Zapis sa oznakom ‘POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU’

Edukacija i stručno usavršavanje aktivnog poljoprivrednog stanovništva

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za realizaciju aktivnosti:

EDUKACIJA I STRUČNO USAVRŠAVANjE AKTIVNOG POLjOPRIVREDNOG STANOVNIŠTVA u ukupnom iznosu do 6.000.000,00 dinara

Ovim konkursom finansira se: organizovanje treninga, seminara i obuka.
Pravo učešća na konkurs imaju: udruženja građana vezana za poljoprivrednu proizvodnju (udruženja voćara, vinogradara, vinara, povrtara i poljoprivrednika), ribolovačka udruženja, ekološka udruženja, etno udruženja, udruženja žena na selu i dobrovoljna vatrogasna društva sa područja AP Vojvodine.

Potrebna  dokumentacija:

1)    Prijava na konkurs
2)    Program edukacije (tema, ciljevi, vreme i mesto održavanja, kalkulacija troškova)
3)    Fotokopija rešenja o upisu u Registar u Agenciji za privredne registre
4)    Fotokopija PIB obrasca
5)    Fotokopija kartona deponovanih potpisa
6)    Fotokopija lične karte odgovornog lica
7)    Fotokopija Statuta udruženja građana

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su kvalitet podnete konkursne dokumentacije i razvijenost opštine.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Doznaka sredstava će se vršiti u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.
Rok za realizaciju odabranih projekata je godinu dana od dana doznake sredstava.

Podnošenje prijava za finansiranje projekata

Podnosioci imaju pravo učešća na konkurs isključivo sa jednim podnetim projektom.
Obrazac ”Prijava na konkurs” može se preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (Bul. Mihajla Pupina 16/I, Novi Sad) ili preuzeti sa zvaničnog sajta Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs.

Prijava na konkurs, sa svom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 08. decembrom  2011. godine putem pošte na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad
sa naznakom „KONKURS ZA EDUKACIJU“ i „NE OTVARATI“.

ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade APV.

Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/456-973.

Link

Podsticajna sredstva prehrambenoj industriji

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za finansiranje projekata deklarisanja odsustva alergena u proizvodima sa izradom analize odsustva unakrsne kontaminacije alergenima u pogonima prehrambene industrije

Na osnovu člana 7. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2011. godinu, sa razdela 23. Stručna služba za realizaciju programa privrednog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine, aktivnost 04. Fond za promociju izvoza poljoprivrednih proizvoda-APF, finansiraće se projekti deklarisanja odsustva alergena-glutena u proizvodima sa izradom analize odsustva unakrsne kontaminacije alergenima u pogonima prehrambene industrije u ukupnom iznosu do 2.000.000,00 dinara.

Pravo učešća na konkursu imaju:

1.    Privredna društva sa teritorije AP Vojvodine koja se bave proizvodnjom prehrambenih proizvoda široke potrošnje.

Ovim konkursom finansiraće se projekti: Deklarisanja odsustva alergena-glutena u proizvodima sa izradom analize odsustva unakrsne kontaminacije alergenom-glutenom u pogonima prehrambene industrije.

Potrebna dokumentacija:

1.    Prijava na konkurs;
2.    Predlog projekta (treba da sadrži: naziv, detaljan opis projekta, metodologiju i strukturu troškova projekta);
3.    Ugovor sa ustanovom koja ima akreditovanu laboratoriju ili ugovor sa akreditovanom laboratorijom, koja u obimu akreditacije ima metodu za određivanje sadržaja glutena u prehrambenim proizvodima sa limitom kvantifikacije 10 mg/kg ili manje;
4.    Kopiju rešenja o akreditaciji laboratorije i izvod iz obima akreditacije laboratorije kojim se potvrđuje da je metoda za određivanje sadržaja glutena u prehrambenim proizvodima akreditovana;
5.    Metoda kojom se pokazuje limit kvantifikacije 10mg/kg ili manje;
6.    Overenu izjavu ustanove ili akreditovane laboratorije da ima zaposlene u stalnom radnom odnosu, eksperte tehnologe koji će biti angažovani na izradi analize odsustva unakrsne kontaminacije glutenom u pogonu podnosioca prijave;
7.    Fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju za podnosioca prijave;
8.    Fotokopija kartona deponovnih potpisa za podnosioca prijave;
9.    Fotokopija rešenja o registraciji u Agenciji za privredne registre za podnosioca prijave.
10.     Obim proizvodnje kontrolisanih proizvoda u 2010. godini (kartica materijalnog knjigovodstva o gotovom proizvodu).

Rok za realizaciju projekta 30. 04. 2012 godine.

Prava i obaveze između Korisnika sredstava, Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i Stručne službe za realizaciju programa privrednog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine, regulisaće se  ugovorom.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje Stručna služba za realizaciju programa privrednog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine na predlog Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su:

1.    Obim proizvodnje kontrolisanih proizvoda,
2.    Broj vrste proizvoda na kojima je planirano deklarisanje odsustva glutena,
3.    Limit kvantifikacije za određivanje glutena u ugovorenoj laboratoriji,
4.    Visina troškova po vrsti proizvoda na kom je planirano deklarisanje odsustva glutena.

 Način podnošenja prijave na konkurs:

Konkurs se objavljuje u „Službenom listu AP Vojvodine“, dnevnom listu „Dnevnik“ i na internet sajtu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo www.psp.vojvodina.gov.rs

Prijava za konkurs podnosi se na obrascu koji se može preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, I sprat kancelarija 46a ili sa sajta Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs

Prijava na konkurs sa pripadajućom dokumentacijom  dostavlja se poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa u zatvorenoj koverti, zaključno sa 05.12.2011. godine,  na adresu: Stručna služba za realizaciju programa privrednog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br.16 sa naznakom „Za konkurs“- program “Fond za promociju izvoza poljoprivrednih proizvoda – APF”, ne otvaraj. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica, neće se razmatrati. Dokumentacija podneta na konkurs se ne vraća.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo na telefon: 021/487-4416.

