Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova

Konkursi

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova u 2011. godini

OPIS MERE
Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koju organizuje Nacionalna služba za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba), u cilju zapošljavanja, očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i radi ostvarivanja određenog društvenog interesa.

Javne radove sprovodi poslodavac – izvođač javnog rada, koga određuje Nacionalna služba na osnovu javnog konkursa.
Maksimalna dužina trajanja javnog rada je 6 meseci.

OBLASTI SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA
Javni radovi se mogu organizovati i sprovoditi u oblastima:

 • socijalnih, humanitarnih, kulturnih i drugih delatnosti (zdravstveno vaspitne aktivnosti – prevencija i pomoć starima, socijalno ugroženim licima, osobama sa invaliditetom, zaštita i očuvanje kulturnog nasleđa i arheoloških nalazišta, poslovi u pozorišnoj, muzejskoj i bibliotečkoj delatnosti, poslovi u turizmu i drugi poslovi);
 • održavanja i obnavljanja javne infrastrukture (uređenje i izgradnja puteva i putnih pojaseva, nasipa, kanala, pruga, mostova, rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže i drugih objekata od opšteg interesa, uređenje mesnih zajednica, uređenje romskih naselja – poboljšanje uslova stanovanja i drugi poslovi);
 • održavanja i zaštite životne sredine i prirode (sanacija divljih deponija, čišćenje i održavanje obala reka, jezera, kanala, odvoda, javnih površina, pošumljavanje, razvoj ekoloških poseda, čuvanje i zaštita šuma, reka i jezera, razvoj seoskog područja, montaža i održavanje opreme u parkovima i javnim dečijim igralištima, pomoć za uspostavljanje novih deponija – lokacija za sakupljanje i odvođenje otpada i drugi poslovi).

NAMENA I VISINA SREDSTAVA
Sredstva namenjena za sprovođenje javnih radova koriste se za:
1.    isplatu neto zarade nezaposlenim licima uključenim u javne radove, u visini od:

 • 17.600,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa I i II stepenom stručne spreme;
 • 18.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa III i IV stepenom stručne spreme;
 • 20.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa V i VI stepenom stručne spreme;
 • 22.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa VII stepenom stručne spreme.

2.    naknadu troškova dolaska i odlaska sa rada nezaposlenih lica uključenih u javne radove, u visini do 1.500,00 dinara po licu za svaki mesec angažovanja.

3.    naknadu troškova sprovođenja javnih radova po licu za svaki mesec angažovanja u visini od:

 • 1.500,00 dinara za sprovođenje javnih radova u oblasti socijalnih, humanitarnih, kulturnih i drugih delatnosti;
 • 3.500,00 dinara za sprovođenje javnih radova u oblasti održavanja i obnavljanja javne infrastrukture i održavanja i zaštite životne sredine i prirode.

Troškovi sprovođenja javnih radova islaćuju se u visini od 70% ukupnih sredstava odobrenih ugovorom za ove namene, nakon prijave lica na obavezno socijalno osiguranje, a preostalih 30% sredstava nakon završetka javnog rada i ispunjenja ugovornih obaveza.

4.    Naknada troškova organizovanja obuke
U zavisnosti od vrste i složenosti poslova koje obuhvata javni rad, za sprovođenje određenih javnih radova može se organizovati obuka u toku trajanja javnog rada, po internom programu poslodavca ili programu obrazovne ustanove.

Poslodavac – izvođač javnog rada može ostvariti naknadu za organizovanje obuke, u jednokratnom iznosu od 50.000 dinara po javnom radu.
Poslodavac – izvođač javnog rada u obavezi je da obezbedi isplatu svih  obaveza u skladu sa zakonom, a koje ne snosi Nacionalna služba, i to: troškove dolaska i odlaska sa rada u preostalom iznosu do visine cene prevozne karte u javnom prevozu, troškove minulog rada, naknadu zarade u periodu korišćenja godišnjeg odmora, eventualnu razliku između minimalne cene rada i visine neto zarade utvrđene ovim javnim konkursom.

USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENjE PRIJAVE

Poslodavac – izvođač javnog rada zapošljava lica sa evidencije nezaposlenih, čiju je selekciju izvršila Nacionalna služba.
Pri selekciji lica prioritet će imati teže zapošljiva nezaposlena lica i nezaposleni u stanju socijalne potrebe.
Pravo učešća u postupku sprovođenja javnih radova imaju:

 • organi teritorijalne autonomije i organi jedinice lokalne samouprave,
 • javne ustanove i javna preduzeća,
 • privredna društva,
 • preduzetnici,
 • zadruge,
 • društvene organizacije,
 • udruženja građana.

