Konkurs za proizvodnju dugometražnih igranih filmova

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU

Konkurs za proizvodnju dugometražnih igranih filmova

Sekretarijat će sufinansirati proizvodnju dugometražnih igranih filmova u ukupnom iznosu od 11.500.000,00 dinara .

I RASPODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2011. godini proizvodnju dugometražnih  igranih filmova u ukupnom iznosu od 11.500.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 11.500.000,00 dinara – 4541 Tekuće subvencije privatnim preduzećima).

II OPŠTI USLOVI KONKURSA

1. Na Konkurs se mogu prijaviti isključivo privatna preduzeća registrovana isključivo za proizvodnju filmova  (u daljem tekstu: Podnosilac prijave).

2.Podnosilac prijave može da konkuriše najviše sa jednim  scenariom i može konkurisati dva puta uzastopno sa istim scenariom na Konkursu .

3. Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Upitnika za proizvodnju igranih filmova i može se  preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu, Bulevar Mihajla Pupina 16. Novi Sad ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Uz prijavu se obavezno podnosi:

–    izjava overena i potpisana od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave;
–    fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
–    fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju;
–    svi prilozi koji su navedeni u Upitniku.

Za tačnost podataka unetih u Upitnik odgovara podnosilac prijave.

4. Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 03.02.2011. godine do 18.02.2011. godine.

Link