NVO konkurs za dodelu sredstava

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE

Konkurs za dodelu sredstava nevladinim organizacijama i neprofitnim institucijama za unapređenje oblasti primene saznanja o obnovljivim izvorima energije i racionalnoj upotrebi energije na području AP Vojvodine

U cilju unapređenja saznanja o obnovljivim izvorima energije Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine sufinansiranje programe unapređenja saznanja o obnovljivim izvorima energije i racionalnoj upotrebi energije na području AP Vojvodine.
Sredstva za dotacije nevladinim organizacijama i neprofitnim institucijama   u oblasti primene saznanja o obnovljivim izvorima energije i racionalnoj upotrebi energije na području AP Vojvodine planirana su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu („Službeni list APV“, broj 23/2011) u ukupnim iznosom od 789.040,00 dinara

Uslovi Konkursa
1. Pravo učešća na Konkursu imaju nevladine organizacije i udruženja građana i ostale neprofitne institucije u oblasti primene saznanja o obnovljivim izvorima energije, promocije pronalazača, istraživača i mladih talenata i edukacije u vezi novih izvora energije i racionalne upotrebe energije na području AP Vojvodine i čiji su ciljevi, aktivnosti, programi i projekti usmeren na sektor energetike.

2. Svaki učesnik konkursa može podneti jednu prijavu.
Maksimalni iznos  dotacije iznosi: 150.000,00 dinara

3. Rok za podnošenje prijava na konkrus je  27.mart 2012.godine

4. Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se, u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa obaveznom naznakom na licu koverte „Ne otvarati – prijava na Konkurs-dotacije nevladinim organizacijama“ poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poleđini koverte navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

Uz prijavu na konkurs (obrazac je sastavni deo dokumentacije i može se preuzeti sa sajta www.psemr.vojvodina.gov.rs ili u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine kancelarija broj 59/II) se obavezno podnosi:
-Izvod iz APR
-Statut učesnika konkursa

5. Prijave koje se dostave posle navedenog roka i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće biti razmatrane.

6. Odluku o dodeli sredstava na predlog Konkursne komisije, donosi Pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine.

7.Korisnik sredstava zaključuje Ugovor o korišćenju sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za energetiku i mineralne sirovine kojim se utvrđuju međusobna prava i obaveze, ukupan iznos sredstava, način i uslovi plaćanja, podnošenje izveštaja o aktivnostima, kao i druga pitanja vezana za korišćenje ovih sredstava.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine na telefon 021/487-4492.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju