Finansiranje izrade i revizije investiciono-tehničke dokumentacije iz oblasti zaštite voda od zagađivanja – fekalna i atmosferska kanalizacija

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju aktivnosti: Finansiranje izrade i revizije investiciono-tehničke dokumentacije iz oblasti zaštite voda od zagađivanja – fekalna i atmosferska kanalizacija

u ukupnom iznosu do 37.700.000,00 dinara. Sekretarijat će u finansiranju projekata odabranih na osnovu ovog  konkursa učestvovati do iznosa od 2.500.000,00 dinara

Sredstva za realizaciju navedenih aktivnosti obezbeđuju se iz budžeta AP Vojvodine do 100% vrednosti projekta.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:

Pravo da konkurišu imaju Opštine, mesne zajednice, javna komunalna preduzeća, javna preduzeća i druga privredna društva koja vrše poverene poslove iz oblasti komunalne vodoprivredne delatnosti  sa teritorije AP Vojvodine.

Potrebna dokumentacija:

1.    Prijava na konkurs;
2.    Fotokopija PIB obrazca;
3.    Fotokopija kartona deponovanih potpisa;
4.    Odluka učesnika konkursa o realizaciji projekta;
5.    Saglasnost Grada/Opštine.
6.    Tehnička dokumentacija  obavezno treba da sadrži: Projektni zadatak, Ponudu za izradu projekta, Tehnički opis, Situacioni plan sa trasama glavnih vodova, Izvod iz katastra ili izjavu o rešenim pravno-imovinskim odnosima o predmetnim parcelama;
7.  Potvrda o registraciji kod nadležnog organa (Potvrdu prilažu JKP, JP i Privredna društva)

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave  zatraži dodatnu dokumentaciju.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su: razvijenost opštine i kvalitet podnete konkursne dokumentacije i da je učesnik konkursa dostavio Sekretarijatu kompletan Izveštaj o utrošku sredstava po prethodnim konkursima gde su pristigli  rokovi pravdanja sredstava (ako je bio korisnik sredstava);

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.
Učesnicima na konkursu, za koje se donese odluka o učešću u finansiranju, odobrena sredstva će se uplaćivati preko uplatnih računa Gradova/Opština po redosledu sa liste.

Doznaka sredstava će se vršiti u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

Rok za završetak aktivnosti po konkursu je 9 (devet) meseci od dana doznake sredstava.

Način podnošenja prijave na konkurs:

Prijava na konkurs i tekst saglasnosti Grada/Opštine mogu se preuzeti  sa sajta  Pokrajinskog Sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, www.psp.vojvodina.gov.rs

Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 06.08.2011. godine, putem pošte na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Bul. Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad
sa naznakom „za konkurs – Finansiranje izrade projektne dokumentacije“

ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade APV.

Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.

Odluka po ovom konkursu doneće se najkasnije 45 dana po zatvaranju konkursa.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefone:021/487-44-30, 063/113-73-62 064/274-22-73 Osoba za kontakt: Veljko Komad,načelnik-savetnik pokrajinskog sekretara.

Download Konkurs