Bespovratna sredtsva za podsticaj inovativnosti

Konkursi

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA
Bespovratna sredtsva za podsticaj inovativnosti

Javni oglas za dodelu bespovratnih sredstava u okviru projekta podsticaja preduzeća za investiranje u jačanje inovativnosti u 2009. godini

Projekat sprovodi Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Republičkom agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva (u daljem tekstu: Agencija). Ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju ovog projekta iznose 44.400.000,00 dinara.

Cilj projekta je podrška razvoju inovativnosti u malim i srednjim preduzećima radi povećanja konkurentnosti, kroz učešće u refundiranju opravdanih troškova za sledeće aktivnosti:

I grupa aktivnosti

 • unapređenje organizacione strukture preduzeća (uključujući edukaciju zaposlenih u vezi sa uvođenjem novih proizvoda ili procesa rada, kreiranje nove organizacione šeme preduzeća);
 • inovacije u oblasti marketinga (uključujući usluge benčmarkinga, izradu prognoze tražnje za novim proizvodima, izradu marketing plana novog proizvoda ili usluge);
 • razvoj u oblasti informaciono-komunikacione tehnologije (uključujući intranet, računarsko povezivanje preduzeća sa dobavljačima i maloprodajom, uvođenje softvera za praćenje procesa proizvodnje, upravljanje zalihama).

II grupa aktivnosti

 • otkup prava na domaći patent i patentnu dokumentaciju, registrovanih pre datuma objavljivanja  javnog poziva;
 • razvoj novog ili poboljšanje postojećeg proizvoda ili usluge;
 • izrada i ispitivanje prototipa i novog dizajna proizvoda i ambalaže;
 • uvođenje i testiranje novog procesa proizvodnje;
 • i druge aktivnosti iz gore navedenih ob

  lasti, a koje su od značaja za unapređenje inovativnosti u poslovanju preduzeća.

Pravna lica mogu podneti samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava i to samo za jednu od ponuđenih aktivnosti.

Sredstva za realizaciju projekta se ne mogu koristiti za: kupovinu i iznajmljivanje opreme i sredstava za rad; zaostale obaveze po osnovu taksi i poreza; zajmove i rate za otplatu kredita; troškove garancija, polise osiguranja, kamate, troškove bankarskog poslovanja, kursne razlike; carinske i administrativne troškove.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju pravna lica koja ispunjavaju sledeće uslove:

 • da su kategorisana kao mala i srednja preduzeća u skladu sa članom 7. Zakona o računovodstvu i reviziji;
 • da su podneli popunjen zahtev Ministarstvu sa potrebnom dokumentacijom u skladu sa namenom sredstava;
 • da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;
 • da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 • da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu, registrovana na teritoriji Republike Srbije;
 • da u ovoj godini za iste aktivnosti nisu već koristila sredstva budžeta Republike Srbije, lokalne samouprave ili donatora.
 • Finansijski okvir  – Pravna lica koja su se prijavila da budu korisnici projekta ostvaruju pravo na refundiranje do 50% opravdanih troškova realizovanih inovativnih aktivnosti, bez poreza na dodatu vrednost. Preostali deo sredstava pravna lica su obavezna da obezbede iz sopstvenog učešća. Iznos odobrene bespovratne pomoći ne može biti veći od 800.000,00 dinara za prvu grupu aktivnosti, odnosno ne može biti veći od 1.500.000,00 dinara za drugu grupu aktivnosti.

Rok: 29. junom 2009. godine do 10 časova.

zp8497586rq