Link

Finansiranje projekata izvođenja ogleda intezivnog gajenja poljoprivrednih kultura

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za finansiranje projekata izvođenja ogleda intezivnog gajenja poljoprivrednih kultura u 2011.godini

Na osnovu člana 7. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2011. godinu, sa razdela 23. Stručna služba za realizaciju programa privrednog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine, aktivnost 04. Fond za promociju izvoza poljoprivrednih proizvoda-APF, finansiraće se projekati izvođenja ogleda intezivnog gajenja poljoprivrednih kultura u 2011. godini u ukupnom iznosu do 5.000.000,00 dinara.

Pravo učešća na konkursu imaju:

1.    Privredna društva – Poljoprivredne stručne službe sa teritorije AP Vojvodine

Ovim konkursom finansiraće se projekti:
•    Utvrđivanja najracionalnijeg, optimalnog sistema zaštite protiv štetnih organizama u voćnim zasadima;
•    Utvrđivanja optimalnih rokova tretiranja u borbi protiv štetočina i prouzrokovača bolesti u ratarskim usevima i
•    Utvrđivanja optimalnih rokova tretiranja u borbi protiv štetočina i prouzrokovača bolesti u povrtarskim usevima.

Potrebna dokumentacija:

1.    Prijava na konkurs;
2.    Projekat ( treba da sadrži: naziv, detaljan opis projekta, biljnu vrstu, testirani štetni organizam, način postavljanja ogleda, način ocene i merenja rezultata, način predstavljanja rezultata i strukturu troškova projekta);
3.    Mišljenje na projekat od Pokrajinskog centra prognozno izveštajne službe AP Vojvodine o opravdanosti projekta (da je projekat originalan, da se oslanja na biološke karakteristike štetih organizama utvrđenih u sistemu prognoze i izveštavanja AP Vojvodine);
4.    Fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju;
5.    Fotokopija kartona deponovnih potpisa;
6.    Fotokopija rešenja o registraciji u Agenciji za privredne registre.

Rok za realizaciju projekta 15.10.2012. godine.

Prava i obaveze između Korisnika sredstava, Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i Stručne službe za realizaciju programa privrednog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine, regulisaće se  ugovorom.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje Stručna služba za realizaciju programa privrednog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine na predlog Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su značaj projekta i upotrebna vrednost rezultata dobijenih iz projekta.

 Način podnošenja prijave na konkurs:

Konkurs se objavljuje u „Službenom listu AP Vojvodine“, dnevnom listu „Dnevnik“ i na internet sajtu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo www.psp.vojvodina.gov.rs

Prijava za konkurs podnosi se na obrascu koji se može preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, I sprat kancelarija 46a ili sa sajta Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs

Prijava na konkurs sa pripadajućom dokumentacijom  dostavlja se poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa u zatvorenoj koverti, od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“, zaključno sa 31.10.2011. godine,  na adresu: Stručna služba za realizaciju programa privrednog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br.16 sa naznakom „Za konkurs“- program “Fond za promociju izvoza poljoprivrednih proizvoda – APF”, ne otvaraj. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica, neće se razmatrati. Dokumentacija podneta na konkurs se ne vraća.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo na telefon: 021/487-4416.

Potrebnu konkursnu dokumentaciju možete preuzeti sa sajta Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Konkurs za sufinansiranje započinjanja novih postupaka komasacije

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za sufinansiranje započinjanja novih postupaka komasacije

Za započinjanje novih postupaka komasacije, budžetom AP Vojvodine predviđeno je ukupno do 20.000.000,00 dinara. Sredstva se kao bespovratna dodeljuju korisnicima u obimu do 55%. Preostala sredstva obezbeđuje korisnik sredstava.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:
Pravo da konkurišu imaju gradovi i opštine sa teritorije AP Vojvodine.

Potrebna dokumentacija:
1.    Prijava na konkurs
2.    Kopija PIB obrazca
3.    Kopija kartona deponovanih potpisa
4.    Overena kopija Saglasnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na godišnji Program zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2011. godinu
5.    Overena kopija izvoda iz godišnjeg Programa zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2011. godinu, iz kojeg se vidi visina predviđenih sredstva za realizaciju postupka komasacije (Tabela: Program radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta)
6.    Program komasacije (na uvid)
7.    Overena kopija Saglasnosti na Program komasacije, koju izdaje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
8.    Overena kopija Odluke Skupštine opštine o sprovođenju komasacije.

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave  zatraži dodatnu dokumentaciju.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su kvalitet podnete konkursne dokumentacije i razvijenost grada / opštine.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Doznaka sredstava će se vršiti u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.
Rok za realizaciju aktivnosti je tri godine od dana doznake sredstava. U izuzetnim situacijama, na zahtev korisnika sredstava, rok za realizaciju aktivnosti može biti produžen.

Način podnošenja prijave na konkurs:
Prijava na konkurs se podnosi na obrascu koji se može preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, I sprat kancelarija 46A ili sa sajta Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs .

Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 07.11.2011. godine, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bul. Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom ” konkurs- komasacija”.

Neblagovremene i nekompletne prijave neće biti razmatrane.
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/487-4405 .

Tekst konkursa i prijava

Konkurs za sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije vezane za zaštitu, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije vezane za
zaštitu, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta

Za izradu tehničke dokumentacije vezane za zaštitu, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta u budžetu AP Vojvodine predviđeno je do 17.000.000,00 dinara. Sredstva se kao bespovratna dodeljuju korisnicima u obimu do 70%. Preostala sredstva obezbeđuje korisnik sredstava.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:

Pravo da konkurišu imaju gradovi i opštine sa teritorije AP Vojvodine koji su svojim godišnjim Programima zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta predvideli izradu tehničke dokumentacije vezane za zaštitu, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta.

