Konkurs za izbor resurs centara u cilju podsticanja aktivizma i volonterizma mladih

Konkursi

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkurs za izbor resurs centara u cilju podsticanja aktivizma i volonterizma mladih

CILj KONKURSA
Sredstva za projekte po ovom konkursu obezbeđena su budžetom Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) u okviru razdela 24 – Ministarstvo
omladine i sporta, funkcija 810 – Usluge rekreacije i sporta, aproprijacija 481 –
dotacije nevladinim organizacijama, a raspored i korišćenje sredstava utvrđeni su
Planom izvršenja Ministarstva omladine i sporta za 2012. godinu.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI?
Na konkurs se mogu prijaviti kao nosioci projekta udruženja mladih, udruženja za
mlade i savezi (u daljem tekstu: udruženja i savezi) koji su registrovani na teritoriji
Republike Srbije i koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih,
udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu
vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza
(„Službeni glasnik RS”, broj 1/12), koju vodi Ministarstvo omladine i sporta.

PARTNERSTVO
Nosioci projekta mogu da realizuju projekat u saradnji sa kancelarijama za mlade u
cilju kontuniranog pružanja podrške i podsticanja saradnje neformalnih grupa mladih
i udruženja mladih na lokalnom nivou kroz rad kancelarija za mlade.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 05. mart 2012. godine.

BLIŽI USLOVI I KRITERIJUMI KONKURSA