Konkurs za finansiranje pokretanja školske bašte u osnovnim i srednjim školama na teritoriji AP Vojvodine

Konkursi

FONDACIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE „JASEN“

Konkurs za finansiranje pokretanja školske bašte u osnovnim i srednjim školama na teritoriji AP Vojvodine

Fondacija „Jasen“ (u daljem tekstu: Fondacija) u skladu sa finansijskim planom i mogućnostima u budžetskoj 2020 godini, finansira i sufinansira najmanje pet škola na teritoriji AP Vojvodine, za projekat izgradnje ili pokretanje školske bašte, kao mesto i mogućnost obrazovno-vaspitnog prostora za školsku decu.

Raspored sredstava
Pravo na učestvovanje na konkursu imaju osnovne i srednje škole na teritoriji AP Vojvodine, koje će kao jedan od ciljeva naznačiti da ovaj projekat ima za cilj unapređivanje i uvođenje novih metoda u nastavi i dugotrajnu brigu i čuvanje same školske bašte kao jedan od načina probuđivanja ekološke svesti učenika.

Sredstva u vrednosti od 360.000,00 dinara namenjena su za finansiranje i sufinansiranje sledećih prioriteta:
1. Modernizacija obrazovno-vaspitnog rada
2. Usaglašavanje obrazovanja sa praktičnim metodama
3. Negovanje multikulturalnosti, interkulturalnosti i tradicije između učenika raznih nacionalnih manjina putem praktičnog rada
4. Prevencija ranog napuštanja formalnog obrazovanja
5. Podsticanje vannastavnih aktivnosti
6. Rad u prirodi, razvijanje ekološke svesti učenika

Svaka škola koja bude odabrana za učešće u programu dobija do 80.000,00 dinara od ukupne vrednosti. Izabrane škole su dužne napraviti predračune u prodajnim objektima i dostaviti Fondaciji kako bi mogla da isplati iznos direktno prodajnim objektima. Donacija važi za jednu školsku godinu. Ako je realizacija programa uspešna, škola ima mogućnost na donaciju i za sledeću školsku godinu. Ukoliko ne dođe do realizacije programa Fondacija ima pravo na oduzimanje dodeljenih sredstava.

Ako su u pitanju gradske škole bez zelenih površina, mogućnost za konkurisanje takođe postoji. Konkurs se dodeljuje i za finansiranje školskih bašta na betonskim površinama (saksijske biljke, viseće bašte, vertikalne bašte i sl.)

Uslovi za učešće na konkursu:
• Izrađen finansijski plan i projekat plan kao i lista željenih sredstava
• Ciljevi i misija projekta školske bašte
• Najmanje tročlana komisija odgovorna za izradu školske bašte
Članove komisije u ⅔ čine radnici škole u stalnom radnom odnosu, dok ⅓ mogu da čine treća lica. Predsednik komisije dužan je da bude u kontaktu sa upraviteljem Fondacije.

Odgovornosti komisije:
• da nastavnici uvode korišćenje školske bašte u nastavnim planovima
• da školska bašta ne bude zanemarena tokom školske godine

Kriterijumi za dodelu sredstava:
1. Uticaj predloženog projekta
2. Odgovornost na temu projekta
3. Kompetentnost predlagača, prethodno iskustvo
4. Uključivanje ideja i planova učenika

Sugestije za uspešno konkurisanje:
• Manji projekti koji imaju prostora za razvoj i proširenje mogu da budu u prednosti.
• Važno je da ciljevi i misija projekta bude sastavljena od više manjih delova koji se grade jedan na drugog u smislu doslednosti.
• Neophodno je jasno naznačenje glavnog cilja projekta (npr. ulepšavanje okoline, mesto kao izvor hrane za školsku decu ili sl.)

Napomena: Školska bašta mora da se čuva i neguje na nedeljnom nivou kako bi se izbegao pad u održivosti bašte. U toku školske godine realizator projekta je odgovoran da vodi dnevnik aktivnosti koji sadrži slike i dokumentaciju o radu. A na kraju realizacije projekta dnevnik se predaje upravitelju Fondacije, uključujući i ocenu komisije kao i utiske najmanje tri učenika.

Potrebna dokumentacija:
1. Obrazac o prijavi (uredno popunjen, u elektronskoj formi)
2. Projekat plan sa ciljevima i misijom projekta
3. Finansijski plan

Podnošenje prijave na konkurs
Prijava na konkurs se podnosi isključivo u elektronskoj formi na adresi jasen.org.rs/form/konkurs-za-finansiranje-skolske-baste.

Konkurs je otvoren od 03.03.2020. godine do 17.03.2020. godine.

Rok za realizaciju projekta
15.04.2020.–01.05.2021.

Rok za slanje dnevnika aktivnosti, ocene komisije i utisaka učenika najkasnije do 31.05.2021. godine.

Dokumentacija koja se ne uzima u razmatranje:
• Neblagovremena i nepotpuna prijava
• Prijava podneta od strane neovlašćenog lica i subjekata koji nisu predviđeni konkursom
• Prijava koja se ne odnosi na konkursom predviđene namene
• Prijava kojom se traže sredstva u iznosu koji je veći od iznosa predviđenog za dodelu po konkursu

Dodela sredstava
Članovi upravnog odbora Fondacije vrše stručni pregled podnetih prijava, vrednuju projekte u skladu sa uslovima i kriterijumima navedenim u konkursu i donose konačnu rang listu.
Odluka o dodeli sredstava se objavljuje na internet stranici Fondacije.
Obaveštenje o rezultatima konkursa dostavlja se svim prijavljenim školama.

Detaljnije