Potrebna dokumentacija:
1.    Prijava na konkurs,
2.    Kopija PIB obrazca,
3.    Kopija kartona deponovanih potpisa,
4.    Overen izvod iz godišnjeg Programa zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2011. godinu, iz kojeg se vidi visina predviđenih sredstva za izradu tehničke dokumentacije vezane za zaštitu, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta, (tabela 9. Program utvrđivanja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta),
5.    Overena kopija Saglasnosti Ministarstva na godišnji Program zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2011. godinu,
6.    Obrazloženje problema koji se rešava izradom tehničke dokumentacije (dati kraći opis uočenog problema vezanog za zaštitu, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta, koji se rešava izradom tehničke dokumentacije).

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave  zatraži dodatnu dokumentaciju.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su kvalitet podnete konkursne dokumentacije i razvijenost opštine.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Doznaka sredstava će se vršiti u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.
Rok za realizaciju aktivnosti je godinu dana od dana doznake sredstava. U izuzetnim situacijama, na zahtev korisnika sredstava, rok za realizaciju aktivnosti može biti produžen.

Način podnošenja prijave na konkurs:

Prijava na konkurs se podnosi na obrascu koji se može preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, I sprat kancelarija 46A ili sa sajta Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs .

Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 01.11.2011. godine, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bul. Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom ” konkurs- zemljište- izrada tehničke dokumentacije”.

Neblagovremene i nekompletne prijave neće biti razmatrane.
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/487-4405 .

Tekst konkursa i prijava

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za rekonstrukciju i izgradnju ribnjačkih površina

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za rekonstrukciju i izgradnju ribnjačkih površina

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (u daljem tekstu: Sekretarijat) učestvovaće u finansiranju rekonstrukcije i izgradnje objekata za proizvodnju ribe bespovratnim sredstvima, u ukupnom iznosu do 115.000.000,00 dinara.

Pod objektima u smislu ovog konkursa podrazumevaju se isključivo objekati za proizvodnju ribe (rastilišta, mladičnjaci, tovilišta, zimovnici i ribnjaci za sportski ribolov).

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:

Pravo da konkurišu imaju pravna lica sa teritorije AP Vojvodine, koja su registrovana za obavljanje delatnosti  mrešćenja i uzgoja ribe u ribnjacima (delatnost 05020) ili slatkovodne akvakulture (delatnost 0322) .

Potrebna dokumentacija za rekonstrukciju ribnjačkih površina:

1.    Prijava na konkurs;
2.    Overena kopija PIB obrasca;
3.    Izvod iz registra privrednih subjekata (Agencija za privredne registre);
4.    Overena kopija kartona deponovanih potpisa;
5.    Overena kopija Rešenja – saglasnosti da je objekat izgrađen u skladu sa veterinarsko – sanitarnim uslovima – registracija objekta;
6.    Overenu kopiju vodne dozvole i dokaz o plaćenim vodnim naknadama;
7.    Dokaz o vlasništvu na parcelama ribnjačkih površina (izvod iz zemljišno – knjižnog uloška ili izvod iz lista nepokretnosti) sa pravom svojine, oblik svojine-privatna i obim udela 1/1 ili overena kopija ugovora o višegodišnjem zakupu ribnjačkih površina (najmanje 10 godina), izvod iz zemljišno – knjižnog uloška ili izvod iz lista nepokretnosti koji može glasiti na državnu svojinu (uz obaveznu saglasnost nadležnog državnog organa) ili privatnu svojinu sa obimom udela 1/1, pri čemu ugovor mora da važi još najmanje 5 godina;
8.    Investiciono – tehničku dokumentaciju sa predmerom i predračunom, izrađenom od strane odgovornog projektanta;
9.    Predračun izvođača radova.

Potrebna dokumentacija za izgradnju objekata za proizvodnju ribe:

1.    Prijava na konkurs;
2.    Overena kopija PIB obrasca;
3.    Izvod iz registra privrednih subjekata (Agencija za privredne registre);
4.    Overena kopija kartona deponovanih potpisa;
5.    Dokaz o vlasništvu na parcelama neobradivog poljoprivrednog zemljišta (izvod iz zemljišno-knjižnog uloška ili izvod iz lista nepokretnosti) sa pravom svojine, oblikom svojine-privatna i obimom udela 1/1 ili overena kopija ugovora o višegodišnjem zakupu neobradivog poljoprivrednog zemljišta (najmanje 10 godina), izvod iz zemljišno – knjižnog uloška ili izvod iz lista nepokretnosti koji može glasiti na državnu svojinu (uz obaveznu saglasnost nadležnog državnog organa) ili privatnu svojinu sa obimom udela 1/1, pri čemu ugovor mora da važi još najmanje 5 godina;
6.    Dokaz nadležnog organa da se na predmetnom zemljištu može realizovati projekat izgradnje ribnjačkih površina (lokacijska dozvola, dokaz da je podnet zahtev za izdavanje građevinske dozvole ili građevinska dozvola);
7.    Investiciono – tehničku dokumentaciju sa predmerom i predračunom, izrađenom od strane odgovornog projektanta;
8.    Rešenje o odobrenju za gradnju – građevinska dozvola i ugovor sa odgovornim izvođačem radova (za ribnjačke objekte čija je izgradnja u toku).

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave  zatraži dodatnu dokumentaciju.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su kvalitet podnete konkursne dokumentacije, faza realizacije projekta, razvijenost opštine, broj zaposlenih i novozaposlenih radnika.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Doznaka sredstava će se vršiti u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine, a po obezbeđenju bankarske garancije od strane podnosioca prijave.

Rok za okončanje aktivnosti po odabranim projektima je godinu dana od dana doznake sredstava. U izuzetnim situacijama, na zahtev korisnika sredstava, rok za završetak radova može biti produžen.

