Javni poziv – Realizaciju programa „podrška nevladinim organizacijama“ i „podsticanje aktivnosti stručnih organizacija, saveta i udruženja“

Konkursi

healthMINISTARSTVO ZDRAVLJA

Javni poziv za podnošenje predloga projekata  za realizaciju programa 1803-4 „podrška nevladinim organizacijama“ projekat 01-„podsticanje aktivnosti stručnih organizacija, saveta i udruženja“

Za prijavu projekata i skupova stručnih organizacija, saveta i udruženja.

Za finansijsku podršku i pokroviteljstvo Ministarstva zdravlja.

Programe/projekte mogu prijaviti sve zainteresovane organizacije, saveti i udruženja radi ostvarivanja učešća u sredstvima iz Budžeta namenjenih aktivnostima na unapređenju zdravlja.

Udruženja, u skladu sa ovim javnim pozivom, mogu svoje prijave slati za programe/projekte koji donose nove ideje i nove modele razvoja i/ili nove načine rešavanja postojećih problema, ili dopunjuju i proširuju zadovoljavanje zdravstvenih potreba putem pružanja usluga, edukacije i obuke, organizovanja stručnih skupova, konferencija, sastanaka, radionica, a čije je vremensko trajanje ograničeno do šest meseci

Takođe, zainteresovana organizacija, savet ili udruženje može konkurisati samo za pokroviteljstvo Ministarstva zdravlja, ili samo za finansijsku podršku koja podrazumeva i pokroviteljstvo.

OPŠTI USLOVI PRIJAVE

Pravo da se prijavi na ovaj javni poziv ima svako udruženje čija je delatnost od javnog interesa u skladu sa aktima Ministarstva zdravlja.

Programi/projekti i skupovi uzimaće se u razmatranje ako udruženje ispunjava sledeće opšte uslove:
•    Da je registrovano i deluje na području Republike Srbije,
•    da ima aktivno telo uprave (Skupštinu, Upravni odbor) koje vodi delotvornu razvojnu politiku radi ostvarivanja i unapređenja određenog zajedničkog ili opšteg cilja i interesa, koji nisu zabranjeni zakonom,
•    da je Statutom ili definisanim aktivnostima utvrđeno da se se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti zdravlja.

Pored opštih uslova, udruženje koje prijavljuje projekat/program ili skup treba da ispunjava i sledeće dodatne uslove:
•    Udruženje mora da bude odgovorno za sprovođenje programa i spremno da preuzme javnu odgovornost za obavljanje poslova  u toj oblasti;
•    Udruženje treba u programu skupa i svim pratećim publikacijama da navede Ministarstvo zdravlja  kao pokrovitelja ili finansijera skupa.

PRIORITETI KONKURSA

Osnov za definisanje prioriteta konkursa je Plan razvoja zdravstvene zaštite 2010-2015. Godine („Službeni glasnik RS“ broj 88/10).

Prioritetne oblasti su:
•    Prevencija hroničnih nezaraznih bolesti
•    Podrška pacijentima obolelim od malignih bolesti
•    Reproduktivno zdravlje
•    Zdravlje dece i mladih
•    Bolesti zavisnosti
•    Mentalno zdravlje
•    Zdravlje invalida
•    Zdravlje starih
•    Zdravlje Roma
•    Sprečavanje nasilja u porodici
•    Smanjenje svih oblika diskriminacije

Ovim konkursom nisu obuhvaćene:
•    Aktivnosti zdravstvenih ustanova koje su već finansirane iz sredstava Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje ili iz budžeta Ministarstva zdravlja
•    štampanje autorskih monografija
•    kulturne manifestacije.

NAČIN PRIJAVE:

Sva zainteresovana udruženja svoje programe/projekte ili skupove prijavljuju na obrascu M-4 (preuzmite obrazac) uz detaljan opis predloženih ativnosti.

