Konkurs za prijavu manifestacija

Konkursi

vegetable-production-given-at-an-exhibition-of-an-agriculturePOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za prijavu manifestacija za dodelu finansijske podrške organizatorima naučnostručnih manifestacija, manifestacija sajamskog i izložbenog tipa u vezi s poljoprivrednom proizvodnjom i lokalno-tradicionalnih manifestacija iz nadležnosti Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine.

1. Predmet i cilj konkursa

Jeste dodela finansijske podrške Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine (u daljem tekstu: Sekretarijat) za organizaciju manifestacija u 2013. godini, sa ciljem jačanja i podizanja kapaciteta ruralne sredine, povezivanje poljoprivrednika, ruralnog stanovništva, te promocija ruralne sredine i poljoprivrednih prizvoda radi boljeg pozicioniranja na tržištu.

2. Vrsta manifestacija koje će se finansirati i vrsta korisnika

1. Naučnostručne manifestacije u vezi sa: poljoprivredom, preradom poljoprivrednih proizvoda, sigurnošću hrane i kvalitetom proizvoda, organizovanjem poljoprivrednih proizvođača, kao i ruralnim razvojem;
KORISNICI PODRŠKE – obrazovne ustanove i naučnoistraživačke ustanove.

2. Manifestacije sajamskog i izložbenog tipa u vezi sa poljoprivredom, preradom poljoprivrednih proizvoda, ishranom i ruralnim razvojem;
KORISNICI PODRŠKE – opštine i gradovi sa teritorije AP Vojvodine, udruženja građana u čijem su delokrugu poljoprivredne aktivnosti i ruralni razvoj, osim udruženja građana koja se bave stočarskom proizvodnjom.

3. Lokalno-tradicionalne manifestacije – sa ciljem predstavljanja kulturne baštine, očuvanja tradicionalnih zanata, očuvanja proizvodnje lokalnih proizvoda;
KORISNICI PODRŠKE – opštine i gradovi sa teritorije AP Vojvodine, udruženja građana koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom, udruženja građana koja neguju tradicionalne vrednosti i bave se očuvanjem starih zanata na selu i lokalne akcione grupe ( LAG-ovi).

 3. Posebni uslovi za podršku

Posebni uslovi za podršku manifestacijama definisani su u Pravilniku o dodeli sredstava iz programa mera za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela; oni su osnov za bodovanje i kvalifikovanost prijave za finansiranje.

4. Isplata sredstava

– Prispele prijave razmatraće komisija koju obrazuje Sekretarijat.
– Sredstva će se dodeljivati na osnovu prispelih prijava, do utroška sredstava opredeljenih za ovu namenu.
– Sredstva će se isplaćivati na osnovu ugovora Sekretarijata i korisnika sredstava.

5. Iznos sredstava

Ukupna sredstava namenjena za podršku organizatorima manifestacija iznose 30.000.000,00 dinara.

6. Nadzor nad korisnicima sredstava – organizatorima manifestacija

– Korisnici su dužni da čuvaju duplikate prijave, kao i prateću dokumentaciju četiri godine od dana podnošenja prijave.

– Organizator manifestacije, kome su odobrena sredstva za održavanje manifestacije, ima obavezu da na istaknuto mesto tokom trajanja manifestacije oglasi finansijsku podršku Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine.

7. Trajanje konkursa, potrebni obrasci i slanje prijave za održavanje manifestacije

– Konkurs je otvoren zaključno sa 31. 07. 2013. godine

Obrasci i tekst konkursa objavljeni su na veb-stranici Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs

Organizator manifestacije prijavu sa svom potrebnom dokumentacijom podnosi poštom, na adresu
Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad
sa naznakama „KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ORGANIZATORIMA MANIFESTACIJE U 2013. GODINI” i „NE OTVARATI”, ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/487-44-13.

Link