Način podnošenja prijave na konkurs:

Prijava na konkurs se podnosi na obrascu koji se može preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, I sprat kancelarija 43 ili sa sajta Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs .

Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 07.11.2011. godine, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bul. Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom ”za konkurs-rekonstrukcija i izgradnja ribnjaka – ne otvarati” .

Neblagovremene i nekompletne prijave neće biti razmatrane.
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/487-44-07.

Tekst konkursa i prijava

Konkurs za finansiranje intenzivne poljoprivredne proizvodnje u uslovima navodnjavanja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU,
VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za finansiranje intenzivne poljoprivredne proizvodnje u uslovima navodnjavanja na parcelama srednjih poljoprivrednih škola, kazneno vaspitnih i socijalnih ustanova

Za finansiranje demonstarcije intenzivnog gajenja poljoprivrednih kultura u uslovima navodnjavanja na otvorenom i u zaštićenom prostoru uz moguću upotrebu alternativnih izvora energije na parcelama srednjih poljoprivrednih škola, kazneno vaspitnih i socijalnih ustanova u budžetu AP Vojvodine predviđeno je do 40.000.000,00 dinara. Sredstva se kao bespovratna dodeljuju korisnicima u obimu do 100% u svrhu: nabavke opreme za navodnjavanje i opreme za aplikaciju mineralnih hraniva i zaštitnih sredstava preko sistema za navodnjavanje, sanaciju postojećeg sistema za navodnjavanje, nabavku mehanizacije za obavljanje poljoprivredne proizvodnje u uslovima navodnjavanja, nabavku sistema za zaštitu od mraza, nabavku konstruktivnih elemenata i opreme za proizvodnju u zaštićenom prostoru, nabavku opreme za iskorišćavanje alternativnih izvora energije, nabavku zaštitnih protivgradnih mreža, zaštitnih ograda i sl.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:
Pravo da konkurišu imaju srednje poljoprivredne škole, kazneno-vaspitne i socijalne ustanove sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

Potrebna dokumentacija:
1.    Prijava na konkurs,
2.    Kopija PIB obrazca,
3.    Kopija kartona deponovanih potpisa,
4.    Predračuni za konstruktivne elemente, opremu, mehanizaciju, radove i sl.

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave  zatraži dodatnu dokumentaciju.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su kvalitet podnete konkursne dokumentacije i razvijenost opštine.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Doznaka sredstava će se vršiti u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.
Rok za realizaciju aktivnosti je godinu dana od dana doznake sredstava. U izuzetnim situacijama, na zahtev korisnika sredstava, rok za realizaciju aktivnosti  može biti produžen.

Način podnošenja prijave na konkurs:

Prijava na konkurs se podnosi na obrascu koji se može preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, I sprat kancelarija 46A ili sa sajta Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs .

Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 01.11.2011. godine, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bul. Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom ” konkurs- navodnjavanje”.

Neblagovremene i nekompletne prijave neće biti razmatrane.
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/487-4405.

Tekst konkursa i prijava

Konkurs za sufinansiranje opremanja ili angažovanja poljočuvarske službe

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU,
VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za sufinansiranje opremanja ili angažovanja poljočuvarske službe

Za opremanje ili angažovanje poljočuvarske službe budžetom AP Vojvodine predviđeno je ukupno do 80.000.000,00 dinara. Sredstva se kao bespovratna dodeljuju korisnicima u obimu do 60%. Preostala sredstva obezbeđuje korisnik sredstava.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:

Pravo da konkurišu imaju gradovi i opštine sa teritorije AP Vojvodine koji su doneli odluku o osnivanju ili angažovanju poljočuvarske službe i koji su svojim godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta predvideli opremanje ili angažovanje poljočuvarske službe.

Potrebna dokumentacija:
1.    Prijava na konkurs,
2.    Kopija PIB obrazca,
3.    Kopija kartona deponovanih potpisa,
4.    Overen izvod iz godišnjeg Programa zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2011. godinu, iz kojeg se vidi visina predviđenih sredstva za opremanje ili angažovanje poljočuvarske službe (tabela 9. Program utvrđivanja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta),
5.    Overena kopija Saglasnosti Ministarstva na godišnji Program zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2011. godinu,
6.    Overena kopija opštinske Odluke o osnivanju ili angažovanju poljočuvarske službe.

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave  zatraži dodatnu dokumentaciju.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su kvalitet podnete konkursne dokumentacije i razvijenost opštine.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Doznaka sredstava će se vršiti u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.
Rok za realizaciju aktivnosti je godinu dana od dana doznake sredstava. U izuzetnim situacijama, na zahtev korisnika sredstava, rok za realizaciju aktivnosti može biti produžen.

Način podnošenja prijave na konkurs:

Prijava na konkurs se podnosi na obrascu koji se može preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, I sprat kancelarija 46A ili sa sajta Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs . Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 01.11.2011. godine, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bul. Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom ” konkurs- poljočuvarska služba”.

Neblagovremene i nekompletne prijave neće biti razmatrane.
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/487-4405 .

Tekst konkursa i prijava

Konkurs za odvodnjavanje i uređenje atarskih puteva

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju aktivnosti:

I. Odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta u ukupnom iznosu do 295.000.000,00 dinara,
II. Uređenje atarskih puteva u ukupnom iznosu do 250.000.000,00 dinara;

Sredstva za realizaciju navedenih aktivnosti obezbeđuju se do 100% iz budžeta AP Vojvodine.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:

I  Odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta
Pravo da konkurišu imaju mesne zajednice sa teritorije AP Vojvodine koje pristupaju uređenju otvorene kanalske mreže koja je u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta.
Potrebna dokumentacija:
1.    Prijava na konkurs;
2.    Fotokopija PIB obrazca;
3.    Fotokopija kartona deponovanih potpisa;
4.    Odluka saveta mesne zajednice o uređenju otvorene kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta;
5.    Saglasnost grada / opštine;
6.    Elaborat uređenja kanalske mreže (obavezno treba da sadrži: tehnički opis, situacioni plan sa trasama kanala koji se rade, predmer i predračun radova);
7.    Načelna saglasnost JVP „Vode Vojvodine“ na elaborat uređenja kanalske mreže.

