Bespovratna sredstva za finansiranje aktivnosti udruženja građana

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u ukupnom iznosu do  10.000.000,00 dinara, kojima će se finansirati aktivnosti udruženja građana u 2010. godini, čija je delatnost vezana za poljoprivrednu proizvodnju.

Sredstva će se koristiti za realizaciju sledećih aktivnosti:

1. Održavanje tradicionalnih manifestacija (kod ove aktivnosti sredstva će se dodeljivati i za refundaciju troškova nastalih tokom 2010 godine).

2. Realizaciju programskih aktivnosti udruženja građana, osim programa vezanih za edukaciju članova udruženja.

3. Poboljšanje uslova rada udruženja građana (izradu projektno tehniče dokumentacije, adaptaciju objekata udruženja, nabavku opreme).

4. Izdavanje i štampanje publikacija, novina, brošura vezanih za poljoprivrednu proizvodnju.

Sredstva za realizaciju navedenih aktivnosti obezbeđuju se iz budžeta AP Vojvodine do 100% vrednosti projekta.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:

Pravo da konkurišu imaju udruženja građana sa područja AP Vojvodine čija je delatnost vezana za poljoprivrednu proizvodnju izuzev udruženja koja su koristila podsticajna sredstva ovog Sekretarijata a nisu opravdala namensko i zakonito korišćenje tih sredstava.

Potrebna dokumentacija:

1.     Prijava na konkurs.

2.     Kratak opis projekta.

3.     Fotokopija Rešenja o upisu u Registar udruženja građana.

4.     Fotokopija PIB obrazca.

5.     Fotokopija kartona deponovanih potpisa.

6.     Fotokopija Statuta udruženja građana.

7.     Fotokopija lične karte odgovornog lica.

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su kvalitet podnete konkursne dokumentacije i razvijenost opštine.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Doznake sredstava će se vršiti u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

Rok za realizaciju odobrenih projekata je godinu dana od doznake sredstava.

Način podnošenja prijave na konkurs:

Prijava na konkurs se podnosi na obrascu koji se može preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, prvi sprat kancelarija 47 ili sa sajta Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs. Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 25. oktobrom 2010. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/487-44-13

Link