Zapis sa oznakom ‘POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDUVODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO’

Konkurs za odvodnjavanje i uređenje atarskih puteva

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju aktivnosti:

I Odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta u ukupnom iznosu do 252.200.000,00 dinara,

II Uređenje atarskih puteva u ukupnom iznosu do 285.000.000,00 dinara;

Sredstva za realizaciju navedenih aktivnosti obezbeđuju se u celosti iz budžeta AP Vojvodine.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:

I Odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta

Pravo da konkurišu imaju mesne zajednice sa teritorije AP Vojvodine koje pristupaju uređenju otvorene kanalske mreže koja je u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta.

Potrebna dokumentacija:

 1. Prijava na konkurs;
 2. Fotokopija PIB obrazca;
 3. Fotokopija kartona deponovanih potpisa;
 4. Odluka saveta mesne zajednice o uređenju otvorene kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta;
 5. Saglasnost grada / opštine;
 6. Elaborat uređenja kanalske mreže (obavezno treba da sadrži: tehnički opis, situacioni plan sa trasama kanala koji se rade, predmer i predračun radova);
 7. Načelna saglasnost JVP „Vode Vojvodine“ na elaborat uređenja kanalske mreže.

Učesnicima na konkursu sa kojima se zaključi ugovor o korišćenju sredstava, dokumentacija podneta na konkurs se ne vraća.

II Uređenje atarskih puteva

Pravo da konkurišu imaju mesne zajednice sa teritorije AP Vojvodine koje pristupaju uređenju atarskih puteva, pri čemu prioritet imaju prijave za postavljanje tvrde podloge od tucanika, šljunka ili sličnog materijala i izrade otresišta.

Potrebna dokumentacija:

 1. Prijava na konkurs;
 2. Fotokopija PIB obrazca;
 3. Fotokopija kartona deponovanih potpisa;
 4. Odluka saveta mesne zajednice o uređenju atarskih puteva;
 5. Saglasnost grada / opštine
 6. Elaborat uređenja atarskih puteva (obavezno treba da sadrži: tehnički opis, situacioni plan sa deonicama atarskih puteva koje se uređuju, predmer i predračun radova).

Učesnicima na konkursu sa kojima se zaključi ugovor o korišćenju sredstava, dokumentacija podneta na konkurs se ne vraća.

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave  zatraži dodatnu dokumentaciju.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su kvalitet podnete konkursne dokumentacije i razvijenost opštine.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Doznaka sredstava će se vršiti u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

Rok za završetak radova po odabranim prijektima je godinu dana od dana doznake sredstava. U izuzetnim situacijama, na zahtev korisnika sredstava, rok za završetak radova može biti produžen.

Način podnošenja prijave na konkurs:

Obrazac „Prijava na konkurs“ i obrazac „Saglasnost grada/opštine“ mogu se preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, I sprat kancelarija 46A ili sa sajta Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs . Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 05.10.2010. godine, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bul. Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom za konkurs- odvodnjavanje i uređenje atarskih puteva“.

Neblagovremene i nekompletne prijave neće biti razmatrane.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/487-4405 .

Link

Bespovratna sredstva za rekonstrukciju i izgradnju ribnjačkih površina

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za rekonstrukciju i izgradnju ribnjačkih površina

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (u daljem tekstu: Sekretarijat) učestvovaće u finansiranju rekonstrukcije i izgradnje objekata za proizvodnju ribe bespovratnim sredstvima, u ukupnom iznosu do 128.000.000,00 dinara.

Pod objektima u smislu ovog konkursa podrazumevaju se isključivo objekati za proizvodnju ribe (rastilišta, mladičnjaci, tovilišta, zimovnici i ribnjaci za sportski ribolov).

Korisnicima sredstava za rekonstrukciju i izgradnju ribnjačkih površina se dodeljuju sredstva iz budžeta AP Vojvodine u obimu do 100 % vrednosti projekta.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:

Pravo da konkurišu imaju pravna lica sa teritorije AP Vojvodine, koja su registrovana ili ispunjavaju uslove za obavljanje delatnosti  mrešćenja i uzgoja ribe u ribnjacima (delatnost 05020) ili slatkovodne akvakulture (delatnost 0322).

