Krediti i garancije

Konkursi

Fond za razvoj RS logoFOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

Krediti i garancije

Fond za razvoj Republike Srbije obavlja poslove koji se odnose na odobravanje kredita, izdavanje garancija, kupovinu hartija od vrednosti, sticanje akcija i udela na osnovu pravnih poslova, uključujući i konverziju potraživanja. Krediti se odobravaju za podsticanje razvoja privrednih subjekata, i to pravnim subjektima koji su u većinskom privatnom ili državnom vlasništvu, osim javnim preduzećima.

Vrsta podrške:
•    Krediti za privredna društva
•    Krediti za podsticanje ravnomernog regionalnog razvoja u 2012. godini
•    Program Vlade za kreditnu podršku privredi i građanima
•    Krediti za preduzetnike
•    Dinarske garancije
•    Krediti za početnike
•    Krediti za stare zanate
•    Krediti za žensko preduzetništvo

Kontakt
Adresa: Bulevar Nemanjića 14a, 18 000 Niš, Srbija
Telefon: 018 41 50 199, 018 41 50 200
E-mail: office@fondzarazvoj.rs
Web: www.fondzarazvoj.gov.rs