Finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti poljoprivrede iz budžeta opštine Kanjiža

Konkursi

OPŠTINA KANJIŽA

Javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti poljoprivrede
iz budžeta opštine Kanjiža

Ukupan iznos sredstava namenjenih finansiranju projekata nevladinih organizacija u oblasti poljoprivrede iz budžeta opštine Kanjiža za 2012. godinu iznosi: 1.500.000,00 dinara.

Sredstva po ovom konkursu dodeljuju se nevladinim organizacijama (udruženjima građana) u oblasti poljoprivrede sa teritorije opštine Kanjiža u skladu sa Odlukom o načinu finansiranja projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža („Sl. list opštine Kanjiža“ br. 12/2008) za ostvarenje projekata u oblasti poljoprivrede kao što su: organizovanje manifestacija, izdavanje informacionih biltena, seoski turizam, zaštita interesa, edukacija i stručno savetovanje, marketing, učešće na sajmovima, podsticanje samoorganizovanja (zadrugarstvo, preduzetništvo, stari zanati, porodične farme), prekogranična saradnja.

Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije (udruženja građana) registrovane na teritoriji opštine Kanjiža, odnosno koje imaju sedište ili ogranak i deluju na području opštine Kanjiža kao opštinske, međuopštinske ili republičke organizacije.

Nevladina organizacija može učestvovati sa najviše dva projekta, a sredstva iz budžeta opštine Kanjiža dodeljuju se za finansiranje samo jednog projekta.

Projekat se mora realizovati na teritoriji opštine Kanjiža.

Projekat mora biti završen do 31.12.2012. godine i u okviru navedenog roka takođe mora da se preda i detaljni obračun projekta.

Nevladine organizacije koje ne dostave izveštaj o realizaciji projekta u roku iz prethodnog stava nemaju pravo učešća na konkursu u naredne tri godine, odnosno neće biti razmatrano njihovo učešće na konkursu.

Ukoliko su odobrena sredstva nenamenski utrošena, korisnici sredstava su dužni da vrate uplaćena sredstva.

Vrednost traženih sredstava iz budžeta opštine Kanjiža ne sme biti manja od 20.000,00 dinara niti veća od 500.000,00 dinara, po projektu.

Nevladina organizacija je dužna da obezbedi sopstveno učešće u novcu u visini od 10 % vrednosti projekta.

Prijave na konkurs podnose se na posebnom obrascu, koji čini sastavni deo konkursne dokumentacije.

Konkursna dokumentacija se može preuzeti svakog radnog dana u terminu od 7,00 do 15,00 časova, u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kanjiža, Glavni Trg br. 1. (soba br. 2. – šalter br. 7) ili sa zvanične web-prezentacije opštine Kanjiža (www.kanjiza.rs/dokumenti/2012/obrazac_prijave_poljoprivr_nvo2012.doc)

Konkursna dokumentacija sadrži:
1. obrazac prijave
2. biografiju koordinatora projekta i ključnih saradnika
3. fotokopiju rešenja o upisu organizacije u Registar
4. fotokopiju osnivačkog akta (statuta)

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom: JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE PROJEKATA NVO (Poljoprivreda), na adresu Glavni Trg br. 1., 24420 Kanjiža, poštom ili predajom u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kanjiža.
Dodatne informacije u vezi javnog konkursa mogu se dobiti na telefon: 875 – 166 lok. 303 kod Bimbo Mihalja ml.

Rok za podnošenje prijava je 06.02.2012. godine, do 15,00 časova.

Kriterijumi za ocenjivanje predloga projekata su:
1. usklađenost projekta sa svim zahtevima konkursa
2. ostvareni rezultati NVO prethodnih godina i materijalna i kadrovska opremljenost
3. broj članova NVO
4. saradnja sa lokalnom zajednicom

Prijave pristigle nakon predviđenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, podnete na ne odgovarajućem obrascu ili za namene suprotne ovom konkursu, kao i prijave dostavljene putem faksa ili e-mail-a i nepotpisane prijave, neće se razmatrati. Nepotpuni konkursni materijali se neće ocenjivati / bodovati.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Nakon donošenja odluke o izboru projekata koji će biti finansirani tokom 2012. godine, sa podnosiocima istih će se zaključiti ugovori o finansiranju realizacije projekata.
Odluka o izboru projekata NVO koji se finansiraju iz budžeta opštine Kanjiža za 2012. godinu biće doneta u roku od 15 dana od dana zaključenja konkursa.

Odluka o izboru projekata NVO koji se finansiraju iz budžeta opštine Kanjiža biće objavljena u sredstvima javnog informisanja i na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Kanjiža, najkasnije u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora.

Link