Potrebna dokumentacija za rekonstrukciju ribnjačkih površina:

 1. Prijava na konkurs;
 2. Overena kopija PIB obrazca;
 3. Izvod o registru privrednog subjekta (Agencija za privredne registre);
 4. Overena kopija kartona deponovanih potpisa;
 5. Overena kopija Rešenja – saglasnosti da je objekat izgrađen u skladu sa veterinarsko – sanitarnim uslovima – registracija objekta;
 6. Overenu kopiju vodoprivredne dozvole i dokaz o plaćenim vodoprivrednim naknadama;
 7. Dokaz o vlasništvu na parcelama ribnjačkih površina (izvod iz zemljišno – knjižnog uloška ili izvod iz lista nepokretnosti) ili overena kopija ugovora o višegodišnjem zakupu ribnjačkih površina (najmanje 10 godina);
 8. Investiciono – tehničku dokumentaciju sa predmerom i predračunom, izrađenom od strane odgovornog projektanta;
 9. Predračun izvođača radova.

Potrebna dokumentacija za izgradnju objekata za proizvodnju ribe:

 • Prijava na konkurs;
 • Overena kopija PIB obrazca;
 • Overena kopija kartona deponovanih potpisa;
 • Izvod o registru privrednog subjekta (Agencija za privredne registre);
 • Dokaz o vlasništvu na parcelama neobradivog poljoprivrednog zemljišta (izvod iz zemljišno-knjižnog uloška ili izvod iz lista nepokretnosti) ili overena kopija ugovora o višegodišnjem zakupu neobradivog poljoprivrednog zemljišta (najmanje 10 godina);
 • Dokaz nadležnog organa da se na predmetnom zemljištu može realizovati projekat izgradnje ribnjačkih površina (lokacijska dozvola, dokaz da je podnet zahtev za izdavanje građevinske dozvole ili građevinska dozvola);
 • Investiciono – tehničku dokumentaciju sa predmerom i predračunom, izrađenom od strane odgovornog projektanta;
 • Rešenje o odobrenju za gradnju – građevinska dozvola i ugovor sa odgovornim izvođačem radova (za ribnjačke objekte čija je izgradnja u toku).

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave  zatraži dodatnu dokumentaciju.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su kvalitet podnete konkursne dokumentacije, faza realizacije projekta i razvijenost opštine.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Doznaka sredstava će se vršiti u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

Rok za okončanje aktivnosti po odabranim projektima je godinu dana od dana doznake sredstava. U izuzetnim situacijama, na zahtev korisnika sredstava, rok za završetak radova može biti produžen.

Način podnošenja prijave na konkurs:

Prijava na konkurs se podnosi na obrascu koji se može preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, I sprat kancelarija 44 ili sa sajta Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs . Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 14.10.2010. godine, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bul. Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom “”za konkurs-rekonstrukcija i izgradnja ribnjaka””.

Neblagovremene i nekompletne prijave neće biti razmatrane.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/487-44-18.

Link

Izrada tehničke dokumentacije za podizanje poljozaštitnih pojaseva

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU,VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO
Izrada tehničke dokumentacije za podizanje poljozaštitnih pojaseva

Sredstva za ovu namenu u iznosu od 6.000.000,00 dinara, obezbeđena su iz sopstvenih prihoda budžeta AP Vojvodine.

Sredstva za realizaciju navedene aktivnosti obezbeđuju se iz budžeta AP

Vojvodine do 100% vrednosti izrade tehničke dokumentacije.

Pravo učešća na konkursu imaju gradovi i opštine sa teritorije AP Vojvodine.

Kriterijumi za dodelu sredstava su stepen uređenosti poljoprivrednog zemljišta sa zaštitnim pojasevima i razvijenost opštine

Prijava na konkurs treba da sadrži:

Prijave se podnose zaključno sa 10.08.2009. godine.

zp8497586rq