Konkurs za sufinansiranje projekata za promovisanje kulture i umetnosti Republike Srbije u inostranstvu u digitalnom formatu u 2021. godini

Konkursi

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA

Konkurs za sufinansiranje projekata za promovisanje kulture i umetnosti Republike Srbije u inostranstvu u digitalnom formatu u 2021. godini

 

CILj KONKURSA I KONKURSNI ZADATAK

Projekti podržani konkursom biće prikazani, u saradnji Ministarstva kulture i informisanja i Ministarstva spoljnih poslova, odnosno diplomatsko-konzularnih predstavništva Republike Srbije u inostranstvu, u skladu sa potrebama i u cilju promocije kulture i umetnosti Republike Srbije. Sadržaj/materijali biće dostupni ovlašćenim licima/ustanovama u inostranstvu preko digitalne platforme Ministarstva kulture i informisanja – Portala za razmenu digitalnih međunarodnih projekata u oblasti kulture.

Prioriteti sufinansiranja projekata su:

Kulturna baština Republike Srbije upisana na Uneskovu Listu svetske prirodne i kulturne baštine;
Ugrožena baština na Kosovu i Metohiji;
Kulturna dobra Republike Srbije (pokretna i nepokretna kulturna dobra);
Kulturno-istorijske celine i kulturni predeli;
Nematerijalno kulturno nasleđe;
Znamenite ličnosti;
Savremeno stvaralaštvo (novi mediji i digitalna umetnost, strip, crtež i ilustracije, dizajn i arhitektura, fotografija i animacija).

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo učešća na konkursu imaju galerije, ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, pravna lica koja posluju u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija kao i drugi subjekti u kulturi sa sedištem registrovanim na teritoriji Republike Srbije (isključivo pravna lica), koji imaju zaključen ugovor sa umetnikom ili prava za zastupanje kroz članstvo.

Fizička lica nemaju pravo učešća na konkursu. Ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi ne mogu učestvovati na konkursima koje raspisuju njihovi osnivači.

KRITERIJUMI ZA UČEŠĆE I VREDNOVANjE PROJEKATA

Kriterijumi i merila na osnovu kojih će stručna komisija za izbor projekata, obrazovana od strane Ministarstva kulture i informisanja, ocenjivati projekte prijavljene na konkurs utvrđeni su članom 3. i 4. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RSˮ br. 105/16 i 112/17), (videti na www.kultura.gov.rs/cyr/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture).

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na javni konkurs su:

1) usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa;

2) kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;

3) kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to:

(1) stručni, odnosno umetnički kapaciteti,

(2) neophodni resursi;

4) finansijski plan – razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti programa/projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja;

5) stepen uticaja projekta na kvalitet kulturnog života zajednice.

Komisija će se, prilikom vrednovanja projekata, rukovoditi i sledećim smernicama:

– umetnički kvalitet i inovativnost projekta (stepen korišćenja informaciono-komunikacionih tehnologija i interaktivnost sa publikom);

– jasno definisan koncept projekta;

– dizajn postavke;

– tehnička izvodljivost pri realizaciji (jednostavnost primene projekta);

– usklađen i racionalan budžet;

– reference na međunarodnom planu (izlaganje u relevantnim međunarodnim

galerijama, muzejima, na značajnim manifestacijama i sl.)

– stepen uticaja projekta na kvalitet predstavljanja kulture i umetnosti Republike Srbije u inostranstvu.

Napomena: Prednost će imati subjekti koji imaju potpisane ugovore sa ustanovama kulture.

VREME TRAJANjA KONKURSA

Konkurs je otvoren od 27. februara do 10. maja 2021. godine u 12,00 časova.

Dodatne informacije mogu se dobiti na sajtu Ministarstva kulture i informisanja kao i na telefone: 011/ 303 2222 i 011/ 292 7838.

Detaljnije