Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja

Konkursi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja u AP Vojvodini za 2012. godinu

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice će, u skladu sa Finansijskim planom i finansijskim mogućnostima u budžetskoj 2012. godini, sufinansirati  programe i projekte u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja na teritoriji AP Vojvodine. Za ove namene, Finansijskim planom Sekretarijata, planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 16.204.507,00 dinara.
Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2012. godinu.

RASPODELA SREDSTAVA

A) Ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja

1.    za programe i projekte osnovnog obrazovanja – 4.300.000, 00 dinara,
2.    za programe i projekte srednjeg obrazovanja – 4.489.299,00 dinara.

Navedena sredstva namenjena su za:

•    naknade iz budžeta za obrazovanje, kao što su takmičenja učenika iz nastavnih predmeta, edukativni kampovi i susreti učenika,  ostvarivanje i uspostavljanje međuregionalne i međunarodne saradnje, za ostvarivanje programa bezbednosti učenika, za uvođenje bilingvalne nastave, negovanje maternjeg jezika pripadnika nacionalnih zajednica i očuvanje njihove tradicije, osavremenjavanje obaveznog, izbornog i fakultativnog nastavnog rada;
•    usluge informisanja, kao što su štampanje biltena, časopisa, publikacija, kao i štampanje monografija povodom obeležavanja jubileja;
•    materijal za obrazovanje; i
•    usluge usavršavanja zaposlenih u vidu edukacije nastavnog kadra kroz učešće na seminarima, savetovanjima.

Pravo učestvovanja na Konkursu imaju ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja na teritoriji AP Vojvodine čiji je osnivač Republika Srbija i AP Vojvodina.

B) Nevladine organizacije

1.    za programe i projekte na nivou osnovnog obrazovanja – 3.602.825,00 dinara,
2.    za programe i projekte na nivou srednjeg obrazovanja – 3.812.383,00 dinara.

Navedena sredstva namenjena su za:

•    unapređivanje nivoa osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja u AP Vojvodini;
•    obezbeđivanje uslova za podizanje kvaliteta obrazovanja;
•    dotiranje stručnih skupova i seminara iz oblasti obrazovanja i vaspitanja;
•    dotiranje takmičenja iz nastavnih predmeta čiji su inicijatori nevladine organizacije;
•    ostvarivanje i uspostavljanje međuregionalne i međunarodne saradnje u oblasti obrazovanja i vaspitanja,
•    dotiranje realizacije projekata u cilju osavremenjavanja nastavnih planova i programa, uvođenja inovacija u obaveznom, izbornom i fakultativnom nastavnom procesu i slobodnim aktivnostima, i
•    dotiranje projekata koji imaju za cilj negovanje maternjeg jezika pripadnika nacionalnih zajednica i očuvanje tradicije.

Pravo učestvovanja na Konkursu imaju nevladine organizacije sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

ZAJEDNIČKI USLOVI KONKURSA:

I    Raspodela sredstava vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:
1.    značaj programa/projekta za razvoj osnovnog i srednjeg obrazovanja u AP Vojvodini;
2.    troškovi, koji su potrebni za programe/projekte koji se realizuju tokom tekuće 2012 godine;
3.    postojanje drugih izvora za finansiranje programa/projekta.

II    Podnosilac prijave, uz Upitnik, treba da priloži:
1.       detaljan opis programa/projekta sa osnovnim podacima (naziv programa/projekta, cilj programa/projekta, mesto održavanja, vreme održavanja, organizator, tema/oblast/aktivnosti, ishodi, održivost programa/projekta, ciljna grupa/učesnici, pozivno pismo, program realizacije aktivnosti i sl.);
2.    detaljan finansijski plan programa/projekta;
3.    fotokopiju registracije ustanove kod nadležnog organa sa opisom    delatnosti za koju je ustanova (nevladina organizacija) registrovana;
4.    fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju.

ODLUČIVANjE O ZAHTEVIMA I NAČIN APLICIRANjA

O dodeli sredstava korisnicima odlučuje pokrajinski sekretar nadležan za obrazovanje na predlog Komisije za sprovođenje konkursa, koja razmatra pristigle zahteve. Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca zahteva, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju ili informacije.

Neće se uzimati u razmatranje ni oni zahtevi podnosilaca kojima su, tokom tekuće 2012. godine, već dodeljena finansijska sredstva iz budžeta AP Vojvodine za realizaciju istog programa/projekta.

Zahtevi se podnose u pismenoj formi isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata (Upitnik sa prilozima), overeni i potpisani od strane ovlašćenog lica podnosioca zahteva.

Sredstva za sufinansiranje programa/projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja će se dodeljivati samo za one programe/projekte koji će se realizovati tokom tekuće 2012. godine.
Sekretarijat će o rezultatima Konkursa pismeno obavestiti podnosioce zahteva.

Konkurs je otvoren tokom cele godine, odnosno do utroška sredstava za navedene namene obezbeđenih u budžetu AP Vojvodine za 2012. godinu. Prijave se podnose najkasnije 30 dana pre planiranog roka za početak realizacije programa/projekta. Izuzetno rok za podnošenje prijava može biti i kraći ako postoje opravdani razlozi koji se odnose na karakter, vreme i način realizacije programa/projekta.

Konkurs se objavljuje u „Službenom listu APV“, u dnevnom listu «Dnevnik» i na zvaničnoj Web prezentaciji Sekretarijata.

Prijave sa  potrebnom dokumentacijom  se podnose na adresu:  
Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice
„Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg
obrazovanja u AP Vojvodini“
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad

Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa.

Obrazac upitnika sa prilozima, se može preuzeti na zvaničnoj Web prezentaciji Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice: www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs

Link