Podsticajna sredstva za nabavku opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru

Konkursi

folia2POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU I VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru u 2013. godini

1.    Predmet konkursa
je dodela podsticajnih sredstava fizičkim licima – nosiocima registrovanog poljoprivrednog gazdinstva za kupovinu opreme neophodne za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru u visini do 50% od ukupne vrednosti investicije.

2.    Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuju po konkursu
Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje je 80.000.000,00 dinara

3.    Korisnici podsticaja

mogu biti fizička lica – nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, sa područja AP Vojvodine, koji se bave proizvodnjom: povrća, cveća i jagodičastog voća.

4. Uslovi za ostvarivanje podsticaja
–    da je registrovano poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gadinstva i da se nalazi u aktivnom statusu;
–    da nosilac gazdinstva ima manje od 65 godina;
–    da su izmirene sve poreske obaveze i druge javne dažbine za 2012. godinu;
–    da nema neizmirenih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo APV po osnovu ranije potpisanih ugovora;
–    da ima dokaz o vlasništvu, odnosno ukoliko nije vlasnik, ugovor o zakupu zemljišta na kome se planira realizacija investicije za period od najmanje 5 godina od dana kupovine opreme.

5. Namena i visina podsticaja  
Podsticaj je namenjen za nabavku opreme,   odnosno materijala za proizvodnju: povrća, cveća i jagodičastog voća i to za:
*    Konstrukciju za objekte zaštićenog prostora pokrivenog
plastikom (aluminijumska, podcinkovano čelična, čelična i plastična);
*    Višegodišnje, višeslojne folije za pokrivanje objekta zaštićenog prostora;
*    Folije za senčenje i sprečavanje gubitka tolote;
*    Mreže za senčenje objekta;
*    Sisteme za navodnjavanje kap po kap;
*    Instrumente za merenje nivoa CO2, temperature supstrata i vazduha, kao i vlage.

–    Maksimalna vrednost podsticaja ne može biti veća od 500.000 dinara.
–    Podsticaj se dodeljuje u vidu bespovratnih sredstava nakon kupovine opreme.
–    Na kupljenu opremu staviće se ručna zaloga u trajanju od 5 godina.

6. Postupak podnošenja prijave i konkursne dokumentacije

Pored popunjene prijave čiji je obrazac dostupan na Web stranici Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs, učesnici konkursa dužni su da dostave i sledeću dokumentaciju:
•    Izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava koje izdaje Uprava za trezor (prva strana izvoda RPG sa osnovnim podacima i druga strana izvoda ca podacima o površinama i proizvodnjom);
•    Original ili overena fotokopija računa sa specifikacijom opreme i overena fotokopija otpremnice kao i fotokopija fiskalnog isečka o izvršenom plaćanju predmeta kupovine.
•    Fotokopija garantnog lista za opremu za koju je to predviđeno važećim propisima.
•    Fotokopija carinske deklaracije ako je predmet kupovine nabavljen uvozom.
•    Orginal vlasnički list ne stariji od 15 dana ili overen ugovor o zakupu zemljišta na najmanje 5 godina i orginal vlasnički list za zemljište koje je u uzeto u zakup ne stariji od 15 dana na kome se postavlja predmet kupovine.
•    Uverenje poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama i drugim javnim dažbinama za 2012. godinu.
•    Fotokopija lične karte podnosioca prijave.
•    Fotokopija diplome o završenom školskom obrazovanju – poljorivredni smer, koju dostavlja nosioc porodičnog poljoprivrednog gazdinstva – ukoliko je poseduje.
•    Potvrda podnosioca prijave da je član udruženja, kao i da se u potvrdi navede kada je overena izjava o pristupanju udruženju (potvrdu izdaje udruženje).
•    Uverenje nacionalne službe za zapošljavanje o nezaposlenosti podnosioca zahteva i članova domaćinstava- ukoliko poseduje.

Korisnik podsticaja može podneti samo jednu prijavu.

Konkurs je otvoren od 14 marta do 17 maja 2013. god.

Nepotpune i neblagovremen prijave se neće uzeti u razmatranje.
Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti POŠTOM NA ADRESU:
Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad
sa naznakom „KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA NABAVKU OPREME ZA BILjNU PROIZVODNjU U ZAŠTIĆENOM PROSTORU U 2013. GODINI “ i „NE OTVARATI“.
ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade APV.
Sve dodatne informacije možete tražiti na telefon 021/487-44-13
Tekst konkursa i obrazac prijave možete se preuzeti na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za poljorivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine: www.psp.vojvodina.gov.rs.

Konkursna dokumentacija se ne vraća a pitanja od značaja za realizaciju konkursa regulisana su Pravilnikom o dodeli podsticajnih sredstava iz programa  zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine u 2013. godini objavljenim na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine.

Link