Konkurs za sprovođenje ciljeva nacionalne strategije za mlade u gradovima i opštinama Srbije

Konkursi

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkurs za sprovođenje ciljeva nacionalne strategije za mlade u gradovima i opštinama Srbije

1. CILj KONKURSA
Ministarstvo omladine i sporta smatra civilni sektor jednim od najznačajnijih
partnera u sprovođenju omladinske politike. Od svog osnivanja do danas,
Ministarstvo omladine i sporta je uključilo oko 300 udruženja u različite
aktivnosti i finansiralo 620 programa i projekata.
Vlada Republike Srbije donela je Nacionalnu strategiju za mlade 09. maja 2008.
godine, Akcioni plan za njeno sprovođenje 22. januara 2009. godine i Strategiju
karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji u martu 2010. godine. Pored
toga, Narodna skupština Republike Srbije donela je prvi srpski Zakon o
mladima 5. jula 2011. godine, u toku Međunarodne godine mladih. Ovim zakonom
uređene su mere i aktivnosti koje preduzimaju Republika Srbija, autonomna
pokrajina i jedinica lokalne samouprave, a koje imaju za cilj unapređivanje
društvenog položaja mladih i stvaranje uslova za ostvarivanje potreba i
interesa mladih u svim oblastima koje su od interesa za mlade.
Sva ova dokumenta doneta su uz aktivno učešće mladih i institucija i organa
nadležnih za mlade. U izradi Nacionalne strategije za mlade, na različite
načine, uzelo je učešća oko 16.000 mladih, a u izradi Zakona, preko 2.500 mladih.
Uvažavajući značaj konsultativnog procesa u Zakonu o mladima predviđeno je
aktivno učešće mladih kako u pripremi Strategije, tako i u njenoj realizaciji i
definisano je da Ministarstvo usmerava i prati sprovođenje Strategije na
lokalnom nivou.
U cilju podsticanja udruženja mladih i udruženja za mlade i njihovih saveza
da učestvuju u sprovođenju omladinskih aktivnosti usmerenih ka
ostvarivanju ciljeva Nacionalne strategije za mlade i ka podršci mladima
u organizovanju, društvenom delovanju, razvoju i ostvarivanju potencijala
na ličnu i društvenu dobrobit, a na osnovu Zakona o mladima („Službeni
glasnik RS”, broj 50/11) i Pravilnika o finansiranju i sufinansiranju programa
ili projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora („Službeni
glasnik RS”, broj 8/12), Ministarstvo omladine i sporta objavljuje Konkurs za
sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade u gradovima i
opštinama Srbije.
Sredstva za projekte po ovom konkursu obezbeđena su budžetom Republike Srbije
za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) u okviru razdela 24 –
Ministarstvo omladine i sporta, funkcija 810 – Usluge rekreacije i sporta,
aproprijacija 481 – dotacije nevladinim organizacijama, a raspored i
korišćenje sredstava utvrđeni su Planom izvršenja Ministarstva omladine i
sporta za 2012. godinu.__

KO MOŽE DA SE PRIJAVI?
Na konkurs se mogu prijaviti kao nosioci projekta udruženja mladih, udruženja
za mlade i savezi (u daljem tekstu: udruženja i savezi) koji su registrovani na
teritoriji Republike Srbije i koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju
udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom
o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja
za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, broj 1/12), koju vodi
Ministarstvo omladine i sporta.

PARTNERSTVO
Nosioci projekta mogu da realizuju projekat u saradnji sa partnerima.

KRITERIJUMI KOJI SE ODNOSE NA BUDžET PROJEKTA
MAKSIMALAN IZNOS SREDSTAVA PROJEKTA
Udruženja i savezi mogu da, u skladu sa svojim kapacitetima i mogućnostima,
konkurišu za sledeća sredstva, odnosno vrednosti projekata:
1. do 1.000.000,00 dinara
2. do 700.000,00 dinara
3. do 500.000,00 dinara
4. do 300.000,00 dinara
Ukupna vrednost projekta može da bude veća od iznosa traženog od Ministarstva
omladine i sporta, a razlika podrazumeva učešće drugih donatora, kao što su
lokalne samouprave, javne ustanove, komercijalni sektor, sredstva iz
međunarodnih fondova i sl., pri čemu je važno da se tražena sredstva ne
preklapaju, ali i da je sufinansiranje obezbeđeno i proverljivo.
Odobrena sredstva se mogu koristiti isključivo za realizaciju tog projekta, u
skladu sa ugovorom koji se zaključuje između Ministarstva omladine i sporta i
nosioca projekta. Nosilac projekta otvara namenski račun za realizaciju
projekta ili Ministarstvu dostavlja izjavu da će za realizaciju projekta
koristiti postojeći namenski račun na kome nema sredstava i koji će koristiti
samo za realizaciju ovog projekta, kada ga Ministarstvo omladine i sporta
obavesti da je projekat odobren, radi potpisivanja ugovora sa Ministarstvom. Sa
namenskog računa se pokrivaju svi troškovi projektnih aktivnosti. Sredstva sa
ovog računa ne mogu se prenositi na račune partnera na projektu.

Konkurs će biti otvoren do utroška raspoloživih sredstava za ovu namenu, a
najduže do 01. juna 2012. godine.

BLIŽI USLOVI I KRITERIJUMI KONKURSA