Konkurs za podizanje kapaciteta omladinskih udruženja

Konkursi

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkurs za podizanje kapaciteta omladinskih udruženja

KO MOŽE DA SE PRIJAVI?

Da bi mogli da se prijave za sredstva koja se dodeljuju na ovom konkursu, podnosioci prijave moraju da ispune sledeće kriterijume:

1)    da su njihove projektne ideje odobrane na Konkursu za podizanje kapaciteta omladinskih udruženja, kroz realizovanje samostalnih projekata iz oblasti omladinske politike i pripremnu obuku i podršku za realizaciju njihovih projekata iz 2010. godine i da su učestvovala u obukama iz oblasti pripreme (pisanja) projekata i upravljanja projektnim ciklusom;
2)    da do sada nisu realizovali projekte ili nemaju dovoljno kapaciteta za samostalno sprovođenje projekata (omladinska udruženja koja imaju najmanje dve trećine članova mlađih od 30 godina);
3)    da su tokom trajanja obuka, kao jedan od rezultata, razvila svoje projektne ideje u predloge projekata;
4)    da su registrovana udruženja na teritoriji Republike Srbije;
5)    da mogu da obezbede kroz realizaciju projektnih ili programskih aktivnosti jasno merljive rezultate u odnosu na predložene troškove koji su definisani u Smernicama konkursa i konkursnoj dokumentaciji;
6)    da budu direktno odgovorni za pripremu i realizaciju projekta, a ne da deluju u svojstvu posrednika.

Podnosioci prijava mogu da realizuju projekat u saradnji sa partnerskim organizacijama. Partneri podnosioca prijave učestvuju u pisanju i realizaciji projekta, i za njihove troškove važe isti kriterijumi kao i za troškove koje će napraviti Korisnik sredstava.

Formalni partneri na realizaciji projekata mogu biti: udruženja registrovana na teritoriji Republike Srbije, kao i organizacije koje se (su)finansiraju iz budžeta Republike Srbije.

KRITERIJUMI VEZANI ZA TROŠKOVE KOJI MOGU BITI FINANSIRANI

Maksimalni iznos sredstava po projektu koji se odnosi na finansiranje/sufinansiranje od strane Ministarstva omladine i sporta u okviru ovog Konkursa ne može biti veći od 150.000,00 dinara.

Ukupna vrednost projekta može da bude veća od ovog iznosa, a razlika podrazumeva učešće drugih donatora, kao što su lokalne samouprave, javne ustanove, komercijalni sektor, sredstva iz međunarodnih fondova i sl.

Neophodno je da se u projektnu aplikaciju i budžet projekta uključe i predvide aktivnosti u cilju informisanja mladih o planiranim aktivnostima projekta i u cilju promocije i vidljivosti projektnih aktivnosti kojima se sprovode ciljevi Nacionalne strategije za mlade.

Samo se “prihvatljivi troškovi” mogu uzeti u obzir za projektna sredstva. Budžet je stoga i procena troškova i gornja granica “prihvatljivih troškova”.

Preporuke za dodelu sredstava uvek podležu procesu provere koji prethodi potpisivanju ugovora – utoliko se može pojaviti situacija koja zahteva promenu budžeta. Provere mogu da dovedu do zahteva za dodatnim objašnjenjem i mogu voditi do predloga za promenu budžeta, od strane Komisije za procenu predloga projekata. Stoga je u interesu svakog podnosioca prijave da obezbedi realan budžet sa što povoljnijim cenama.

Prihvatljivi troškovi – da bi bili prihvatljivi, prema ovom Konkursu, troškovi moraju da:
•    budu neophodni za izvođenje projekta;
•    budu stvarni troškovi Korisnika projekta ili njihovih partnera tokom perioda realizacije projekta, bez obzira na vreme stvarne isplate od strane Korisnika ili partnera;
•    da tokom realizacije projekta budu evidentirani u obračunima ili poreskim dokumentima Korisnika ili njegovih partnera, budu prepoznatljivi i proverljivi, i podržani originalnom dokumentacijom na osnovu čijih overenih kopija se pravdaju.
•    U skladu sa navedenim uslovima i uz poštovanje procedura za dodelu ugovora,
•    prihvatljivi troškovi uključuju:
•    Troškove usluga, koji odgovaraju tržišnim cenama,
•    Troškovi ugos

