Konkurs za novozapošljavanje

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJATO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA i NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Konkurs za dodelu sredstava za subvencije za novo zapošljavanje nezaposlenih lica romske nacionalnosti iz opština na teritoriji AP Vojvodine

Subvencije za novo zapošljavanje su namenjene poslodavcima – podnosiocima zahteva koji nezaposlena lica romske nacionalnosti, sa evidencije NSZ primaju u radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom.

Subvencija za novo zapošljavanje odobrava se u jednokratnom iznosu od 200.000,00 dinara po nezaposlenom licu.

Subvencije ne mogu ostvariti: državni organi, organizacije i drugi direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava, kao ni oni poslodavci koji nisu ispunili raniju ugovornu obavezu prema NSZ i Sekretarijatu.

USLOVI ZA ODOBRAVANjE SREDSTAVA:

 1. da se sedište poslodavca nalazi na teritoriji jedne od opština APV
 2. da poslodavac nije smanjivao broj zaposlenih u poslednja tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev
 3. da nad poslodavcem nije pokrenut stečajni odnosno likvidacioni postupak
 4. da je poslodavac nad kojim je bio vođen stečajni postupka i kod koga je usvojen plan reorganizacije, uspešno poslovao najmanje 12 meseci
 5. da je poslodavac koji je kupio privredni subjekat nad kojim je okončan postupak stečaja ili likvidacije uspešno poslovao najmanje 12 meseci od dana kupovine izuzetno, ukoliko je period poslovanja kraći potrebno je obezbediti bankarsku garanciju
 6. da poslodavac uredno izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene, za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev, osim ukoliko je podnosilac zahteva novoosnovani privredni subjekt registrovan po osnovu domaćih ili stranih ulaganja
 7. 7. da podnosilac zahteva zapošljava nezaposleno lice romske nacionalnosti prijavljeno na evidenciju NSZ
 8. da u saradnji sa NSZ izvrši selekciju kandidata za zapošljavanje
 9. da u školskoj 2010/11. godini stipendira učenika odnosno studenta romske nacionanosti

PRIJAVE NA KONKURS ZAHTEV ZA DODELU SREDSTAVA

Poslodavac podnosi zahtev sa potrebnom pratećom dokumentacijom, lično ili putem pošte na adresu:

Kancelarija za inkluziju Roma, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 25 Podnosilac zahteva za dodelu subvencija za novo zapošljavanje Kancelariji podnosi sledeću dokumentaciju:

 • popunjen zahev i biznis plan na obrazcu ZAHTEV SA BIZNIS PLANOM sa opisom poslova na kojim će se zasnovati radni odnos sa nezaposlenim licem romske nacionalnosti
 • izvod iz evidencije nezaposlenih lica NSZ
 • kopiju Rešenja o osnivanju privrednog društva ili preduzetnika
 • kopiju Rešenja o utvrđivanju poreskog identifikacionog broja – PIB
 • potvrda poslovne banke o prometu na tekućem računu poslodavca za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev
 • poreska prijava o obračunatim i uplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade/naknade za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev
 • završni račun za godinu koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev za programe kojima se zapošljava 5 i više lica, overen od strane Narodne banke Srbije (ovo ograničenje se ne odnosi na podnosioce zahteva koji u trenutku zaključenja ugovora dostave bankarsku garanciju), osim ukoliko je podnosilac zahteva novoosnovani privredni subjekt registrovan po osnovu domaćih i stranih ulaganja na teritoriji AP Vojvodine

Kancelarija za inkluziju Roma zadržava pravo da od poslodavca traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje Nepotpuna i neblagovremeno dostavljena dokumentacija se neće uzimati u razmatranje.

DONOŠENjE ODLUKE I ZAKLjUČIVANjE UGOVORA

Odluku o odobravanju subvencija za novo zapošljavane donosi direktor Kancelarije na predlog Komisije za sprovođenje konkursa koju čine predstavnici Kancelarije i Sekretarijata, najkasnije u roku od 7 dana od dana završetka Konkursa.

