Jačanje samopouzdanja građana i njihovo povećano angažovanje u političkim procesima i institucijama

Konkursi

Vestminsterska fondacija za demokratiju
Jačanje samopouzdanja građana i njihovo povećano angažovanje u političkim procesima i institucijama

Vestminsterska fondacija za demokratiju

“Westminster Foundation for Democracy”

Naziv programa

WFD rad se sada fokusira na osnaživanju parlamenata i političkih partija u prioritetnim zemljama u Africi, Istočnoj Evropi i Srednjem Istoku. U navedenim oblastima radimo i na nacionalnom i na lokalnom nivou.

Cilj programa/projekta

U Srbiji, WFD će raditi na jačanju samopouzdanja građana i njihovom povećanom angažovanju u političkim procesima i institucijama.

Oblast podrške

Zanimaju nas projekti čiji je cilj jačanje uvida javnosti u rad državnih organa, standarda ponašanja u državnim telima, transparentnosti i odgovornosti. Podržaćemo takođe i pokušaje da se izgrade snažnije zastupničke institucije, na lokalnom i nacionalnom nivou, i podsticaćemo politike za uvođenje inkluzivnog građanskog i političkog učešća.

Uzimamo u razmatranje projekte koji mogu da pomognu razvijanju veština, sticanju znanja, stvaranju mogućnosti da ljudi dele iskustva i da, pre svega, preduzimaju konkretne akcije koje će dovesti do promena u lokalnim zajednicama. Zanimaju nas nove ideje ali i one stare koje su se pokazale uspešnim i koje ponovo mogu da se sprovedu u delo.

Pored toga što dodeljuje sredstva, WFD selektivno pomaže kod uspostavljanja kontakata sa odgovarajućim stručnjacima, iz Velike Britanije i/ili iz trećih zemalja, koji mogu da pruže korisne savete i profesionalnu podršku.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše?

U skladu sa svojim aktivnostima, WFD će podržati lokalne organizacije ( NVO, grupe građana, javne institucije, mediji, stručna udruženja, lokalna samouprava, ženske  i omladinske organizacije) koje su u stanju da konkretno doprinesu povećanju uticaja građana na procese odlučivanja. Podržaćemo i slične aktivnosti koje se sa istim ciljem obavljaju u drugim sektorima.

Konkursna procedura i vremenski rok

Otvoreni smo za razgovor o potencijalnim novim inicijativama. Ipak, ubuduće nećemo prihvatati predloge projekata za saradnju ili finansiranje, ukoliko prethodno nije uspostavljen kontakt sa relevantnim WFD timom. Dakle, u slučaju da radite na inicijativama za koje verujete da bi Fondacija bila zainteresovana da sazna više, molimo vas da kontaktirate odgovarajući WFD tim.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Nije određen.

Trajanje projekta

Nije određeno.

Ograničenja

Pogledati strategiju za Srbiju na našem vebsajtu www.wfd.org

Posebni zahtevi

Pogledati strategiju za Srbiju na našem vebsajtu www.wfd.org

Kontakt

Eastern and south-east Europe (Istočna i jugoistočna Evropa)

Romana Janku

Tel:+44 (0)20  7340 1890

Fax:+44 (0)20 7799 1312

E-mail: Romana@wfd.org www.wfd.org

zp8497586rq