Uz prijavu Projekta, udruženje je obavezno da dostavi:
1.    Izvod o registraciji udruženja iz Agencije za privredne registre overen od strane nadležnog organa;
2.    fotokopiju izvoda Statuta ili plana aktivnosti udruženja kojima je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje overenu od strane nadležnog organa;
3.    Bilans stanja, odnosno finansijski izveštaj udruženja koji je overen pečatom udruženja i potpisom odgovornog lica;
4.    Preporuke, odluke ili pisma namere o sufinansiranju ovog programa/projekta/skupa;
5.    Bankarska garancija ili menica kao instrument obezbeđenja potraživanja u slučaju utvrđenog nenamenskog trošenja sredstava obezbeđenih za realizaciju programa/projekta, odnosno u slučaju neizvršenja ugovorne obaveze-predmeta programa;
6.    Biografije predloženih edukatora;
7.    Podatak o visini iznosa kotizacije za učesnike na stručnom skupu
8.    Ako su za ranije programe/projekte/skupove korišćena sredstva iz Budžeta Republike Srbije dostaviti overeni pisani dokaz da su ugovorne obaveze u programu/projektu, za koji su korišćenja navedena sredstva, ispunjene.

Ukoliko udruženje u okviru prijave Projekta ne dostavi neki od napred navedenih dokumenata, prijava će se smatrati nepotpunom i neće biti uzeta u razmatranje.

Ako zainteresovano udruženje konkuriše isključivo za pokroviteljstvo i finansijsku podršku organizaciji stručnog skupa, nije potrebno da dostavi overenu kopiju Statuta predviđenu tačkom 2., kao ni da dostavi instrument obezbeđenja predviđen u tački 5. .

Obrazac M4

PREDVIĐENI BUDžET

Realizacija projekta vršiće se na osnovu ugovora zaključenih između nosioca projekta i Ministarstva zdravlja kojim će se definisati uslovi plaćanja.

Svakom prihvaćenom projektu može biti dodeljeno maksimalno do 300.000 dinara.

Za stručne skupove sa međunarodnim učešćem maksimalno može biti dodeljeno do 80.000 dinara, a za stručne skupove bez međunarodnog učešća do 50.000 dinara

Ministarstvo zdravlja zadržava pravo da izvrši korekcije stavki budžeta prijavljenih projekata i stručnih skupova prema aktivnostima koje se sprovode.

OBAVEZE NAKON POTPISIVANjA UGOVORA

Po potpisivanju ugovora, sredstva će biti preneta nosiocu projekta. Udruženje je dužno da Ministarstvu zdravlja podnosi izveštaje, kvartalno i po okončanju programa/projekta, osim u slučaju kada program/projekat ne traje duže od šest meseci, kada se dostavlja nakon realizacije programa. Izveštaj obavezno sadrži podatke o stepenu realizacije programa i utrošenim sredstvima.

Ako se prilikom kontrole utvrdi nenamensko trošenje sredstava, nadležni organ je u obavezi da raskine ugovor i zatraži povraćaj prenetih sredstava, odnosno da aktivira instrument obezbeđenja, a udruženje je dužno da sredstva vrati sa zakonskom kamatom.

BODOVANjE PROGRAMA/PROJEKATA

Programi/projekti udruženja ocenjivaće se do najviše 100 bodova po sledećim kriterijumima:
1.    Poštovanje prioriteta javnog poziva – od 0 do 15 bodova
2.    Ciljna grupa (obuhvat) – od 0 do 15 bodova
3.    Podrška Nacionalnim programima i strategijama – od 0 do 10 bodova
4.    Nove ideje, modeli razvoja ili načini rešavanja postojećih problema – od 0 do 10 bodova
5.    Saradnja sa zdravstvenim ustanovama, lokalnim samoupravama i drugim udruženjima – od 0 do 10 bodova
6.    Održivost projekta – od 0 do 10 bodova
7.    Budžet projekta – od 0 do 30 bodova

ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA

28.02.2013. godine.

Link