Podsticajna sredstva za uvođenje dobre poljoprivredne prakse

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije dobre poljoprivredne prakse prema zahtevima GLOBALGAP-a, u 2010.godini

Na osnovu člana 4. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2010. godinu , sa razdela 23. Stručna služba za realizaciju programa privrednog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine, aktivnost 04. Fond za promociju izvoza poljoprivrednih proizvoda-APF, sufinansiraće se troškovi uvođenja i sertifikacije dobre poljoprivredne prakse prema zahtevima GLOBALGAP-a u 2010. godini, u ukupnom iznosu do 5.000.000,00 dinara.

Iznos dodeljenih podsticajnih sredstava za uvođenje i sertifikaciju dobre poljoprivredne prakse prema zahtevima GLOBALGAP-a u oblasti proizvodnje voća i povrća ne može biti veći od 400.000,00 dinara.

Pravo učešća na konkursu imaju:

 1. Fizička lica – nosilac porodičnog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstava;
 2. Zemljoradničke zadruge
 3. Privredna društva
 4. Preduzetnici

Fizička lica – nosilac porodičnog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstava imaju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i obnovu registracije i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i o uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS”, br. 111/09 i 21/10 – u daljem tekstu: Pravilnik) i da su izmirili sve poreze, doprinose i javne dažbine.

Zemljoradničke zadruge, privredna društva i preduzetnici imaju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako su upisani u Registar privrednih subjekata za obavljanje poljoprivredne delatnosti, odnosno proizvodnju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda kao pretežne delatnosti i ako su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Učesnici konkursa iz tačaka 1, 2, 3 i 4 moraju da imaju minimalnu površinu i to: za proizvodnju voća 2.5 ha, odnosno za proizvodnju povrća 0.5 ha na otvorenom polju ili 0,2 ha u zatvorenom prostoru (staklenici i plastenici), koje moraju biti upisane u Registar poljoprivrednog gazdinstva.

Potrebna dokumentacija:

 1. Prijava na konkurs
 2. Kratak opis korisnika sredstava (delatnost, proizvodi, plasman, kretanje izvoza);
 3. Fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju;
 4. Fotokopija Potvrde o aktivnom statusu u registru poljoprivrednih gazdinstva i fotokopija Izvoda iz registra poljoprivrednih gazdinstava, koju izdaje Ministarstvo finansija-Uprava za trezor;
 5. Fotokopija rešenja o registraciji u Agenciji za privredne registre za zemljoradničke zadruge, privredna društva i preduzetnike;
 6. Potvrdu o bonitetu Agencije za privredne registre za privredna društva i zemljoradničke zadruge za period 01.01-30.09.2010. godine;
 7. Uverenje nadležnog poreskog organa da su izmireni svi porezi, doprinosi i druge javne dažbine, ne starije od 30 dana od datuma objavljivanja konkursa;
 8. ugovor sa konsultantskom organzacijom koji ne sme biti stariji od šest meseci;
 9. Za konsultantsku organizaciju rešenje o upisu u registar privrednih subjekata za obavljanje odgovarajuće delatnosti, kao i biografiju konsultanta koji će biti zadužen za uvođenje dobre poljoprivredne prakse prema zahtevima GLOBALGAP;
 10. Ugovor sa sertifikacionom organizacijom;
 11. Za sertifikacionu organizaciju dokaz o akreditaciji u oblasti sertifikacije proizvoda prema  ISO Upustvu 65 (EN 45011) i odobrenje od Sekreterijata za sertifikaciju GLOBALGAP –a (FoodPLUS-Keln-Nemačka).

Ispunjenost uslova za dodelu podsticajnih sredstava utvrđuje komisija. Komisija će dati prednost zahtevima kod kojih:

 • Proizvođači koji već izvoze voće, odnosno povrće;
 • Projekti omogućuju rast proizvodnje i ukrupnjivanje površina;
 • Projekti omogućuju povećavanje konkurentnosti na domaćem i međunarodnom tržištu;
 • Projekti omogućuju visok stepen ekološke zaštite  i poboljšanje kvaliteta života.

Rok za realizaciju aktivnosti, za dobijanje i dostavljanje sertifikata je 30.11.2011. godine.

Prava i obaveze između Korisnika sredstava, Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i Stručne službe za realizaciju programa privrednog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine, regulisaće se  ugovorom.

Konkurs se objavljuje u „Službenom listu AP Vojvodine“, dnevnom listu „Dnevnik“ i na internet sajtu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo www.psp.vojvodina.gov.rs.

Prijava za konkurs podnosi se na obrascu koji se može preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, I sprat kancelarija 43 ili sa sajta www.psp.vojvodina.gov.rs

Prijava na konkurs sa pripadajućom dokumentacijom  dostavlja se poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa u zatvorenoj koverti, zaključno sa 27.11.2010. godine,  na adresu: Stručna služba za realizaciju programa privrednog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br.16 sa naznakom za program „Fond za promociju izvoza poljoprivrednih proizvoda – APF“, ne otvaraj. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica i koje nisu u skladu sa konkursnom dokumentacijom, neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo na telefon: 021/487-4416.

Link