II  Uređenje atarskih puteva
Pravo da konkurišu imaju mesne zajednice sa teritorije AP Vojvodine koje pristupaju uređenju atarskih puteva, pri čemu prioritet imaju prijave za postavljanje tvrde podloge od tucanika, šljunka ili sličnog materijala i izrade otresišta.
Potrebna dokumentacija:
1.    Prijava na konkurs;
2.    Fotokopija PIB obrazca;
3.    Fotokopija kartona deponovanih potpisa;
4.    Odluka saveta mesne zajednice o uređenju atarskih puteva;
5.    Saglasnost grada / opštine
6.    Elaborat uređenja atarskih puteva (obavezno treba da sadrži: tehnički opis, situacioni plan sa deonicama atarskih puteva koje se uređuju, predmer i predračun radova).

Učesnicima na konkursu sa kojima se zaključi ugovor o korišćenju sredstava, dokumentacija podneta na konkurs se ne vraća.
U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave  zatraži dodatnu dokumentaciju.
Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.
Kriterijumi za ocenu prijava su kvalitet podnete konkursne dokumentacije i razvijenost opštine.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Doznaka sredstava će se vršiti preko uplatnih računa gradova / opština u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

Rok za završetak radova po odabranim prijektima je godinu dana od dana doznake sredstava. U izuzetnim situacijama, na zahtev korisnika sredstava, rok za završetak radova može biti produžen.

Način podnošenja prijave na konkurs:

Obrazac „Prijava na konkurs“ i obrazac „Saglasnost grada / opštine“ mogu se preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, I sprat kancelarija 46A ili sa sajta Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs .

Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 17.10.2011. godine, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bul. Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom „za konkurs – odvodnjavanje i uređenje atarskih puteva“.

Neblagovremene i nekompletne prijave neće biti razmatrane.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/487-4405 .

Tekst konkursa

Prijava

Saglasnost

Primer saglasnosti

Dodela sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2011. godinu

 

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo  (u daljem tekstu: Sekretarijat) dodeliće u 2011. godini putem ovog konkursa sredstva u ukupnom iznosu 367.000.000,00 dinara za realizaciju sledećih poslova:

1.    Pošumljavanje
a)    Podizanje novih šuma na zemljištu u državnoj svojini u iznosu 66.000.000,00 dinara.
Sredstva se dodeljuju za pošumljavanje šumskog zemljišta u državnoj svojini, poljoprivrednog zemljišta u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu i ostalog zemljišta na kojem je dozvoljeno pošumljavanje, na ukupnoj površini 600,00 hektara sa jediničnom cenom 110.000,00 dinara po hektaru (sa merama nege do pet godina).
Sredstva se dodeljuju sa dinamikom isplate u iznosu 70% nakon potpisivanja ugovora, a 30% po prijemu radova nakon jednog vegetacionog perioda.

b) Podizanje novih šuma u privatnoj svojini (podizanje šuma sadnjom na zemljištu u vlasništvu fizičkih lica)

 • tvrdi  i plemeniti lišćari u iznosu 3.000.000,00 dinara,
 • meki lišćari u iznosu 5.100.000,00 dinara,
 • bagrem u iznosu 3.600.000,00 dinara.

Sredstva se dodeljuju za pošumljavanje – podizanje novih šuma u privatnoj svojini na površini 150,00 hektara sa sledećim jediničnim cenama i površinama:

 • za tvrde i plemenite lišćare 100.000,00 dinara po hektaru, na površini 30,00 hektara,
 • za meke lišćare 85.000,00 dinara po hektaru, na površini 60,00 hektara,
 • za bagrem 60.000,00 dinara po hektaru, na površini 60,00 hektara, (sve sa merama nege do pet godina).

Sredstva se dodeljuju sa dinamikom isplate navedene jedinične cene umanjene za 40.000,00 dinara proizvođaču sadnica i to 50% nakon potpisivanja ugovora, 50% nakon izvršenog pošumljavanja koje će izvršiti vlasnik zemljišta o svom trošku, a preostalih 40.000,00 dinara vlasniku zemljišta tokom pet godina sprovođenja mera nege.

2.    Melioracija degradiranih šuma i šikara u iznosu 44.000.000,00 dinara.
Sredstva se dodeljuju za pošumljavanje površina dobijenih čistim sečama izvršenim radi melioracije na površini 400,00 hektara sa jediničnom cenom 110.000,00 dinara po hektaru (sa merama nege do pet godina).
Sredstva se dodeljuju sa dinamikom isplate u iznosu 70% nakon potpisivanja ugovora, a 30% po prijemu radova nakon jednog vegetacionog perioda.

3.    Konverzija izdanačkih šuma u viši uzgojni oblik u iznosu 23.750.000,00 dinara.
Sredstva se dodeljuju za prevođenje izdanačkih u visoke šume putem mera nege – selektivnom proredom na površini 950,00 hektara sa jediničnom cenom 25.000,00 dinara po hektaru.

4.    Nega i održavanje šumskih zasada (mlade prirodne sastojine i veštački podignuti zasadi)

 • Čišćenje u šumskim zasadima starosti 6-20 godina u iznosu 6.000.000,00 dinara,
 • Nega prirodnih mladih sastojina do 10 cm prsnog prečnika u iznosu 12.000.000,00 dinara,
 • Prve prorede u šumskim zasadima u iznosu 600.000,00 dinara.
 • Sredstva se dodeljuju za sprovođenje mera nege na površini 1.120,00 hektara sa sledećim jediničnim cenama i površinama:
 • za čišćenje u šumskim zasadima starosti 6-20 godina 20.000,00 dinara po hektaru, na površini 300,00 hektara,
 • za negu prirodnih mladih sastojina do 10 cm prsnog prečnika 15.000,00 dinara po hektaru, na površini 800,00 hektara,
 • za prve prorede u šumskim zasadima 30.000,00 po hektaru, na površini 20,00 hektara.

