Poziv za podnošenje projekata uvođenja i širenja eko-inovativnih proizvoda

Konkursi

ECO-INNOVATION 2008 – 2013


Poziv za podnošenje projekata uvođenja i širenja eko-inovativnih proizvoda

Nacionalna agencija za regionalni razvoj, sa ciljem unapređenja inovativne delatnosti u Srbiji, obezbeđuje tehničku i savetodavnu podršku u procesu prijave eko-inovativnih projekata u okviru programa „Programa za preduzetništvo i inovativnost“.

Usluge koje Nacionalna agencija za regionalni razvoj kroz Evropsku mrežu preduzetništva pruža potencijalnim korisnicima su:
•    Informisanje o javnom pozivu
•    Upoznavanje sa procesom prijave za poziv Eko inovacije
•    Provera projektne ideje
•    Pomoć prilikom pronalaženja partnera za zajedničko učešće u pozivu

Kontakt : Trg Nikole Pašića 5/VI, Beograd
een@narr.gov.rs ili 011 2060 832, 011 2060 835

Eko-inovacija predstavlja inovativni proces kreiranja i uvođenja na tržište nove ekološke tehnologije, proizvoda i usluge koji smanjuje ukupni negativni uticaj na životnu sredinu i omogućava da poslovanje i inovacije zajedno stvore održiva rešenja.

CIP eko-inovacije:
•    predstavljaju prvu ili široku primenu eko-inovativnih tehnika, proizvoda, procesa ili praksi
•    imaju jasan ekološki uticaj
•    imaju dugoročnu tržišu strategiju
•    imaju mogućnost ponavljanja rešenja
•    odnose se na komercijalizaciju i dugoročnu profitabilnos

Ko može prijaviti projekat?
Poziv je otvoren za sva pravna lica, iz privatnog i javnog sektora, koja su registrovana na teritoriji zemalja članica EU, zemalja članicama EFTA-e (Norveška, Lihtenštajn, Island) i u zemljama kandidatima i/ili potencijalnim kandidatima (Hrvatska, Makedonija, Turska, Albanija, Crna Gora, Srbija) i Izrael. Prioritet imaju mala i srednja preduzeća.

Da bi Vaš proizvod/proces (inovacija) mogao da bude finansiran iz Programa EKO-inovacije potrebno je da:
•    Bude koristan za životnu sredinu
•    Do sada nije tržšno potvrđen (u vezi je sa prvom primenom i uvođenjem na tržište eko-inovativnih tehnika, proizvoda, procesa ili praksi, koje su tehnički već oprobane)
•    Ima mogućnost široke primene (ali im zbog raznih rizika treba podsticaj kako bi prodrli na tržište)
•    Bude plod inovativne delatnosti

Uslovi:
•    Maksimalno trajanje aktivnosti je 36 meseci.
•    Finansijska podrška ima oblik granta i iznosi najviše do 50% opravdanih troškova po projektu.
•    Ukupan raspoloživ budžet za ovaj javni poziv iznosi blizu 36.000.000 evra.

Finansiraće se 45 do 50 projekata na nivou EU i zemalja članica CIP-a (od 600.000 do 800.000 evra po projektu)

Rok za podnošenje prijava je 8. septembar 2011. do 17 časova (briselsko lokalno vreme).

•    Projektni predlozi se dostavljaju elektronskim putem (EPSS).
•    Kao podnosioci predloga projekta fizička lica nisu prihvatljiva.

Prioritetne oblasti za podnošenje predloga projekta u 2011. godini
Prednost imaju sektori koji mogu da pruže značajno poboljšanje u načinu na koji njihovo poslovanje, proizvodi ili usluge utiču na životnu sredinu. U 2011. godini prednost imaju sledeći sektori:

1) Reciklaža
•    Unapređenje procesa i metoda sortiranja otpadnih materijala, građevinski otpad (šut), komercijani i industrijski otpad, mogućnosti primene i recikliranja otpada iz elektro opreme i elektronskih komponenti i vozila na kraju životnog ciklusa.
•    Inovativni proizvodi nastali korišćenjem recikliranih materijala, novim metodama reciklažnih procesa, primenom međunarodnih proizvodnih i drugih standarda, koji zadovoljavaju potrebe naprednog dizajna i projektovanja i potrebe potrošača za visokom kvalitetom.
•    Poslovne inovacije u cilju povećanja konkurentnosti industrije reciklaže, kao što su nove tržišne strukture za reciklirane proizvode, lanci nabavke ili usklađeni procesi proizvodnje i recikliranja.

