Javni poziv seoskim udruženjima žena sa teritorije AP Vojvodine

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni poziv seoskim  udruženjima žena sa  teritorije AP Vojvodine

1. Predmet javnog poziva

Predmet Javnog poziva seoskim udruženjima žena sa teritorije Autonomne Pokrajine  Vojvodine ( u daljem tekstu: Javni poziv) je odabir seoskih udruženja žena sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine, kojima će se dodeliti kompjuter, sa ciljem tehničkog unapređenja i osavremenjivanja  opremljenosti organizacije.

2. Pravo učestvovanja

Pravo učešća po Javnom pozivu  imaju neprofitne organizacije, udruženja građana/ki, udruženja žena, aktivi žena (u daljem tekstu:Organizacije), koje su registrovane u skladu sa Zakonom, i koje imaju sedište  u seoskim sredinama na teritoriji AP Vojvodine i koje u svom delovanju imaju za cilj unapređenje položaja žena na selu.
U toku trajanja Javnog poziva Organizacija može podneti zahtev za dodelu jednog kompjutera .

3. Podnošenje zahteva  i rok

Zahtev za dodelu kompjutera za potrebe rada Organizacije podnose se Komisiji za dodelu kompjutera – Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina 16,  Novi Sad, sa naznakom: „Javni poziv za dodelu kompjutera.“
Uz zahtev podneti:
1.    dokaz o registraciji Organizacije;
2.    Statut organizacije (izvod u kojem se definiše oblast delovanja i ciljevi rada organizacije);
3.    opis dosadašnjih aktivnosti i realizovanih projekata;
4.    plan aktivnosti Organizacije u narednom periodu;
5.    dokaz o korišćenju prostorija za potrebe rada Organizacije (ugovor o zakupu, sporazum o korišćenju prostorija i sl.)

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, na telefon 021 487 4709 ili na  anita.beretic@vojvodina.gov.rs

Rok za podnošenje zahteva je 05. april  2012. godine.

4. Kriterijumi za dodelu kompjutera

1. Broj realizovanih projekata u oblasti unapređivanja položaja žena na selu;
2.  Informatička opremljenost Organizacije.

5. Donošenje odluke o dodeli kompjutera

Ocenu podnetih zahteva izvršiće Komisija za dodelu kompjutera nakon isteka roka za njihovo podnošenje. Na predlog Komisije, Odluku o dodeli kompjutera, doneće Pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

Link