5.    Proizvodnja šumskog semena
a) Sakupljanje semena lužnjaka i ostalih hrastova

 • selekcionisano seme u iznosu 6.105.000,00 dinara,
 • seme poznatog porekla u iznosu 5.000,00 dinara.

b) Sakupljanje semena šumskih voćkarica u iznosu 6.000,00 dinara.

c) Sakupljanje semena ostalih lišćara u iznosu 125.000,00 dinara.
Sredstva se dodeljuju za finansiranje sakupljanja šumskog semena u količini 113.715 kilograma sa sledećim jediničnim cenama i količinama:
    za selekcionisano seme hrasta 55,00 dinara po kilogramu, za ukupnu količinu 111.000 kilograma,
    za seme hrasta poznatog porekla 25,00 dinara po kilogramu, za ukupnu količinu 200 kilograma,
    za seme šumskih voćkarica 400,00 dinara po kilogramu, za ukupnu količinu 15 kilograma,
    za seme ostalih lišćara 50,00 dinara po kilogramu, za ukupnu količinu 2.500 kilograma.

6.    Proizvodnja šumskog sadnog materijala
a) Sadnice  tvrdih lišćara u iznosu 4.557.000,00 dinara.

b)    Sadnice plemenitih lišćara i voćkarica u iznosu 2.250.000,00 dinara.

c) Testirane sadnice mekih lišćara u iznosu 10.000.000,00 dinara.

d) Sadnice četinara u iznosu 265.000.00 dinara.
Sredstva se dodeljuju za finansiranje rasadničke proizvodnje u količini 1.496.000 komada sa sledećim jediničnim cenama i količinama:

 • za selekcionisane sadnice tvrdih lišćara 17,00 dinara po komadu, za ukupnu količinu 81.000 komada,
 • za sadnice tvrdih lišćara poznatog porekla 15,00 dinara po komadu, za ukupnu količinu 212.000 komada,
 • za sadnice plemenitih lišćara i voćkarica 15,00 dinara po komadu, za ukupnu količinu 150.000 komada
 • za testirane sadnice mekih lišćara 10,00 dinara po komadu, za ukupnu količinu 1.000.000 komada
 • za sadnice četinara 5,00 dinara po komadu, za ukupnu količinu 53.000 komada,

Sredstva se dodeljuju sa dinamikom isplate u iznosu 50% nakon zasnivanja proizvodnje po izvršenom prvom pregledu, a 50% nakon završenog vegetacionog perioda, odnosno po izvršenom drugom pregledu.

7.    Zaštita šuma i šumskih zasada u iznosu 35.000.000,00 dinara.
Sredstva se dodeljuju za finansiranje mera zaštite šuma po ukazanim potrebama.

8.    Zaštita šuma od požara
a) Izgradnja protivpožarnih pruga u iznosu 3.000.000,00 dinara.
b) Održavanje protivpožarnih pruga u iznosu 2.400.000,00 dinara.
c) Izgradnja protivpožarnih osmatračnica u iznosu 1.000.000,00 dinara.
d) Izgradnja i održavanje vodozahvata u funkciji zaštite šuma od požara u iznosu 1.000.000,00 dinara.
e)    Nabavka opreme u funckiji zaštite šuma od požara u iznosu 8.000.000,00 dinara.
Sredstva se dodeljuju za finansiranje izgradnje i održavanja protivpožarnih pruga, izgradnje protivpožarnih osmatračnica, izgradnje i održavanja vodozahvata i nabavku opreme u funkciji zaštite šuma od požara sa sledećim jediničnim cenama i količinama:

 • za izgradnju protivpožarnih pruga 150.000,00 dinara po kilometru, za ukupnu dužinu 20 kilometara,
 • za održavanje protivpožarnih pruga 10.000,00 dinara po kilometru, za ukupnu dužinu 240 kilometara,
 • za izgradnju protivpožarnih osmatračnica 250.000,00 dinara po komadu, za ukupnu količinu 4 komada,
 • za izgradnju i održavanje vodozahvata 200.000,00 dinara po komadu, za ukupnu količinu 5 komada,
 • za nabavku opreme 8.000.000,00 dinara ukupno.

9.    Izgradnja šumskih puteva u iznosu 66.000.000,00 dinara.
Sredstva se dodeljuju za finansiranje tvrdih kamionskih šumskih puteva (I i II druga faza) u dužini 22 kilometara, sa jediničnom cenom 3.000.000,00 dinara po kilometru.
Sredstva se dodeljuju sa dinamikom isplate u iznosu 70% nakon potpisivanja ugovora, a 30% po prijemu radova.

10.    Naučno-istraživački rad
a)    Primena herbicida u obnavljanju prirodnih sastojina hrasta kitnjaka na području Nacionalnog parka Fruška gora u iznosu do 800.000,00 dinara.
b) Očuvanje genetičkih resursa i unapređenje gajenja divljih voćnih vrsta u AP Vojvodini u iznosu do 2.000.000,00 dinara.
c)    Ispitivanje adaptivnosti različitih evropskih provenijencija bukve u međunarodnom provenijeničnom testu na Fruškoj gori  u iznosu do 400.000,00 dinara.
d) Ispitivanje uticaja nivoa podzemnih voda na pojavu sušenja šuma  u iznosu do 800.000,00 dinara.
e) Izrada novih zapreminskih tablica za pojedine vrste drveća u Vojvodini  u iznosu do 2.000.000,00 dinara.
Sredstva se dodeljuju za finansiranje projekata naučnoistraživačkog rada u šumarstvu u AP Vojvodini u pet projekata navedenih u programu.