2) Građevinarstvo
•    Proizvodi u građevinskoj industriji i procesi sa tim u vezi, koji omogućavaju smanjenu potrošnju resursa, zadržavanje/vezivanje ugljenika i smanjenje otpada iz proizvodnje. Ovo pokriva upotrebu materijala koji pogoduju zaštiti životne sredine, smanjenu upotrebu sirovina i inovativne proizvodne procese, koji u velikoj meri smanjuju uticaj građevinarstva na životnu sredinu.

3) Industrija hrane i pića
(prioritetni sektori: mesni i mlečni proizvodi, maslinarstvo)
•    Čistiji i inovativniji proizvodi, uključujući metode i materijale za pakovanje, procese i usluge koje teže većoj efikasnosti upotrebe resursa. Potpunija upotreba sirovina u sektoru proizvodnje hrane, koja povećava efikasnost upotrebe resursa i produktivnost, smanjuje količine bio-razgradivog otpada i koja podržava tranziciju prema „organskoj’’ ekonomiji.
•    Čistiji i inovativniji proizvodi, procesi i usluge koji imaju za cilj smanjenje otpada i emisije staklenih gasova i/ili povećanje reciklaže.
•    Povećanje efikasnosti u potrošnji vode i povećana eko-efikasnost upravljanja vodama.
•    Obeležavanje proizvoda ili logističke usluge koje se odnose na pakovanje, distribuciju i uticaj na odluke potrošača u cilju smanjenja negativnog uticaja potrošnje hrane i pića na životnu sredinu

4) Voda
•    Procesi, proizvodi i tehnologije koji ističu uštedu vode, posebno procesi bez upotrebe vode,
•    Tretman voda i otpadnih voda: rešenja koja nude veću efiksnost i smanjenje uticaja na životnu sredinu, na primer smanjenje upotrebe hemijskih sredstava ili ponovno upotrebljavanje resursa (hranljivih sastojaka) iz otpadnih voda,
•    Pametna distribucija u cilju uštede vode, hemikalija, energije i materijala: inovativni sistemi za merenje i podešavanje doziranja hemikalija, nivoe protoka i pumpanja, otkrivanje curenja i reparacija i slično.

5) „Zelenije“ poslovanje/pametna nabavka
•    Kreiranje i izlazak inovativnih proizvoda na tržište, usmerenih na smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu i upotrebe resursa. Projekti treba da slede principe politike integrisane proizvodnje (Communication from the Commission „Integrated Product Policy“, COM (2003) 302 final, of 18 June 2003) i treba da budu u skladu sa raznim dokumentima iz Akcionog plana za održivu potrošnju i  proizvodnju i politike održive industrije (Sustainable Consumption and Production and Sustainable Industrial Policy Action Plan). Projekti se mogu odnositi na primenu Direktive o ekodizajnu. Performanse novih proizvoda u smislu zaštite životne sredine, mogu se bazirati na Evropskim eko-oznakama ili na drugim priznatim i akreditovanim šemama obeležavanja i sertifikacije proizvoda.
•    Usluge koje omogućavaju bolje usklađivanje ponude i tražnje eko-inovativnih rešenja i koje podržavaju tržišnu primenu eko-inovacija.
•    Substitucija materijala koji se koriste u proizvodnji sa onima koji imaju manji uticaj na životnu sredinu i kod kojih se podrazumeva efikasnija upotreba resursa (npr. bioloških, obnovljivih i organiskih), kao i substituciju retkih i oskudnih materijala i unapređenje korišćenja sekundarnih sirovina.
•    Zelena proizvodnja i čistiji inovativni i ekološki proizvodni procesi, sa visokim stepenom multiplikacije. Aktivnosti se mogu odnositi ujedinjavanje industrijskih procesa, npr. korišćenje nusproizvoda ili otpada kao sirovine za  novu proizvodnju.
•    Inovacije u uvođenju metoda pre-fabrikacije, popravke i sličnih usluga sa višim stepenom multiplikacije.

Inicijativa CIP Eko-inovacije za projekte prve primene i uvođenja na tržište je deo Programa za preduzetništvo i inovacije (EIP) koji ima za cilj podršku inovacijama i konkurentnosti malih i srednjih preduzeća

Kompletna dokumentacija za podnošenje prijava može se pruzeti na internet stranici:
Environment – Eco-Innovation