Bespovratna sredstva u okviru Programa podrške razvoju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga

Konkursi

running businessmanNACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške razvoju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga u 2013. godini

Program podrške razvoju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga u 2013. godini (dalje: Program) sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj (dalje: Nacionalna agencija) u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama. Osnovni cilj programa je jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga, kroz usklađivanje njihovog poslovanja sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja, unapređivanje poslovnih procesa, proizvoda i usluga i jačanje ljudskih resursa.

Bespovratna sredstva će se odobravati za:

I grupa aktivnosti:
– uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda, sertifikacija, resertifikacija) i obeležavanje proizvoda „CE“ znakom;
– edukacija menadžmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke;

II grupa aktivnosti:
– poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa;
– poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda/usluga;
– testiranje novih proizvoda i
– izrada i implementacija specijalizovanog softvera.
– novi dizajn proizvoda i ambalaže i
– elektronska prezentacija preduzeća.

Pravo na dodelu sredstava imaju mala i srednja preduzeća, zadruge i preduzetnici, koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:
– da se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga;
– da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu i da su registrovani na teritoriji Republike Srbije;
– da su osnovani najkasnije u maju 2011. godine;
– da uspešno posluju prethodne dve godine;
– da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva prethodne dve godine;
– da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
– da u ovoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva drugih državnih institucija.

Sredstva se dodeljuju u iznosu od 50.000,00 do 400.000,00 dinara za I grupu aktivnosti, odnosno od 50.000,00 do 800.000,00 dinara za II grupu aktivnosti.

Nacionalna agencija će na osnovu ugovora sa korisnikom sredstava refundirati iznos do 50% od ukupnog iznosa projekta bez PDV-a.

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 40.000.000,00 dinara.

Sredstva se dodeljuju malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama u skladu sa čl. 95, 96. i 97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, br. 13/10, 100/11 i 91/12).

Rok za podnošenje prijava je 10. jun 2013. godine.

Program, uputstvo, pravila za ocenjivanje, prijava i drugi prateći obrasci dostupni su na elektronskim stranama Nacionalne agencije na adresi www.narr.gov.rs i u štampanom obliku u akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama i agenciji koja je posebnim ugovorom angažovana u realizaciji ovog programa za Beogradski region.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj na brojeve telefona: 019/445-311; 019/445-312; 019/445-364; 011/2060-856; 011/2060-807 i 011/2060-827.