11.    Saniranje posledica više sile u iznosu 55.237.000,00 dinara.
Sredstva se dodeljuju za saniranja posledica dejstva više sile.

12.    Izrada Programa razvoja šumarstva na teritoriji AP Vojvodine u iznosu do 2.000.000,00 dinara.
Sredstva će se koristiti za izradu Programa razvoja šumarstva na teritoriji AP Vojvodine u skladu sa članom 19. Zakona o šumama.

Eventualni troškovi PDV po svim tačkama ovog konkursa uračunati su u jedinične i ukupne cene poslova.

Pravo učešća na konkursu imaju:

 • Za sredstva iz tačaka 1.a) i 9. – pravna lica sa teritorije AP Vojvodine iz člana 70. Zakona o šumama.
 • Za sredstva iz tačke 1.b) – registrovani proizvođači šumskih sadnica (pravna lica i preduzetnici) u ime fizičkih lica – vlasnika zemljišta na teritoriji AP Vojvodine.
 • Za sredstva iz tačaka 2,3,4,7,8. i 11. – pravna lica iz člana 70. Zakona o šumama i pravna lica sopstvenici šuma, sa teritorije AP Vojvodine.
 • Za sredstva iz tačaka 5. i 6. – pravna lica iz člana 70. Zakona o šumama i druga pravna lica koja imaju registrovane šumske rasadnike, sa teritorije AP Vojvodine.
 • Za sredstva iz tačke 10. – naučne i obrazovne ustanove.
 • Za sredstva iz tačke 12. – pravna lica koja zadovoljavaju odredbe Zakona o šumama.

Učesnici konkursa podnose prijavu na konkurs sa pratećim obrascima. koji se mogu preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, I sprat, soba 43) ili sa sajta Sekretarijata (www.psp.vojvodina.gov.rs).

Potrebna dokumentacija:
–    prijava na konkurs
–    fotokopija kartona deponovanih potpisa,
–    fotokopija rešenja o upisu u registar u agenciji za privredne registre,
–    PIB-obrazac,
–    potvrda nadležnog organa o izmirenju obaveza na osnovu poreza i ostalih javnih prihoda (ne starija od 30 dana).

Uz napred navedenu dokumentaciju potrebno je za svaku pojedinačnu tačku dostaviti i sledeće:

 

 • Za sredstva iz tačke 1.a)

 

- za pošumljavanje šumskog zemljišta obuhvaćenog osnovama gazdovanja šumama: spisak površina predviđenih za pošumljavanje sa specifikacijom troškova (obrazac 1.a-1), a ako pošumljavanje nije planirano osnovom i projekat izvođenja radova (obrazac 1.a-2);

- za pošumljavanje zemljišta koje nije obuhvaćeno osnovama gazdovanja šumama (obradivo poljoprivredno zemljište i ostalo zemljište na kojem je dozvoljeno pošumljavanje): spisak površina predviđenih za pošumljavanje sa specifikacijom troškova (obrazac 1.a-3), projekat izvođenja radova posebno za svaku parcelu ili grupu susednih parcela (obrazac 1.a-4), kopiju posedovnog lista, a ako se pošumljavanje vrši na obradivom poljoprivrednom zemljištu I do V klase i kopiju saglasnosti ili zahteva podnetog organu za davanje saglasnosti za promenu namene obradivog poljoprivrednog zemljišta.

 •  Za sredstva iz tačke 1.b) – ugovor sa fizičkim licem – vlasnikom zemljišta o isporuci sadnica, kopiju lične karte lica sa kojim je potpisan ugovor, potvrdu nadležnog organa o izmirenju obaveza na osnovu poreza i ostalih javnih prihoda za lice sa kojim je potpisan ugovor (ne stariju od 30 dana), spisak površina sa specifikacijom troškova (obrazac 1.b-1), projekat izvođenja radova posebno za svaku parcelu ili grupu susednih parcela (obrazac 1.b-2), dokaz o vlasništvu nad zemljištem (ne stariji od 30 dana), a ako se radi o obradivom poljoprivrednom zemljištu I do V klase i kopiju saglasnosti ili zahteva podnetog od strane fizičkog lica organu za davanje saglasnosti za promenu namene.
 • Za sredstva iz tačaka 2, 3. i 4. – spisak površina (sa troškovima) predviđenih za melioraciju (obrazac 2.-1), konverziju (obrazac 3.-1), odnosno negu i održavanje šumskih zasada (obrazac 4.-1), a ako radovi nisu planirani osnovom i projekat izvođenja radova (obrazac 2.-2 za melioraciju, obrazac 3.-2 za konverziju, obrazac 4.-2 za negu i održavanje šumskih zasada) i kopiju zapisnika šumarskog inspektora o potrebi izvođenja radova.
 •     Za sredstva iz tačke 5. – kopiju rešenja o registraciji šumskog rasadnika izdatog od strane nadležnog organa, specifikaciju količina sakupljenog semena (obrazac 5.) i kopiju uverenja o poreklu šumskog semena izdatog od strane nadležnog organa.
 •     Za sredstva iz tačke 6. – kopiju rešenja o registraciji šumskog rasadnika izdatog od strane nadležnog organa, specifikaciju broja proizvedenih sadnica (obrazac 6.) i kopiju zapisnika o kontroli proizvodnje reproduktivnog materijala šumskog drveća nakon izvršenog prvog pregleda.
 • Za sredstva iz tačke 7. – spisak površina predviđenih za radove na zaštiti šuma i šumskih zasada sa specifikacijom troškova (obrazac 7.-1), a ako radovi nisu planirani osnovom i projekat izvođenja radova (obrazac 7.-2)  i kopiju zapisnika šumarskog inspektora o potrebi izvršenja radova na zaštiti šuma.
 • Za sredstva iz tačke 8.a,b,c,d) – spisak projekata izgradnje i održavanja objekata sa specifikacijom troškova (obrazac 8.-1), izvode iz projekata izgradnje navedenih objekata (obrasci 8.-2, 8.-3, 8.-4, 8.-5), kartu gazdinske jedinice ili njenog dela u razmeri koja omogućava jasnu vidljivost lokacije objekata (1:10.000) i grafički prilog iz kojeg se jasno vidi izgled objekta (za osmatračnice i vodozahvate). Za podtačku b) mogu se prijaviti radovi izvršeni do 31.avgusta 2011. godine, što se potvrđuje kopijom zapisnika šumarskog inspektora. U slučaju da se objekti iz podtačaka c) i d) grade na površinama van granica gazdinske jedinice ili njenih delova potrebno je priložiti i preglednu kartu jasne vidljivosti celog područja za koje se objekti izgrađuju, sa ucrtanim površinama šuma i lokacijama tih objekata, kao i saglasnost za izgradnju i postavljanje objekata od strane vlasnika zemljišta i nadležnih organa lokalne samouprave.
 • Za sredstva iz tačke 8.e) – spisak opreme i specifikaciju cena (obrazac 8.-6), kao i izjavu pravnog lica o postojećim količinama i stanju navedene protivpožarne opreme koju već poseduje.
 • Za sredstva iz tačke 9. – spisak projekata sa specifikacijom troškova (obrazac 9.-1), izvod iz projekta izgradnje šumskih puteva (obrazac 9.-2), kartu gazdinske jedinice ili njenog dela u razmeri koja omogućava jasnu vidljivost trase puta (1:10.000) i kopiju odluke organa upravljanja o prihvatanju projekta.
 • Za sredstva iz tačke 10. – spisak projekata sa specifikacijom troškova (obrazac 10.) i zaseban predlog projekta za svaku od navedenih tema sa definisanim rokom u kojem će biti realizovan i traženim novčanim sredstvima.
 • Za sredstva iz tačke 11. – spisak svih potrebnih radova sa specifikacijom troškova (obrazac 11.), odluku nadležnog organa o dejstvu više sile i kopiju zapisnika šumarskog inspektora o potrebi saniranja posledica više sile nastale posle 1.januara 2010. godine.
 • Za sredstva iz tačke 12. – predlog izrade projekta Programa razvoja šumarstva na teritoriji AP Vojvodine sa definisanim rokom u kojem će biti realizovan, traženim novčanim sredstvima i posebnim prilogom u obliku izjave koji objašnjava kompetentnost podnosioca prijave za izradu ovog Programa (reference i sl.)

