Sufinansiranje projekta „korišćenje solarne energije za pripremu tople potrošne vode (TPV) u specijalnim bolnicama za psihijatrijske bolesti

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje projekta „korišćenje solarne energije za pripremu tople potrošne vode (TPV) u specijalnim bolnicama za psihijatrijske bolesti na teritoriji ap vojvodine“

Sredstva za Program rasporeda i korišćenja sredstava za realizaciju navedenog projekta planirana su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2011. godinu („Službeni list AP Vojvodine“, broj 23/2010 i 08/2011-rebalans) u iznosu od 11.500.000,00 dinara.
Cilj dodele sredstava za realizaciju ovog projekta projekta je korišćenje solarne energije za pripremu tople potrošne vode (TPV) u Specijalnim bolnicama za psihijatrijske bolesti na teritoriji AP Vojvodine koji bi bili pilot projekti, i dobar primer za sve slične projekte kao što su: bolnice opšteg tipa, ostale specijalističke bolnice, učenički i studentski domovi, gerontološki centri itd..

Sredstva po ovom Konkursu dodeljuju se za sufinansiranje:
-nabavke i montaže novih postrojenja za pripremu tople potrošne vode putem solarnih kolektora, sa pratećim instalacijama (cevovodi, armatura, bojleri, cirkulacione pumpe, ekspanzioni sudovi i ostala prateća mašinska i elektro oprema)
-adaptacije/sanacije postojećeg sistema za zagrevanje tople potrošne vode (koji može biti toplotna energija iz fosilnog goriva-zemni gas, mazut, lako ulje, električna energija, ugalj, drvo ili sl.) sistemom sa solarnim kolektorima.

U cenu ulaze neophodni mašinski i prateći elektro radovi za automatizovan rad solarnog postrojenja, solarno postrojenje i adaptacija/sanacija bojlera, kako bi se omogućio kombinovani rad.

Prateći građevinski radovi nisu predmet ovog Konkursa.

USLOVI KONKURSA

1. Pravo učešća na Konkursu imaju Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti sa teritorije AP Vojvodine (budžetski korisnici), koje  planiraju da koriste solarnu energiju za pripremu tople potrošne vodu za potrebe bolnice u cilju smanjenja potrošnje toplotne i električne energije i smanjenja emisije gasova staklene bašte.

2. Sredstva po ovom Konkursu dodeljivaće se bespovratno, do 80% vrednosti investicije za navedenu namenu prema priloženoj projektnoj dokumentaciji, s tim da se odobrena sredstva isključivo koriste za:
-nabavku i montažu novih postrojenja za pripremu tople potrošne vode putem solarnih kolektora, sa pratećim instalacijama (cevovodi, armatura, bojleri, cirkulacione pumpe, ekspanzioni sudovi i ostala prateća mašinska i elektro oprema)
-adaptaciju/sanaciju postojećeg sistema za zagrevanje tople potrošne vode sistemom sa solarnim kolektorima dodavanjem kombinovane instalacije sa solarnim kolektorima. Preostali iznos vrednosti investicije za navedenu namenu obezbeđuju sami učesnici Konkursa.

3. Maksimalni iznos za dodelu sredstava po učesniku Konkursa je 3.000.000,00 dinara (slovima:trimilionadinara). Ako se na Konkurs prijavi manji broj učesnika koji ispunjavaju uslove Konkursa, navedeni iznos za dodelu sredstava će se povećati. Sredstva po ovom Konkursu moraju biti namenski utrošena najkasnije do 25.12.2011. godine.

4. Prijave na Konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine, 21000 Novi Sad, ulica Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa obaveznom naznakom na licu koverte: Ne otvarati-prijava na Konkurs za projekat –,, „Korišćenje solarne energije za pripremu tople potrošne vode (TPV) u specijalnim bolnicama za psihijatrijske bolesti na teritoriji AP Vojvodine“, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

5. Prijave se podnose isključivo na konkursnim obrascima, uz koje se prilaže i ostala neophodna dokumentacija.
Navedeni obrasci mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine (II sprat, kancelarija 63, zgrade Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine), ulica Bulevar Mihajla Pupina broj 16, Novi Sad, ili se mogu skinuti sa sajta Sekretarijata, kao i tekst Konkursa na adresi: www.psemr.vojvodina.gov.rs

6. Uz prijavu na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom obavezno se prilaže i Glavni termo-mašinski i Glavni prateći elektro projekat za navedenu namenu.
Konkursna dokumentacija se ne vraća učesnicima Konkursa.

7. Učesnici Konkursa mogu da konkurišu isključivo sa jednim projektom za jedan objekat i navedene namene.

8. Prijava na Konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 10. 08. 2011. godine.

Postupak za ocenu i izbor najpogodnijeg projekta će se sprovoditi u skladu sa kriterijumima koji su sastavni deo konkursne dokumentacije.
O dodeli sredstava odlučuje pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine na predlog Komisije za sprovođenje Konkursa.

Korisnik se obavezuje da dodeljena sredstva upotrebi samo za namene za koje su dodeljena, a da neutrošena sredstva vrati na račun Budžeta AP Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine.

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine zadržava pravo da od podnosioca prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju ili  informacije, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova.

Prijave prispele na Konkurs razmatraće komisija za sprovođenje Konkursa koju obrazuje pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine.

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine će o rezultatima Konkursa pismeno obavestiti podnosioce prijava.

Prava i obaveze između Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine na telefon 021/487-47-93 ( Katica Dragutinović) , 021/487-46-92 (Ljiljana Volić), putem faksa: 021/456-799 ili elektronskom poštom na e-mail adrese: ljiljana.volic@vojvodina.gov.rs ( pravne i opšte prirode) ili katica.dragutinovic@vojvodina.gov.rs ( tehničke prirode-projekti)