Konkurs za otkup publikacija objavljenih 2011. godine za potrebe javnih biblioteka

Konkursi

MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANjA I INFORMACIONOG DRUŠTVA

Konkurs za otkup publikacija objavljenih 2011. godine za potrebe javnih biblioteka na teritoriji Republike Srbije

Konkurs se raspisuje na osnovu člana 76.Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09)i Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 57/10).

Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva izvršiće otkup odabranih naslova prvih izdanja publikacija objavljenih u 2011. godini na srpskom jeziku i jezicima nacionalnih manjina u Republici Srbiji, u štampanoj i/ili elektronskoj formi (CD/DVDizdanja) za mrežu javnih biblioteka na teritoriji Republike Srbije.
Otkupljivaće se publikacije od značaja za kulturu i umetnost iz sledećih kategorija:
1. domaća savremena književnost (proza, poezija, esej, drama, kritika)
2. prevodna književnost (proza, poezija, esej, drama, kritika)
3. književnost za decu i omladinu (proza, poezija, drama)
4. umetnost (istorija, teorija i kritika umetnosti)
5. humanističke i društvene nauke u oblasti kulture

Prilikom  otkupa neće se uzimati u obzir referensna literatura (rečnici, enciklopedije, leksikoni, priručnici, udžbenici i sl.), slikovnice i publikacije za decu predškolskog uzrasta.

Publikacija namenjena otkupu treba da ispunjava izdavačke i bibliotečke standarde, i to:
•    mora sadržati oznaku kataloškog zapisa CIPi međunarodni standardni broj (ISBN), napomenu sa naslovom originala i vlasnikom autorskih prava kod prevoda;
•    mora biti označeno ime autora, imena drugih saradnika, naslov, odnosno naslov na izvornom jeziku i ostali podaci o izvorniku ako je publikacija prevod, ime prevodioca, koje je izdanje po redu, ime urednika publikacije, naziv i sedište izdavača i štamparije, mesto i godina štampanja, broj primeraka publikacije (tiraž);
•    knjige moraju biti kvalitetno odštampane i povezane;
•    elektronske publikacije (CD/DVD)moraju biti sa odštampanim bibliografskim podacima, upakovane u plastičnu kutiju.

Procedura otkupa podrazumeva dvostepenu selekciju koju u prvom stepenu obavlja Komisija za otkup publikacija,obrazovana od strane Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva. Selekcija publikacija na jezicima nacionalnih manjina vršiće se na osnovu predloga nacionalnih saveta nacionalnih manjina.  U drugom stepenu, izbor će izvršitii same biblioteke prema svojim potrebama, na osnovu predloženog spiska Komisije za otkup publikacija.

Otkup dela tiraža vršiće se prema sledećim kriterijumima:
1. Publikacije čije je izdavanje sufinansirano sredstvima  iz budžeta Republike Srbije, odnosno budžeta autonomne pokrajine, otkupljivaće se po prodajnoj knjižarskoj ceni umanjenoj za 75% knjižarskog rabata, a uvećanoj za 8% PDV.
2. Publikacije čije je izdavanje sufinansirano sredstvima iz budžeta jedinica lokalne samouprave ili sredstvima obezbeđenim od donacija i sponzorstava, otkupljivaće se po prodajnoj knjižarskoj ceni umanjenoj za 55% knjižarskog rabata, a uvećanoj za 8% PDV. Pod istim uslovima otkupljivaće se i publikacije koje su sufinansirane na republičkim konkursima za sufinansiranje izdavanja kapitalnih dela u oblasti kulture i vrednih dela iz oblasti domaće i prevodne književnosti, kao i izdanja štampana u tiražu od 3000 i više primeraka.
3. Publikacije za čije je izdavanje izdavač obezbedio sredstva iz sopstvenih prihoda, otkupljivaće se po prodajnoj knjižarskoj ceni umanjenoj za 35% knjižarskog rabata, a uvećanoj za 8% PDV.

Troškove dostavljanja publikacija bibliotekama snose izdavači. Cene navedene u ponudi ne mogu se naknadno menjati. Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva donosi Odluku o raspodeli sredstava izdavačima na osnovu usvojenog budžeta za 2012. godinu.Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva izvršiće isplatu sredstava izdavaču posle potpisivanja ugovora,  a izdavač je dužan da kao dokaz o izvršenoj obavezi dostavi PTT otpremnice sa naznačenim adresama biblioteka koje primaju publikacije, kao i potvrde biblioteka da su primile tražene publikacije u količini koju su trebovale na otkupu.
Izdavači podnose prijave za konkurs na adresu: NARODNA BIBLIOTEKA SRBIJE, Beograd, Skerlićeva 1, sa naznakom: „Otkup knjiga“.

Uslovi konkursa
Pravo učešća na Konkursu imaju pravna i fizička lica sa teritorije Republike Srbije koja se bave izdavačkom delatnošću.

Izdavač prilikom podnošenja prijave prilaže:
1.    dva primerka popunjenog obrasca Upitnika za otkup publikacija objavljenih 2011. godine, koji se može preuzeti sa Internet adresa Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva(www.kultura.gov.rs)i Narodne biblioteke Srbije(www.nb.rs);
2.    dokaz da je preduzeće registrovano za obavljanje izdavačke delatnosti (za pravna lica);
3.    spisak objavljenih publikacija prijavljenih za otkup(saimenom  autora, naslovom, godinom izdanja i prodajnom knjižarskom cenom);
4.    jedan primerak izdanja koje izdavač prijavljuje za otkup (napomena: primerak publikacije je sastavni deo konkursne dokumentacije i ne vraća se podnosiocima);
5.    potvrdu o predaji obaveznog primerka Narodnoj biblioteci Srbije, odnosno Biblioteci Matice srpske ako je sedište izdavača u Vojvodini;
6.    dokaz o izvršenoj uplati republičke administrativne takse (Zakon o republičkim administrativnim taksama, „Službeni glasnik RS“, br. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10,50/11 i 70/11)uplatni račun: 840-742221843-57, poziv na broj  97 50-016; namena: Tarifni broj 1, iznos: 240,00 dinara.

Prijave na Konkurs podnose se od 25. novembra 2011. godine  do  25. decembra 2011. godine.

Neće se uzimati u razmatranje prijave koje se dostave posle navedenog roka, kao i prijave sa nepotpunom dokumentacijom.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Narodnoj biblioteci Srbije, na telefon:  011/30 88 983 ili na e-mail:otkup@nb.rs i u Ministarstvu kulture, informisanja i informacionog društva, na telefon: 011/33 98 ili na e-mail: t.bojovic@kultura.gov.rs

Link