Za poslove kod kojih se radovi izvode u područjima pod zaštitom a nisu planirani osnovama gazdovanja šumama, neophodno je priložiti i uslove (mišljenje) Zavoda za zaštitu prirode Vojvodine.

Za poslove iz tačaka 2,3,4,7,8,9 i 11 neophodno je posedovanje važeće osnove gazdovanja šumama iz koje se podaci unose u predviđene obrasce.

Za poslove iz tačaka 1.a, 1.b) i 2. mogu se koristiti sadnice proizvedene u skladu sa propisima kojima se uređuje šumski reproduktivni materijal, a minimalni broj sadnica po hektaru je za tvrde i plemenite lišćare 1500 komada, za vrbu 1000 komada i za topolu 300 komada. Za radove iz tačke 1.b) proizvođači sadnica mogu koristiti samo sadnice iz vlastite proizvodnje.

Za poslove iz tačaka 8. i 9. podnosioci prijave moraju posedovati projekte urađene u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima, kao i načinu dodele i korišćenja sredstava iz godišnjeg programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije i Budžetskog fonda za šume autonomne pokrajine (”Sl. glasnik RS” br. 32/2011).
Podnosioci prijava mogu konkurisati za radove iz svih tačaka započete u 2011. godini, ako do sada nisu za njih dobijali budžetska sredstva po programima iz prethodnih godina.

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

Podnosioci prijave koji konkurišu za poslove iz više tačaka podnose posebnu prijavu za svaku tačku, a za tačku 1. posebno i za podtačke a) i b). Za poslove iz jedne od tačaka 2-12. koji se odnose na više podtački ili se obavljaju na više lokacija podnosi se jedna prijava uz koju se prilažu pripadajući obrasci sa posebno pripremljenom dodatnom dokumentacijom za svaku pojedinačnu podtačku i lokaciju. Pravno lice ili preduzetnik koji konkuriše za dodelu sadnica fizičkim licima (tačka 1.b) podnosi za svako fizičko lice posebnu prijavu, u kojoj može biti više parcela, uz dodatnu dokumentaciju koja se odnosi na vlasništvo i promenu namene za svaku parcelu posebno.

Krajnji rokovi za podnošenje prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom  su:
–    zaključno sa 30.09.2011. godine za tačku 6,
–    zaključno sa 14.10.2011. godine za tačke 1,2,3,4,7,8,9,10. i 12.,
–    zaključno sa 11.11.2011. godine za tačke 5. i 11.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju imenuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivedu i šumarstvo.

Kriterijum za ocenu prijava je kvalitet podnete konkursne dokumentacije.

Odluke o dodeli sredstava za poslove obuhvaćene konkursom biće donete u roku od 30 dana od dana sa kojim se zaključuje podnošenje prijava za pojedine tačke.

Konačnu odluku o dodeli sredstava po svim tačkama donosi pokrajinski sekretar za poljoprivedu, vodoprivredu i šumarstvo.

Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava, kao i uslovi i način korišćenja sredstava regulisaće se ugovorom. Za deo sredstava iz tačke 1.b) koja se dodeljuju za sprovođenje mera nege, prava i obaveze regulisaće se posebnim ugovorom između Sekretarijata i fizičkog lica u čije ime se podnosi prijava na konkurs.

Prijave se podnose na adresu Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 16,  sa naznakom ”Konkurs za Budžetski fond za šume 2011”.
Neblagovremene i nekompletne prijave neće biti razmatrane.
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/ 487-44-07

Link