Sufinansiranje projekta „Korišćenje solarne energije za pripremu tople potrošne vode u gerontološkim centrima

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje projekta „Korišćenje solarne energije za pripremu tople potrošne vode (TPV) u gerontološkim centrima na teritoriji AP Vojvodine, čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina“

Sredstva za Program rasporeda i korišćenja sredstava za realizaciju navedenog projekta planirana su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu („Službeni list AP Vojvodine“, broj 23/2011 i 03/2012-rebalans) i Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine za 2012. godinu (Rešenje Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine br.402-3/2012 od 18. januara 2012. godine i br.402-3/2012 od 07. marta 2012. godine) u iznosu od 9.917.595,93 dinara.

Cilj dodele sredstava za realizaciju ovog projekta  je korišćenje solarne energije za pripremu tople potrošne vode (TPV) u gerontološkim centrima na teritoriji AP Vojvodine. Time bi se postiglo smanjenje energetskih troškova za TPV, smanjenje emisije gasova staklene bašte,  kao i proširenje baze pilot projekata u ovoj oblasti.

Ovakvi projekti korišćenja solarne termalne energije su dobar podsticaj za sve buduće slične projekte kao što su: bolnice opšteg tipa, specijalističke bolnice, studentski domovi, letnji kampovi, osnovne i srednje škole sa pratećim sadržajima, domovi zdravlja itd…

Sredstva po ovom Konkursu dodeljuju se za sufinansiranje:
-nabavke i montaže novih postrojenja za pripremu tople potrošne vode   putem solarnih kolektora, sa pratećim instalacijama (cevovodi, armatura, bojleri, cirkulacione pumpe, ekspanzioni sudovi i ostala prateća mašinska i elektro oprema)
-adaptacije/sanacije postojećeg sistema za zagrevanje tople potrošne vode  (koji kao energent za dobijanje toplotne energije koristi fosilno gorivo kao što je: zemni gas, mazut, lako ulje, ugalj, drvo ili sl.)  ili električnu energiju sistemom sa solarnim kolektorima.
-rekonstrukcija postojećeg sistema za grejanje tople potrošne vode dodavanjem kombinovane instalacije sa solarnim kolektorima, kako bi se omogućilo alternativno i jeftino zagrevanje tople potrošne vode.

U cenu ulaze neophodni mašinski i prateći elektro radovi za automatizovan rad solarnog postrojenja, solarno postrojenje i adaptacija/sanacija i rekonstrukcija  bojlera, kako bi se omogućio kombinovani rad.

Prateći građevinski radovi nisu predmet ovog Konkursa.

USLOVI KONKURSA

1. Pravo učešća na Konkursu imaju gerontološki centri na teritoriji AP Vojvodine, čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina, koji  planiraju da koriste solarnu energiju za pripremu tople potrošne vodu u cilju smanjenja potrošnje toplotne i električne energije i smanjenja emisije gasova staklene bašte.

2. Sredstva po ovom Konkursu dodeljivaće se bespovratno, do 80% opravdanih troškova iskazanih idejnim projektom, dok preostali iznos vrednosti investicije za navedenu namenu obezbeđuju sami učesnici Konkursa. Odobrena sredstva mogu se koristiti isključivo isključivo za:
– nabavku i montažu novih postrojenja za pripremu tople potrošne vode i ostale  potrebe grejanja   putem solarnih kolektora, sa pratećim instalacijama ;
-adaptaciju/sanaciju postojećeg sistema za zagrevanje tople potrošne sistemom sa solarnim kolektorima ili
-rekonstrukciju postojećeg sistema za grejanje tople potrošne vode dodavanjem kombinovane instalacije sa solarnim kolektorima

3. Maksimalni iznos za dodelu sredstava po učesniku Konkursa je do 3.000.000,00 dinara (slovima:trimilionadinara). Ako se na Konkurs prijavi manji broj učesnika koji ispunjavaju uslove Konkursa, navedeni iznos za dodelu sredstava će se povećati. Sredstva po ovom Konkursu moraju biti namenski utrošena najkasnije do 25.12. 2012. godine.

4. Prijave na Konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine, 21000 Novi Sad, ulica Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa obaveznom naznakom na licu koverte: Ne otvarati-prijava na Konkurs za projekat – „Korišćenje solarne energije za pripremu tople potrošne vode (TPV) u gerontološkim centrima na teritoriji AP Vojvodine, čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina“, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

5. Prijave se podnose isključivo na konkursnim obrascima, uz koje se prilaže i ostala neophodna dokumentacija.
Navedeni obrasci mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine (II sprat, kancelarija 63, zgrade Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine), ulica Bulevar Mihajla Pupina broj 16, Novi Sad, ili se mogu skinuti sa sajta Sekretarijata, kao i tekst Konkursa na adresi: www.psemr.vojvodina.gov.rs

6. Uz prijavu na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom obavezno se prilaže i Idejni termo-mašinski i Idejni prateći elektro projekat za navedenu namenu. Projektna dokumentacija treba da bude u skladu sa važećim zakonom kojim se uređuje prostorno planiranje i izgradnja objekata, tehničkim i drugim propisima koji se odnose na ovu oblast.
Prijave na Konkurs i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

7. Učesnici Konkursa mogu da konkurišu isključivo sa jednim projektom za jedan objekat i navedenu  namenu.

8. Prijava na Konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 1.06.2012. godine.

Konkurs se objavljuje u “Službenom listu APV“,  dnevnom listu “Dnevnik“ i na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine.

Postupak za ocenu i izbor najpogodnijeg projekta će se sprovoditi u skladu sa kriterijumima koji su sastavni deo konkursne dokumentacije.

Konkurs će sprovesti Komisija za sprovođenje konkursa, koja će biti obrazovana posebnim rešenjem.

O podnetim prijavama na konkurs odlučuje pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine na predlog Komisije za sprovođenje Konkursa, koja razmatra pristigle prijave na konkurs i utvrđuje predlog odluke.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2012. godinu.

Korisnik se obavezuje da dodeljena sredstva upotrebi samo za namene za koje su dodeljena, a da neutrošena sredstva vrati na račun Budžeta AP Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine.

Nakon realizacije projekta potrebno je priložiti detaljan izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi se opravdalo namensko i zakonito korišćenje sredstava.

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine zadržava pravo da od podnosioca prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju ili  informacije, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova ili izađe na lice mesta.

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine će o rezultatima Konkursa pismeno obavestiti podnosioca prijave. Sekretarijat nije dužan da obrazloži svoju odluku. Na odluku Sekretarijata ne može se se uložiti pravno sredstvo.

Prava i obaveze između Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica kao i prijave koje nisu predmet Konkursa, neće se uzimati u razmatranje.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine na telefon 021/487-47-93 ( Katica Dragutinović) , 021/487-46-92 (Ljiljana Volić), putem faksa: 021/456-799 ili elektronskom poštom na e-mail adrese:  ljiljana.volic@vojvodina.gov.rs   i  katica.dragutinovic@vojvodina.gov.rs

Link