Konkurs za adaptaciju i rekonstrukciju postojećih vatrogasnih domova

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za adaptaciju i rekonstrukciju postojećih vatrogasnih domova u ukupnom iznosu do 20.000.000,00 dinara.

Finansira se adaptacija i rekonstrukcija objekata vatrogasnih društava, sa teritorije AP Vojvodine, bez prava promene namene.

Korisnici sredstava su dobrovoljna vatrogasna društva.

Potrebna dokumentacija:
1)    Prijava na konkurs
2)    Dokaz nadležnog organa da se na predmetnom zemljištu može realizovati Projekat
–    Za adaptaciju: Rešenje kojim se odobrava izvođenje radova na adaptaciji
–    Za  rekonstrukciju: Rešenje kojim se odobrava izvođenje radova na rekonstrukciji
3)    Elaborat koji treba da sadrži tehnički opis, predmer i predračun radova
4)    Dokaz o pravu svojine odnosno pravnom osnovu korišćenja nepokretnosti na kojoj se realizuje projekat
5)    Fotokopija rešenja o upisu u Registar u Agenciji za privredne registre
6)    Fotokopija PIB obrasca
7)    Fotokopija kartona deponovanih potpisa
8)    Fotokopija lične karte odgovornog lica

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su kvalitet podnete konkursne dokumentacije i razvijenost opštine.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Doznaka sredstava će se vršiti u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.
Rok za realizaciju odabranih projekata je godinu dana od dana doznake sredstava.

Podnošenje prijava za finansiranje projekata

Obrazac “Prijava na konkurs“ može se preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 16, I sprat kancelarija 44a) ili preuzeti sa zvaničnog sajta Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs.

Prijava na konkurs, sa svom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 12. decembrom  2011. godine putem pošte na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad
sa naznakom „KONKURS ZA VATROGASNE DOMOVE“ i „NE OTVARATI“.
ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade APV.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/456-973.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju