Prijava projekata za realizaciju programa „Srbija protiv raka“

Konkursi

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

Javni poziv za prijavu projekata  za realizaciju  Nacionalnog programa «Srbija protiv raka», koji će se finansirati iz budžeta Republike Srbije- Razdeo Ministarstvo zdravlja

1. OPŠTI USLOVI

Projekte mogu prijaviti sve zainteresovane zdravstvene ustanove, specijalizovane organizacije i udruženja koje se bave poslovima prevencije, ranog otkrivanja preventabilnih malignih tumora (rak grlića materice, rak dojke i rak debelog creva) i lečenjem malignih tumora.

Projekti sa kojima će se aplicirati za sredstva iz budžeta treba da uključuju aktivnosti na:
1. smanjenju broja novoobolelih od malignih bolesti;
2. smanjenju broja umrlih od malignih bolesti;
3. poboljšanju ranog otkrivanja malignih bolesti;
4. unapređenju  dijagnostike i lečenja malignih bolesti;
5. unapređenju kvaliteta života obolelih od malignih bolesti i njihovih porodica;
6. obezbeđenju osobama obolelim od malignih bolesti odgovarajućeg standarda usluga na svim nivoima zdravstvene zaštite
7. unapređenju naučnih istraživanja u onkologiji;
8. stručnom usavršavanju u zemlji i inostranstvu, u cilju ovladavanja novim zdravstvenim tehnologijama koje se koriste u procesu pružanja zdravstvenih usluga iz oblasti onkološke zdravstvene zaštite pod sledećim uslovima:

a) Da je usavršavanje kandidata u funkciji rada na sprovođenju Nacionalnog programa «Srbija protiv raka»;
b) Da se nove zdravstvene tehnologije (metode i postupci) mogu primenjivati u cilju unapređenja zdravlja ljudi, u prevenciji, dijagnostici i lečenju bolesti, povreda i rehabilitaciji, a obuhvataju bezbedne, kvalitetne i efikasne metode za pružanje zdravstvene zaštite;
v) Prijave zdravstvenim ustanovama mogu podneti zaposleni na neodređeno vreme u zdravstvenim ustanovama  sekundarnog/tercijarnog nivoa koje su u Planu mreže;
g) Da predložena zdravstvena ustanova u inostranstvu, gde će se obavljati usavršavanje ima zadovoljavajući nivo stručne kompetentnosti;

– Po ovom Javnom pozivu omogućiće se edukacija za ukupno 20 kandidata ( u maksimalnom iznosu od 5000 evra po kandidatu ), a njihov izbor na nivou zdravstvene ustanove, obaviće zdravstvene ustanove po sledećoj proceduri:
– Stručni savet zdravstvene ustanove utvrđuje posebne kriterijume za izbor kandidata;
– Direktor zdravstvene ustanove, u saradnji sa stručnim kolegijumom,  donosi odluku o izboru kandidata za edukaciju.

Projekte mogu dostaviti:
1. Zdravstvene ustanove koje su u  Planu mreže zdravstvenih ustanova;
2. Specijalizovane organizacije koje se bave promotivnim aktivnostima, kampanjama ( medijske kuće, specijalizovane agencije i dr);
3. Strukovna i druga  udruženja  koje se bave edukacijom zdravstvenih radnika i stanovništva u cilju podizanja svesti o značaju prevencije i  ranog otkrivanja malignih oboljenja.

2. PRIORITETI U FINANSIRANjU

Prioritet u finansiranju imaće oni projekti koji ispunjavaju sledeće uslove i to:
1. Projekti čiji su izlazni rezultati merljivi na osnovu utvrđenih indikatora;
2. Projekti čije su aktivnosti prepoznate u strateškim dokumentima Ministarstva zdravlja (Nacionalni program «Srbija protiv raka», Nacionalni program prevencije karcinoma dojke, Nacionalni program prevencije karcinoma debelog creva, Nacionalni program prevencije karcinoma grlića materice, Strategija za palijativno zbrinjavanje).

Realizacija projekata vršiće se na osnovu ugovora zaključenih između nosioca projekta i Ministarstva zdravlja, kojim će se definisati obaveze ugovornih strana i uslovi plaćanja, shodno potrebama iskazanim  u projektu.

Po potpisivanju ugovora sredstva će biti uplaćena nosiocima projekata, a nakon završetka projekta, svaki nosilac u sklopu završnog izveštaja, dostavlja  Ministarstvu zdravlja detaljan narativni i finansijski izveštaj uz koji se prilaže kompletna finansijska dokumentacija (računi, fakture i dr).

Ministarstvo zdravlja zadržava pravo da koriguje stavke budžeta prijavljenih projekata prema aktivnostima koje se sprovode.

3. NAČIN PRIJAVE

Sve zainteresovane strane prijavljuju projekte popunjavanjem obrazaca M-1 i M-2 dostupnog na veb stranici Ministarstva zdravlja (preuzmite obrasce). Predlozi projekata se dostavljaju isključivo preporučenom poštom, uz napomenu  «Za javni poziv za realizaciju  aktivnosti Nacionalnog programa onkološke zdravstvene zaštite «Srbija protiv raka» i to tri overena i pečatirana primerka i u elektronskoj formi na CD-u.

(Preuzmite Obrazac M1)
(Preuzmite Obrazac M2)

Uz prijavu za projekat pod tačkom 8. zdravstvena ustanova dostavlja i :
– listu izabranih kandidata koja koja je utvrđena na osnovu  navedene procedure;
– okvirni finansijski predračun troškova boravka na usavršavanju, sa posebno iskazanim putnim toškovima (potvrda putne agencije).

Adresa :

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
Sekretarijat ministarstva
Ul. Nemanjina 22-26
11 000 Beograd

Kontakt osoba u Ministarstvu zdravlja
dr Dubravka Šaranović Racić

011 363 13 76

4. ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVE

Rok podnošenja predloga projekata je do 20.03.2011.godine

5. ROK I NAČIN  OBJAVLjIVANjA PRIHVAĆENIH PROJEKATA

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije će spisak prihvaćenih projekata za finansiranje istaći javno na svojoj veb stranici u roku od 15 dana po isteku roka za prijavu projekata.

Link