Konkurs za dotacije nevladinim organizacijama i ostalim neprofitnim institucijama za razvoj turizma

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

Konkurs za dotacije nevladinim organizacijama i ostalim neprofitnim institucijama za razvoj turizma u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2012. godini

U cilju unapredjenja konkurentnosti vojvodjanske turističke ponude na domaćem i inostranom tržištu i podrške sektoru turizma, Pokrajinski sekretarijat za privredu sufinansiraće projekte razvoja turizma u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2012. godini sa ukupnim iznosom od 18.200.000,00 dinara, planiranim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu («Službeni list APV», broj 23/2011 i 3/2012-rebalans) na poziciji broj 106, ekonomska klasifikacija 481, dotacije nevladinim organizacijama, 4819 – dotacije ostalim neprofitnim institucijama iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta.

Uslovi konkursa
1. Pravo učešća na Konkursu imaju registrovane nevladine organizacije i ostale neprofitne institucije sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za sufinansiranje projekata za razvoj turizma, organizovanja turističkih manifestacija, nabavku opreme i investiciona ulaganja u turističku infrastrukturu na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

2. Na Konkurs se ne mogu prijavljivati direktni i indirektni budžetski korisnici.

3. Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa.

4. Neće se uzimati u razmatranje prijave od strane aplikanata kojima su dodeljena sredstva po osnovu prethodnog Konkursa sekretarijata, a nisu izmirili preuzete obaveze po tom Konkursu ili nisu blagovremeno, do isteka roka za prijavu po ovom Konkursu, zatražili od Sekretarijata produženje roka za realizaciju sredstava dobijenih po osnovu prethodnog Konkursa sekretarijata.

5. Sekretarijat nije obavezan da obrazloži svoje odluke.

6. Protiv ovih odluka Sekretarijata ne može se uložiti pravni lek.

7. Rok za podnošenje prijava je 16. mart 2012. godine

8. Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

Način apliciranja
Prijave se podnose Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata. Kompletana konkursna dokumentacija može se preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, III sprat, soba 59 od 10-13 časova svakog radnog dana, ili na web adresi www. spriv.vojvodina.gov.rs
Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa obaveznom naznakom na licu koverte «Prijava za Konkurs za dotacije nevladinim organizacijama i ostalim neprofitnim institucijama za razvoj turizma u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2012. godini» poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poledjini koverte navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime i prezime osobe za kontakt.

Uz prijavu se obavezno podnosi:
1. Fotokopija Rešenja o registraciji u Agenciji za privredne registre ili kod nadležnog organa podnosioca prijave;

2. Fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju /PIB/;

3. Fotokopija Ugovora o otvorenom računu u banci;

4. Fotokopija kartona deponovanih potpisa;

Odlučivanje po prijavama
Razmatranje prispelih prijava vršiće Konkursna komisija koju obrazuje Pokrajinski sekretar za privredu.

Odluku o dodeli dotacija nevladinim organizacijama i ostalim neprofitnim institucijama za razvoj turizma u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2012. godini doneće, na predlog Konkursne komisije, pokrajinski sekretar za privredu, u roku od 10 dana od dana zaključenja Konkursa.

Rezultati Konkursa se objavljuju na zvaničnoj web adresi Sekretarijata.
Korisnik sredstava zaključuje Ugovor o dotaciji sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu kojim se utvrdjuju medjusobna prava i obaveze, ukupan iznos podsticajnih sredstava, način i uslovi plaćanja, podnošenje izveštaja o namenskom utrošku sredstava, kao i druga pitanja vezana za korišćenje ovih sredstava.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu na telefon 021/457-276, faks: 021/557-084.

Link