titeljskih usluga (koji za organizaciju jednodnevnih aktivnosti podrazumevaju posluženje kafe, vode, čaja, soka i sendviča),
•    Troškove potrošnog materijala potrebnog za realizaciju projekta,
•    Ostale troškove koji direktno proizilaze iz predloženih aktivnosti: informisanje, oglašavanje, štampanje, troškove organizacije obuka i sl.,
•    promocija, evaluacija projekta, uključujući troškove finansijskih usluga (bankarskih provizija),
•    Troškove putovanja u zemlji za osobe koje učestvuju u projektu,
•    Troškovi PDV-a.
Neprihvatljivi troškovi – sledeći troškovi se neće pokrivati iz budžeta projekta:
•    pokrivanje gubitaka ili dugovanja;
•    pristigle pasivne kamate;
•    stavke koje se već finansiraju iz drugih okvira;
•    kupovina zemlje ili zgrada ili renoviranje prostorija;
•    kupovina opreme.

PODNOŠENjE PRIJAVE – OSNOVNA I PRATEĆA DOKUMENTACIJA

Konkursna dokumentacija može se preuzeti na zvaničnoj Internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta, na adresi www.mos.gov.rs, kao i na adresi www.zamislizivot.org a može se preuzeti i lično u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, treći sprat, kancelarija broj 311.

Osnovna dokumentacija:
•    Predlog projekta;
•    Predlog budžeta sa narativnim prikazom budžeta projekta;
•    Lista članova Upravnog odbora;
•    Biografije osoba angažovanih na projektu;
•    Izjava podnosioca prijave i Izjava partnera projekta ukoliko je predviđeno formalno partnerstvo (lice ovlašćeno za zastupanje partnera ili lice koje je lice ovlašćeno za zastupanje partnera ovlastilo posebnim aktom da ima pravo potpisa i pečata) koje su u sklopu Predloga projekta.

Prateća dokumentacija:

•    Statut podnosioca prijave i formalnih partnera (ukoliko su partneri udruženja);
•    Overena kopija akta o registraciji podnosioca prijave i formalnih partnera (ukoliko su partneri udruženja);
•    Overena kopija Potvrde o registraciji redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2010. godinu ukoliko je ista dostavljena od strane Agencije za privredne registre, odnosno bilans prihoda i rashoda i bilans stanja za finansijsku 2010. godinu sa dokazom da je izveštaj podnet Agenciji za privredne registre, ukoliko je obrada dokumentacije od strane Agencije za privredne registre u toku,
•    Overena kopija obrasca PDN poreske prijave koji je predat Poreskoj upravi.

NAPOMENA:
Potrebno dostaviti 1 štampani original prijave sa pratećom dokumentacijom, kao i CD sa prijavom i svim prilozima.

GDE I KAKO SE ŠALjU PRIJAVE

Prijava se dostavlja u jednoj zapečaćenoj koverti, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu. Sva dokumentacija i CD moraju biti dostavljeni u jednoj koverti ili paketu. Za projektni predlog čija je prijava poslata u više odvojenih paketa, smatraće se da nije ispunio formalne uslove.

Prijava se šalje poštom ili se predaje lično na pisarnicu Ministarstva omladine i sporta na adresu:

Ministarstvo omladine i sporta Sektor za omladinu Bulevar Mihajla Pupina 2 11 070 Beograd

Prijave poslate na bilo koji drugi način (npr. faksom ili elektronskom poštom) ili isporučene na drugu adresu neće biti uzete u razmatranje.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 11. april 2011. godine. Blagovremenom dostavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do navedenog termina, bez obzira na datum prispeća u Ministarstvo omladine i sporta.

Za sva pitanja vezana za procedure prijavljivanja na konkurs Ministarstva omladine i sporta zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail: omladina@mos.gov.rs ili telefonom na broj: 011/ 301 43 11.

zp8497586rq
zp8497586rq