Konkurs za stipendiranje najboljih studenata

Konkursi

FOND ZA MLADE TALENTE REPUBLIKE SRBIJE

Konkurs za stipendiranje najboljih studenata

Završnih godina: osnovnih akademskih studija ili master akademskih studija ili integrisanih akademskih studija sa visokoškolskih ustanova čiji je osnivač republika srbija, za školsku 2012/13. Godinu uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju su:
– da su državljani Republike Srbije ili da imaju status izbeglice;
– da imaju prebivalište u Republici Srbiji, odnosno boravište – za lica koja imaju status izbeglice;
– da su u školskoj 2012/13. godini upisani u završnu godinu osnovnih akademskih studija ili master akademskih studija ili integrisanih akademskih studija fakulteta i univerziteta čiji je osnivač Republika Srbija;
– za studente završnih godina osnovnih akademskih studija i integrisanih akademskih studija da im je prosečna ocena najmanje 8,50 u toku prethodnih godina studija, a za studente master akademskih studija da im je prosečna ocena najmanje 8,50 sa osnovnih akademskih studija;
– da su položili sve ispite sa svih prethodnih godina studija;
– da nisu navršili 25 godina života – za studente osnovnih akademskih studija, odnosno da nisu navršili 27 godina života – za studente master akademskih studija i studente integrisanih akademskih studija, zaključno sa datumom objavljivanja konkursa.

Dokumentacija koju su kandidati koji upisuju završnu godinu osnovnih akademskih ili integrisanih akademskih studija obavezni da dostave:
– popunjen, svojeručno potpisan, obavezni obrazac prijave za konkurs (obrazac prijave se nalazi na vebsajtu Ministarstva omladine i sporta www.mos.gov.rs i vebsajtu Fonda za mlade talente www.dositeja.rs a može se preuzeti i u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihaila Pupina 2, Palata Srbija, istočno krilo, kancelarija 338/III);
– uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci);
– fotokopija važeće lične karte, odnosno dokumenta kojim se dokazuje status izbeglice;
– potvrda fakulteta da su u školskoj 2012/13. godini upisani u završnu godinu osnovnih akademskih studija ili integrisanih akademskih studija fakulteta i univerziteta čiji je osnivač Republika Srbija;
– original ili overenu fotokopiju dokumenta (dokumenata) izdatog od strane fakulteta kojim (kojima) se potvrđuje:
– da su položili sve ispite iz prethodnih godina studija sa navedenom ukupnom
prosečnom ocenom;
– školska godina u kojoj su prvi put upisani na osnovne akademske ili integrisane akademske studije;
– koliko semestara traju studije koje pohađaju.

Dokumentacija koju su kandidati koji upisuju završnu godinu master akademskih studija obavezni da dostave:
– popunjen, svojeručno potpisan, obavezni obrazac prijave za konkurs (obrazac prijave se nalazi na vebsajtu Ministarstva omladine i sporta www.mos.gov.rs i vebsajtu Fonda za mlade talente www.dositeja.rs a može se i preuzeti u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihaila Pupina 2,
Palata Srbija, istočno krilo, kancelarija 338/III);
– uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci);
– fotokopija važeće lične karte, odnosno dokumenta kojim se dokazuje status izbeglice;
– potvrda fakulteta da su u školskoj 2012/13. godini upisani u završnu godinu master akademskih
studija fakulteta i univerziteta čiji je osnivač Republika Srbija;
– overenu fotokopiju diplome ili uverenja o završenim osnovnim akademskim studijama sa prosečnom ocenom;
– za studente koji upisuju završnu godinu master akademskih studija koje traju dve godine original ili overenu fotokopiju dokumenta izdatog od strane fakulteta kojom se potvrđuje da su položili sve ispite sa prve godine master akademskih studija, koji su predviđeni za polaganje u toku prve godine studija.

Studenti koji dobiju stipendiju imaju obavezu da rade u Republici Srbiji najmanje pet godina po završetku studija, u skladu sa tačkom 4. Odluke o obrazovanju Fonda za mlade talente.
Studenti koji su dobili stipendiju Fonda ne mogu ponovo konkurisati za stipendiju Fonda za isti stepen studija.
Prilikom razmatranja prijava uzimaće se u obrzir uspešnost studiranja, ravnomerna regionalna zastupljenost univerziteta i fakulteta, kao i zastupljenost po oblasti studiranja/nauke.
U zavisnosti od visine sredstava u budžetu Republike Srbije, Fond će utvrditi broj i visinu stipendija koje će se isplatiti za nastavne mesece za školsku 2012/13. godinu, a u skladu sa Odlukom o obrazovanju Fonda za mlade talente Republike Srbije.

Način prijavljivanja na konkurs:
Sva obavezna dokumentacija dostavlja se isključivo preporučenom poštom ili neposredno predaje na pisarnici Uprave za zajedničke poslove Republičkih organa, Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina
2, istočno krilo, na sledeću adresu:
MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA
FOND ZA MLADE TALENTE
BULEVAR MIHAILA PUPINA 2
11070 NOVI BEOGRAD
Na koverti ispod adrese Ministarstva obavezno napisati: „Fond za mlade talente- Konkurs za stipendiranje završnih godina studija u Republici Srbiji za šk. 2012/13. godinu“.

Prijave na konkurs se dostavljaju do 10. novembra 2012. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave na konkurs neće biti razmatrane.
Dopune dokumentacije poslate po isteku roka za konkurisanje biće tretirane kao neblagovremene i neće biti razmatrane.
LISTA KANDIDATA KOJI ISPUNjAVAJU SVE USLOVE KONKURSA I KOJI SU DOSTAVILI POTPUNU I UREDNU DOKUMENTACIJU, BIĆE OBJAVLjENA NA SAJTU MINISTARSTVA
OMLADINE I SPORTA – www.mos.gov.rs, KAO I NA SAJTU FONDA ZA MLADE TALENTE
REPUBLIKE SRBIJE – www.dositeja.rs

Sve dodatne informacije možete dobiti putem elektronske pošte: fond@mos.gov.rs ili putem telefona: 011-311-0785 svakog radnog dana u periodu od 9:00 do 12:00 časova.

Link