Registracija udruženja u APR

Vesti

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE

Registracija udruženja u APR
Narodna skupština Republike Srbije donela je novi Zakon o udruženjima („Službeni glasnik RS“, broj 51/09) koji je stupio na snagu  22.07.2009. godine, a počinje da se primenjuje istekom tri meseca od

U roku od 90 dana od dana stupanja na snagu zakona, ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu doneće propise za izvršavanje ovog zakona, a od 22.10.2009. godine vođenje Registra udruženja i Registra stranih udruženja preuzeće Agencija za privredne registre kao povereni posao.

Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu kao i Ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove, okončaće sve postupke započete do dana početka primene ovog zakona.

Ministarstvo za družavnu upravu i lokalnu samoupravu i Ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove će Agenciji za privredne registre predati predmete, arhivu i registraturski materijal nastao u radu na vođenju Registara u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Agencija za privredne registre će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, od nadležnih organa pribaviti postojeću evidenciju o stranim udruženjima.

Sve društvene organizacije, udruženja građana i njihovi savezi osnovani prema Zakonu o društvenim organizacijama i udruženjima građana, kao i oni koji imaju sedište na teritoriji Republike Srbije, a upisani su u Registar prema Zakonu o udruživanju građana u
udruženja, društvene organizacije i političke organizacije, dužni su da u roku od 18 meseci od dana početka primene ovog zakona usklade svoj statut i druge opšte akte i Agenciji za privredne registre podnesu prijavu za upis usklađivanja.

Strana udruženja koja su otpočela sa delovanjem na teritoriji Republike Srbije pre dana početka primene ovog zakona, dužna su da svoje delovanje usaglase sa ovim zakonom i da podnesu prijavu za upis u Registar stranih udruženja, sa potrebnim dokumentima, u roku od 3 meseca od dana početka primene ovog zakona.

Ministarstvo će, prema novom zakonu o udruženjima, odlučivati o žalbama na prvostepena rešenja registratora udruženja i registratora stranih udruženja i vršiti nadzor nad sprovođenjem ovog zakona.

Sve informacije o predmetima po kojima je započet postupak upisa udruženja građana u Registar udruženja, društvenih organizacija i političkih organizacija, kao i o postupcima za promenu podataka u Registru i brisanje udruženja građana i društvenih organizacija, kao i o početku rada Registra udruženja pri Agenciji za privredne registre, mogu se dobiti putem telefona:

Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu: 011 2646 964 i 011 2685 379
Agencija za privredne registre: 011 202 33 50.

http://www.drzavnauprava.gov.rs