Konkurs za upravljače zaštićenih područja

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELjSTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs za su/finansiranje projektnih aktivnosti upravljača u zaštićenim područjima AP Vojvodine u toku 2012. godine

Projektne aktivnosti koje će se su/finansirati od strane Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: Sekretarijat) su:

1. Zaštita i unapređenje stanja zaštićenih područja, a posebno biodiverziteta i retkih i ugroženih vrsta biljaka i životinja i njihovih staništa

2. Očuvanje, sanacija i revitalizacija osetljivih ekosistema (vlažna staništa, slatine, peščare, stepe, stare šume)

3. Edukativni programi i promocija zaštićenih područja

Pravo učešća na konkursui obezbeđena sredstva:

1. Na konkurs se mogu prijaviti upravljači sledećih zaštićenih područja: Nacionalni park, specijalni rezervati prirode, predeli izuzetnih odlika, parkovi prirode i zaštićena staništa sa jednim projektom.
2. Ukupan iznos planiranih sredstava za dodelu po ovom javnom konkursu je 8.000.000,00 dinara.

Potrebna dokumentacija:

1. Projekti se podnose na prijavnom obrascu koji se nalazi na web sajtu Sekretarijata: www.ekourb.vojvodina.gov.rs . Obrazac možete preuzeti ovde.
2. Prijava treba da sadrži sve relevantne informacije, a posebno sledeće podatke: naziv i sedište nosioca projekta; naziv projekta, ime i prezime kontakt osobe; broj telefona za kontakt; broj žiro računa, matični broj i PIB; vrstu, ciljeve i obim poslova; period i faze realizacije; očekivane rezultate; iznos potrebnih sredstava; dinamiku upotrebe sredstava; način na koji se planira nadzor nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projekta; visinu iznosa sopstvenih sredstava ili sredstava trećih lica za su/finansiranje projektnih aktivnosti.
3. Ukoliko je za izvođenje projekata potrebno učešće ili sufinansiranje iz drugih izvora, uz prijavu na konkurs prilaže se i potvrda (izjava) tih subjekata da prihvataju učešće u realizaciji projekata.
4. Potrebno je pribaviti akt o uslovima i merama zaštite prirode Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode (Novi Sad, Radnička 20a), u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode („Sl. glasnik RS″ 36/09, 88/10, 91/10-ispr.).

Kriterijumi za dodelu sredstava:

1. Troškovi pojedinačnih projekata koje su/finansira Sekretarijat ne mogu prelaziti iznos od 1.000.000,00 dinara.
2. Sredstva se dodeljuju projektima dostavljenim na javni konkurs koji Sekretarijat objavljuje u „Službenom listu APV“, u dnevnom listu „Dnevnik“ i na internet sajtu Sekretarijata.
3. Projekat mora biti u skladu sa aktom o uslovima i merama zaštite prirode.
4. Prilikom određivanja visine sredstava, posebno će se uzimati u obzir:
– dugoročni uticaj i održivost nakon završetka projektne aktivnosti;
– primena aktivnih mera zaštite u cilju očuvanja i unapređenja biodiverziteta;
– nacionalni i međunarodni status zaštićenog područja;
– procena medijskog publiciteta projekta, posebno u lokalnoj sredini;
– opravdanost prethodno namenski dodeljenih sredstava od strane Sekretarijata do dana zatvaranja konkursa.
5. Projekti koji ne sadrže potpunu dokumentaciju neće se uzimati u razmatranje.

Rokovi za sprovođenje konkursa:
– dostavljanje prijava: kontinuirano od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“ do 01.11.2012. godine;
– donošenje odluke o dodeli sredstava: kontinuirano u roku od 30 dana  po pristizanju projekata;
– rok izvršenja ugovorene obaveze: 31.12.2012. godine;
– rok dostavljanja izveštaja o utrošku sredstava: 15.01.2013. godine.

Način donošenja odluke o dodeli sredstava:

1. Javni konkurs će sprovesti Komisija za sprovođenje javnog konkursa, koja će biti obrazovana posebnim rešenjem.
2. O podnetim zahtevima odlučuje Pokrajinska sekretarka za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine na predlog Komisije za sprovođenje javnog konkursa, koja razmatra pristigle prijave i utvrđuje predlog odluke.
3. Nakon realizacije projektnih aktivnosti potrebno je priložiti detaljan izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi se opravdalo namensko i zakonito korišćenje sredstava.
4. Sa nosiocem izabranog projekta zaključuje se ugovor kojim se obavezno utvrđuje: naziv i sedište nosioca projekta; naziv projekta, vrsta i obim projektnih aktivnosti; vreme realizacije projekta; obim dodeljenih sredstava; vremenski plan upotrebe sredstava; način nadzora nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projektnih aktivnosti i rok za dostavu izveštaja o namenskom utrošku sredstava.

Način podnošenja prijave na konkurs:
Prijave na konkurs se dostavljaju putem pošte na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad sa naznakom „Prijava na konkurs za su/finansiranje projektnih aktivnosti upravljača u zaštićenim područjima AP Vojvodine u toku 2012. godine“ ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa (kontakt osoba Tamara Stojanović, telefoni: 021/487-4486; 021/557-283). Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.

Link