Na osnovu donete Odluke direktor Kancelarije sa poslodavcem kome se odobravaju sredstva zaključuje ugovor najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke. Prioritet u dodeli subvencija utvrđuje se na osnovu ocene biznis plana.

Prilikom zaključivanja Ugovora poslodavac je dužan da dostavi:

1. dokaz o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vreme za lice koje se zapošljava (Ugovor o radu, prijavu na obavezno socijalno (penzijsko-invalidsko i zdravstveno) osiguranje)

2. odgovarajuća sredstva obezbeđenja ugovornih obaveza i to:

 • za preduzetnike: za odobrena sredstva u iznosu do 400.000,00 dinara dve istovetne blanko lične menice korisnika sredstava sa jednim žirantom, sa meničnim ovlašćenjem,

– za odobrena sredstva u iznosu od 400.001,00 dinara dve istovetne blanko lične menice korisnika sredstava sa jednim žirantom , sa meničnim ovlašćenjem i dodatno sredstvo obezbeđenja, po izboru

 • za pravno lice: za odobrena sredstva u iznosu od 600.000,00 dinara dve istovetne blanko solo menice sa meničnim ovlašćenjem ili jedno od navedenih dodatnih sredstava obezbeđenja

–   za odobrena sredstva u iznosu od 600.001,00 dinara i više dve istovetne blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjem i dodatno sredstvo obezbeđenja po izboru

Žirant može biti svako fizičko , poslovno sposobno lice ne starije od 65 godina, koje ima rednovna mesečna primanja na ime zarade ili penzije, nezavisno od visine primanja. Žirant može biti i fizičko lice koje samostalno obavlja delatnost (preduzetnik).

 • dodatna sredstva obezbeđenja:

–  hipoteka prvog reda na nepokretnosti dvostruko veće vrednosti od iznosa subvencije -založno pravo na pokretnim stvarima 1,5 puta veće vrednosti od iznosa subvencije

–  garanciju banke dvostruko veće vrednosti od iznosa subvencije ili ugovorno jemstvo Pokretna imovina koja je predmet ručne zaloge mora biti osigurana najkraće u periodu trajanja ugovorne obaveze i polisa vinkulirana (preneto pravo korišćenja) u korist Kancelarije za inkluziju Roma.

Predmet založnog prava na pokretnoj imovini ne mogu biti vozila.

3. fotokopiju kartona deponovanih potpisa.

OBAVEZE KORISNIKA SREDSTAVA

Poslodavac – korisnik sredstava dužan je da:

– sa novozaposlenim licem zaključi ugovor o radu, odnosno zasnuje radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom, koji mora trajati najduže dve godine;

–    da redovno uplaćuje doprinose za obavezno socijalno osiguranje i dostavlja dokaze o uplati doprnosa za lice koje je zaposlio;

–  da zaključi ugovor o stipendiranju;

–  obavesti Kancelariju o svakoj promeni koja je od uticaja na realizaciju ugovora.

U slučaju da pre isteka vremena od dve godine licu iz ugovora iz objektivnih razloga prestane radni odnos, poslodavac je dužan da sa danom prestanka radnog odnosa zaključi ugovor o radu sa drugim nezaposlenim licem. Pri izboru drugog nezaposlenog lica primenjuju se kriterijumi iz ovog konkursa, a ugovorne obaveze poslodavca se primenjuju na to lice, u trajanju najmanje do isteka ugovorne obaveze, odnosno dve godine.

Korisnik sredstava je dužan da obavlja delatnost na teritoriji opštine na kojoj je ostvario pravo na subvenciju.

Konkurs se objavljuje na sajtu: www.psrzrp.vojvodina.gov.rs , otvoren je od 23.11.2010. godine i traje do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon Kancelarije: 021/4881-723.

Link