Konkurs za dodelu sredstava organizatorima regionalnih sajamskih manifestacija

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

Konkurs za dodelu sredstava organizatorima regionalnih sajamskih manifestacija za sufinansiranje organizacije sajmova u AP Vojvodini

U cilju podrške sektoru malih i srednjih preduzeća, kroz poslovno povezivanje ovog dela privrede, kako sa domaćim, tako i sa stranim partnerima, Pokrajinski sekretarijat za privredu sufinansiraće organizaciju regionalnih medjunarodnih sajamskih manifestacija u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini koje se održavaju tokom drugog, trećeg i četvrtog kvartala 2012. godine sa ukupnim iznosom od 6.200.000,00 dinara, obezbedjenih Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012 godinu («Službeni list APV», broj 23/2011) na poziciji broj 0122, ekonomska klasifikacija 451, subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, iz izvora finansiranja 01 00 prihodi iz budžeta, na poziciji broj 0124, ekonomska klasifikacija 463, transferi ostalim nivoima vlasti, iz izvora finansiranja 01 00 prihodi iz budžeta i na poziciji broj 0125, ekonomska klasifikacija 481, dotacije nevladinim organizacijama, iz izvora finansiranja 01 00 prihodi iz budžeta.

Uslovi konkursa
1. Pravo učešća na Konkursu imaju regionalne privredne komore, opštine i javna preduzeća sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje organizovanja regionalnih medjunarodnih sajamskih manifestacija na teritoriji AP Vojvodine.

2. Iznos dodeljenih sredstava može biti do 50% ukupnih troškova organizovanja sajamske manifestacije.Pod troškovima organizovanja sajamske manifestacije podrazumevaju se: troškovi zakupa prostora u kome se organizuje sajamska priredba, toškovi izrade i tehničkog opremanja štandova, kao i marketinški troškovi vezani za organizaciju sajma.

3. Rok za podnošenje prijava je 5. april 2012. godine.

4. Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet konkursa.

5. Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

Način apliciranja
Prijave se podnose Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata. Kompletana konkursna dokumentacija može se preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, II sprat, soba 5.

Prijave na konkurs sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa obaveznom naznakom na licu koverte «Prijava na konkurs-regionalni sajmovi» poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poledjini koverte navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

Odlučivanje po prijavama

Odluku o dodeli sredstava doneće, na predlog Konkursne komisije, pokrajinski sekretar za privredu, u roku od 10 dana od dana zaključenja Konkursa.

Korisnik sredstava zaključuje Ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu kojim se utvrdjuju medjusobna prava i obaveze, ukupan iznos dotacije, način i uslovi plaćanja, podnošenje izveštaja o namenskom utrošku sredstava, kao i druga pitanja vezana za korišćenje ovih sredstava.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu na telefon 021 456 881.

Link