Javni poziv za prijavu projekata za realizaciju Nacionalnog programa „Srbija protiv raka”

Konkursi

cancer ribbonsMINISTARSTVO ZDRAVLJA

Javni poziv za prijavu projekata  za realizaciju  Nacionalnog programa „Srbija protiv raka”, koji će se finansirati iz budžeta Republike Srbije- Razdeo Ministarstvo zdravlja

1. OPŠTI USLOVI
Projekte mogu prijaviti sve zainteresovane zdravstvene ustanove i druge specijalizovane organizacije koje se bave poslovima prevencije i ranog otkrivanja preventabilnih malignih tumora (rak grlića materice, rak dojke i rak debelog creva).

Projekti sa kojima će se aplicirati za sredstva iz budžeta treba da uključuju aktivnosti na:
1. smanjenju broja novoobolelih od malignih bolesti;

2. smanjenju broja umrlih od malignih bolesti;

3. poboljšanju ranog otkrivanja malignih bolesti;

4. unapređenju kvaliteta života obolelih od malignih bolesti i njihovih porodica

5. realizaciji promotivnih kampanja koje doprinose podizanju svesti populacije o važnosti i mogućnosti prevencije malignih bolesti

6. stručnom usavršavanju u zemlji i inostranstvu, u cilju ovladavanja novim zdravstvenim tehnologijama koje se koriste u procesu pružanja zdravstvenih usluga iz oblasti onkološke zdravstvene zaštite pod sledećim uslovima;
a) Da je usavršavanje kandidata u funkciji rada na sprovođenju Nacionalnog programa „Srbija protiv raka”;

b) Da se nove zdravstvene tehnologije (metode i postupci) mogu primenjivati u cilju unapređenja zdravlja ljudi, u prevenciji, dijagnostici i lečenju bolesti, povreda i rehabilitaciji, a obuhvataju bezbedne, kvalitetne i efikasne metode za pružanje zdravstvene zaštite;

c) Prijave zdravstvenim ustanovama mogu podneti lekari specijalisti zaposleni na neodređeno vreme u zdravstvenim ustanovama sekundarnog/  tercijarnog nivoa koje su u Planu mreže;

d) Da predložena zdravstvena ustanova u inostranstvu gde će se obavljati usavršavanje ima zadovoljavajući nivo stručne kompetentnosti;

Po ovom Javnom pozivu omogućiće se edukacija lekara specijalista  u maksimalnom iznosu od 500.000 dinara po kandidatu, a njihov izbor na nivou zdravstvene ustanove, obaviće zdravstvene ustanove po sledećoj proceduri:
•    Stručni savet zdravstvene ustanove utvrđuje posebne kriterijume za izbor kandidata;
•    Direktor zdravstvene ustanove, u saradnji sa stručnim kolegijumom,  donosi odluku o izboru kandidata za edukaciju.

7. unapređenju kvaliteta rada zdravstvenih ustanova iz oblasti onkološke zdravstvene zaštite.

2. PRIORITETI U FINANSIRANjU
Prioritet u finansiranju imaće oni projekti koji ispunjavaju sledeće uslove i to:
1.    Projekti čiji su izlazni rezultati merljivi na osnovu utvrđenih indikatora;

2.    Projekti čije su aktivnosti prepoznate u strateškim dokumentima Ministarstva zdravlja (Nacionalni program Srbija protiv raka, Nacionalni program prevencije karcinoma dojke, Nacionalni program prevencije karcinoma debelog creva, Nacionalni program prevencije karcinoma grlića materice.

Projekte mogu dostaviti:
1.    Zdravstvene ustanove koje su u  Planu mreže zdravstvenih ustanova;
Projektne aktivnosti zdravstvenih ustanova koje su već finansirane iz sredstava Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje ili iz budžeta Ministarstva zdravlja neće biti razmatrane.

Realizacija projekata vršiće se na osnovu ugovora zaključenih između nosioca aktivnosti projekta i Ministarstva zdravlja, kojim će se definisati obaveze ugovornih strana i uslovi plaćanja, shodno potrebama iskazanim  u projektu.

Po potpisivanju ugovora sredstva će biti uplaćena nosiocima projekata, a nakon završetka projekta, svaki nosilac u sklopu završnog izveštaja, dostavlja  Ministarstvu zdravlja detaljan narativni i finansijski izveštaj na propisanim obrascima uz koji se prilaže kompletna finansijska dokumentacija (računi, fakture i dr).

Ministarstvo zdravlja zadržava pravo da koriguje stavke budžeta prijavljenih projekata prema aktivnostima koje se sprovode.

Projekti koji budu predviđali nabavku medicinske opreme, lekova i medicinskih sredstava kao i projekti čije aktivnosti predstavljaju redovnu delatnost zdravstvene ustanove  smatraće se nedopuštenim i neće biti uzeti u razmatranje.

3. NAČIN PRIJAVE
Sve zainteresovane strane prijavljuju projekte popunjavanjem obrazaca M-1 i M-2 dostupnih na veb stranici sajta Ministarstva zdravlja (preuzmite obrasce). Predloge projekata sa kompletnom dokumentacijom dostaviti putem pošte, uz napomenu  „Za javni poziv za realizaciju  aktivnosti Nacionalnog programa onkološke zdravstvene zaštite Srbija protiv raka” i to dva overena i pečatirana primerka i u elektronskoj formi na CD-u.

Uz prijavu za projekat pod tačkom 7. zdravstvena ustanova dostavlja i :
•    listu izabranih kandidata koja  je utvrđena na osnovu  navedene procedure
•    okvirni finansijski predračun troškova boravka na usavršavanju, sa posebno iskazanim putnim toškovima (potvrda putne agencije, na osnovu tri ponude)
•    pozivno pismo
•    kadrovsku strukturu iz oblasti onkološke zdravstvene zaštite.

Prijava mora sadržati gore navedenu dokumentaciju i biti potpisana i overena od strane direktora zdravstvene ustanove. U suprotnom će se prijava smatrati nepotpunom i neće biti uzeta u razmatranje.

Obrazac M1

Obrazac M2

4. ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVE

Rok podnošenja projekata je 15 dana od dana objavljivanja na internet stranici Ministarstva  zdravlja.

Prijave pristigle po proteku navedenog roka će se smatrati neblagovremenim i neće biti uzete u razmatranje.

5. BODOVANjE PROJEKATA

Projekti se ocenjuju, do najviše 100 bodova, po sledećim kriterijumima:
•    Uticaj na unapređenje prevencije od 0 do 20 bodova
•    Veličina(obuhvat) ciljne grupe od 0 do 15 bodova
•    Nove ideje,modeli razvoja ili načini rešavanja postojećih problema od 0 do 20 bodova
•    Održivost projekta od 0 do 15 bodova
•    Struktura budžeta od 0 do 30 bodova

6. ROK

28.02.2013. godine.

Link