Dokumentacija za podnošenje prijave
Uz prijavu (propisani obrazac) se dostavlja sledeća dokumentacija:

 • mišljenje lokalnog saveta za zapošljavanje, ili mišljenje nadležnog organa teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave o opravdanosti izvođenja javnog rada;
 • fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko poslodavac izvođač javnog rada nije registrovan u APR;
 • fotografije mesta izvođenja javnog rada – za javne radove koji se sprovode u oblasti održavanja i obnavljanja javne infrastrukture i održavanja i zaštite životne sredine i prirode (maksimalno tri fotografije za svaku lokaciju);
 • spisak lica korisnika usluga – za podnosioce javnih radova iz oblasti socijalnih i humanitarnih delatnosti.

Ukoliko poslodavac – izvođač javnog rada organizuje obuku, neophodno je dostaviti interni program obuke poslodavca ili program obrazovne ustanove.
Ukoliko se sprovođenje javnih radova finansira od strane nadležnog organa teritorijalne autonomije, lokalne samouprave ili iz drugih izvora, neophodno je dostaviti dokaz o učešću u finansiranju.
Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze, relevantne za odlučivanje o odobravanju sprovođenja javnih radova.

PRIORITETI ZA DONOŠENjE ODLUKE
Nacionalna služba proverava ispunjenost uslova Javnog konkursa i vrši rangiranje primljenih prijava na osnovu unapred definisanih kriterijuma.
Prioritet u odobravanju sprovođenja javnih radova imaju poslodavci koji sprovode javni rad u nerazvijenim, najnerazvijenijim i devastiranim opštinama.

DONOŠENjE ODLUKE
Odluku o odobravanju sprovođenja javnih radova donosi direktor Nacionalne službe, uz prethodnu saglasnost Upravnog odbora Nacionalne službe.
Direktor filijale Nacionalne službe i podnosilac prijave/izvođač javnog rada zaključuju ugovor o sprovođenju javnog rada, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze.
Rok za zaključivanje ugovora o sprovođenju javnog rada je 30 dana od dana donošenja Odluke o odobravanju sprovođenja javnih radova.

ZAKLjUČIVANjE UGOVORA
Dokumentacija za zaključivanje ugovora:

 • ugovori o radu sa nezaposlenim licima, kao dokaz o zasnivanju radnog odnosa na određeno vreme za lica koja se zapošljavaju;
 • sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza – dve istovetne blanko solo/trasirane menice, sa meničnim ovlašćenjima (ukoliko je poslodavac – izvođač javnog rada korisnik budžetskih sredstava i nije u mogućnosti da priloži menicu, kao sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza prilaže se izjava odgovornog lica da su obezbeđeni svi preduslovi za realizaciju projekta);
 • potvrda banke o otvorenom namenskom računu i karton deponovanih potpisa.

Početkom sprovođenja javnog rada smatra se datum prijave na osiguranje, odnosno početak rada prvog lica angažovanog na javnom radu.
Datum zasnivanja radnog odnosa koji je naveden u ugovoru o radu ne može biti pre datuma zaključenja ugovora o sprovođenju javnog rada, niti nakon 60 dana od dana donošenja Odluke o odobravanju sprovođenja javnih radova.

OBAVEZE IZVOĐAČA JAVNOG RADA
Poslodavac – izvođač javnog rada dužan je da:

 • obezbedi vođu programa javnih radova i mentora za proces osposobljavanja nezaposlenih lica angažovanih na javnom radu;
 • organizuje zaštitu i bezbednost na radu zaposlenih, u skladu sa zakonom i zahtevom standarda za konkretne poslove javnog rada;
 • izvrši prijavu lica na obavezno socijalno osiguranje;
 • redovno vrši isplatu zarada na tekuće račune lica;
 • redovno vrši isplatu naknade troškova za dolazak i odlazak sa rada;
 • redovno uplaćuje doprinose za obavezno socijalno osiguranje i dostavlja dokaze o uplati doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za lica iz ugovora;
 • redovno dostavlja dokaze o utrošku prenetih sredstava za troškove zarade, odlaska i dolaska sa rada i sprovođenja javnog rada;
 • u svakom momentu omogući kontrolu realizacije i uvid u svu potrebnu dokumentaciju i tok sprovođenja javnog rada;
 • dostavi fotokopiju potvrde/sertifikata o stečenim kompetencijama nakon završene obuke;
 • blagovremeno izvesti Nacionalnu službu o svim promenama od značaja za realizaciju javnog rada.
 • U slučaju da korisnik sredstava ne realizuje obaveze definisane ugovorom, dužan je da vrati iznos isplaćenih sredstava.

OSTALE INFORMACIJE
Prijava za sprovođenje javnog rada podnosi se, u tri primerka, nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, prema mestu sprovođenja javnog rada, odnosno prema sedištu poslodavca, u slučaju kada poslodavac nema registrovanu organizacionu jedinicu u mestu sprovođenja javnog rada, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti na sajtu www.nsz.gov.rs.

Rok za podnošenje prijave ističe nakon 30 dana od dana objavljivanja ovog Javnog konkursa u dnevnom listu.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, tel: 0901-300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.