Program za lokalne inicijative (LIP)

Konkursi

Kanadska agencija za međunarodni razvoj (CIDA)
„Canadian International Development Agency (CIDA)“
Program za lokalne inicijative (LIP)Cilj programa/projekta

CIDA program za lokalne inicijative pomaže organizacijama građanskog društva u Srbiji i Crnoj Gori da jačaju kako bi mogle da sarađuju i vrše uticaj na vladina tela i druge zainteresovane strane.

Oblast podrške

CIDA LIP podržava organizacije građanskog društva da razvijaju i primenjuju:
politike i strukture odgovornosti; strategije održivog razvoja i javnog zastupanja i mehanizme efikasnog planiranja, monitoring (nadgledanja) i izveštavanja.

Od projekata koje je CIDA LIP spremna da podrži očekuje se da odgovaraju
potrebama korisnika kroz efikasno i uspešno sprovođenje održivih projekata u oblasti obrazovanja, zdravstva i vladavine prava.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše

Organizacije građanskog društva (uključujući neprofitne i nepartijske lokalne nevladine organizacije i organizacije u okviru lokalnih zajednica) u Srbiji i Crnoj Gori.  U izuzetnim slučajevima program može dodeliti sredstva multilateralnim organizacijama koje rade na lokalnom nivou i za projekte koji se sprovode u saradnji sa lokalnim partnerom.

Konkursna procedura i vremenski rok

Predlozi projekata podnose se na engleskom jeziku i u elektronskoj formi koordinatoru CIDA SCG LIP programa i u propisanom formatu. Predlozi projekata se razmatraju u regularnim vremenskim razmacima a trenutno procedura odlučivanja o dodeli sredstava projektima koji su dobro dokumentovani traje oko mesec dana.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Minimalni iznos sredstava koja se dodeljuju u okviru Programa za lokalne inicijative iznosi 10.000 kanadskih dolara a maksimalni 100.000. Većini projekata za koje je do sada konkurisano dodeljena su sredstva znatno manja od maksimalnog iznosa.

Trajanje projekta

Uobičajeno trajanje projekata podržanih od strane CID

A LIP programa je do jedne godine, ali će se razmatrati i projekti koji duže traju.

Ograničenja

Za koje aktivnosti se ne dodeljuju sredstva:

1. Razmene, studijska putovanja, obuka na međunarodnom nivou, studije izvodljivosti

2. Angažovanje međunarodnih eksperata

3. Učestvovanje u aktivnostima van teritorije Srbije.

Posebni zahtevi

Svi projekti moraju da budu ostvareni u okviru dodeljenih sredstava i u potpunosti ostvarivi. Sredstva iz LIP programa mogu se koristiti za sufinasiranje sa drugim donatorima ako su budžetski okviri jasno razgraničeni, pod uslovom da se dodeljena sredstva isključivo koriste u svrhe za koje su namenjena. Odobreni projekti treba da budu jedinstveni i sredstva njima dodeljena ne smeju da se raspoređuju na druge projekte ili projekte koje kanadska vlada već finansira. Materijali i opremaneophodna za realizaciju projekta treba da budu obezbeđeni iz lokalnih izvora, ukoliko je to moguće.

Dozvoljeno je korišćenje dodeljenih sredstava za pokrivanje administrativnih troškova u vezi sa određenim projektom, ali taj iznos ne sme da bude veći od 15% od ukupnog budžeta i mora da bude temeljno obrazložen.

Partnerske organizacije treba da učestvuju u obezbeđivanju sredstava za potrebe projekta (najmanje 10% od ukupnog budžeta). Njihov doprinos treba da bude naveden u budžetu po stavkama i može biti novčani ili u nekom drugom vidu (obezbeđivanje kancelarijskog prostora, radna snaga itd.) Sredstva dobijena od CIDA LIP programa ne smeju se tretirati kao sredstva same organizacije kako bi se dobila sredstva i od neke druge grupe ili donatora.

Sve organizacije treba da dokažu da su u stanju da uspešno upravljaju sredstvima dobijenim od CIDA LIP i to u predviđenim vremenskim okvirima.

Odredbe kanadskog zakona o proceni zaštite životne sredine(CEAA) važeće su za sve CIDA LIP projekte. Svi predlozi biće analizirani u skladu sa CEAA smernicama.

Kontakt

Kanadska ambasada

Jasmina Beba – Kuka

Tel : 011-306-3071

E-mail: cida_scg_lip@canada.com

zp8497586rq