude i tražnje eko-inovativnih rešenja i koje podržavaju tržišnu primenu eko-inovacija.
•    Supstitucija materijala koji se koriste u proizvodnji sa onima koji imaju manji uticaj na životnu sredinu i kod kojih se podrazumeva efikasnija upotreba resursa (npr. bioloških, obnovljivih i organiskih), kao i supstituciju retkih i oskudnih materijala i unapređenje korišćenja sekundarnih sirovina.
•    Zelena proizvodnja i čistiji inovativni i ekološki proizvodni procesi, sa visokim stepenom multiplikacije. Aktivnosti se mogu odnositi ujedinjavanje industrijskih procesa, npr. korišćenje nusproizvoda ili otpada kao sirovine za  novu proizvodnju.
•    Inovacije u uvođenju metoda pre-fabrikacije, popravke i sličnih usluga sa višim stepenom multiplikacije.

Kriterijumi za izbor projekata:
•    relevantnost projekta: projekat mora biti u skladu sa politikama i prioritetima EU, mora imati značajan stepen inovativnosti i pozitivnog uticaja na životnu sredinu.
•    kvalitet projekta: ispravnost i doslednost projekta sa tehničkog aspekta i aspekta  upravljanja projektom.
•    efekti na ciljnu grupu: mogućnosti ponovnog uvođenja na tržište ponuđenog rešenja (mogućnost korišćenja u drugim preduzećima ili u drugim zemljama), mogućnost stvaranja novog ili proširenja postojećeg tržišta.
•    budžet projekta i troškovi.
•    dodatna vrednost na evropskom nivou, tj. značaj učešća EU na realizaciju projekta ili na ukidanje barijera za širenje tržišta.

Aktivnosti predloženog projekta treba da budu u skladu sa ciljevima objavljenog poziva. Indikatori kojima se meri uticaj i rezultati projekta treba da budu konkretni, merljivi, dostupni, realistični i pravovremeni (SMART indikatori).

Projekti koji se finanisiraju iz drugih EU programa:
Projekti koji se odnose na upravljanje i planiranje upotrebe zemljišta, upravljanje prirodnim staništima, na urbane politike i projekte sa javnom dimenzijom trebaju da se prijave za LIFE+ ili FP7 program (Sedmi okvirni program za istraživanje i tehnološki razvoj).

Projekti koji se fokusiraju na povećanje korišćenja obnovljivih izvora energije i energetsku efikasnost trebaju da se prijave za program Inteligentna energije Evrope (IEE).

Projekti vezani za istraživanje i tehnološki razvoj trebaju biti prijavljeni za FP7 program.

Link