Zapis sa oznakom ‘POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU’

Konkurs – korišćenje genetskih resursa domaćih životinja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO  

Konkurs – korišćenje genetskih resursa domaćih životinja

Konkurs traje:
09.11.2012 to 24.11.2012

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisuje konkurs o raspodeli sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetskih resursa domaćih životinja u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2012. godinu.

Sredstva u iznosu od 3.284.000,00 dinara su namenjena za sufinansiranje dela troškova unapređenja rada kod vlasnika genetskih resursa domaćih životinja, a u svrhu očuvanja, održivog korišćenja i unapređenja načina odgajivanja autohtonih rasa domaćih životinja, i to: Govedarstvo (Podolac i Buša), Svinjarstvo (Mangulica) i Ovčarstvo (Vitoroga žuja i Čokanska cigaja),  čija su grla pod kontrolom osnovnih, regionalnih i glavne odgajivačke organizacije (član 7, 8. i 9.  Zakona o stočarstvu, ”Službeni glasnik RS”, broj 41/09 i 93/12)

Pravo na ostvarivanje ovih sredstava imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva – vlasnici genetskih resursa (autohtonih rasa) domaćih životinja, čije se sedište nalazi na teritoriji AP Vojvodine.

Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti ovde

Javni oglas za odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Javni oglas za odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup za 2012. godinu

Konkurs traje:
09.11.2012 to 05.12.2012

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, Vodoprivredu i šumarstvo raspisuje javni oglas za odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup za 2012. godinu.

Sredstva podsticaja za izdavanje obradivog poljoprivrednog zemljišta u zakup iznose do 100.000.000,00 dinara. Sredstva za realizaciju navedenih aktivnosti obezbeđena su u budžetu AP Vojvodine.

Korisnici sredstava su fizička lica (poljoprivrednici), nosioci i članovi registrovanog poljoprivrednog gazdinstva upisanog u Registar poljoprivrednih gazdinstava, koji su vlasnici poljoprivrednog zemljišta i:
1.    imaju prebivalište na teritoriji AP Vojvodine,
2.    koji su stariji od 65 godina i nisu korisnici penzije po osnovu prava penzijskog i invalidskog osiguranja zaposlenih ili samostalnih delatnosti, osim korisnika penzije po osnovu prava poljoprivrednog osiguranika i korisnika invalidske penzije koji su to pravo stekli kao osiguranici poljoprivrednici. (Uslov u pogledu godina života ne odnosi se na korisnike invalidske penzije),
3.    da su Ugovor o dugoročnom zakupu zaključili u 2012. godini (odnosno 2009, 2010. ili 2011. pod uslovom da su već korisnici ovih sredstava),
4.    daju u zakup obradivo zemljište od najmanje 0,5 do najviše 10 hektara na period od najmanje 5 godina, od dana zaključenja Ugovora,
5.    da Ugovor nije zaključen između članova istog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva.

 

Tekst konkursa, prijavu i ukoliko je potrebno Izjavu člana RPG preuzmite OVDE

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju aktivnosti:

Odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta u ukupnom iznosu do 310.000.000,00 dinara

Sredstva za realizaciju navedene aktivnosti obezbeđuju se  u obimu od 1/3 iz budžeta AP Vojvodine. Preostala sredstva će obezbediti lokalne samouprave u obimu od 1/3 i Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ u obimu od 1/3.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:
Pravo da konkurišu imaju mesne zajednice sa teritorije AP Vojvodine i opštine sa teritorije AP Vojvodine koje na svom području nemaju formirane mesne zajednice, koje pristupaju uređenju otvorene kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta.

Potrebna dokumentacija za mesne zajednice:
1.    Prijava na konkurs;
2.    Fotokopija PIB obrazca;
3.    Fotokopija kartona deponovanih potpisa;
4.    Odluka saveta mesne zajednice o uređenju otvorene kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta, koja je doneta u toku 2012. godine;
5.    „Saglasnost lokalne samouprave“ potpisana od strane predsednika opštine ili gradonačelnika, sa iznosom srestava koja će lokalna samouprava obezbediti za realizaciju ove aktivnosti. Ukoliko saglasnost potpisuje drugo lice, obavezno je priložiti ovlašćenje predsednika opštine ili gradonačelnika za lice koje potpisuje saglasnost. Ispod svojeručnog potpisa, obavezno je i štampanim slovima ispisati ime i prezime potpisnika i njegovu funkciju.
6.    Elaborat uređenja kanalske mreže (obavezno treba da sadrži: tehnički opis, situacioni plan sa kanalima koji se uređiju, predmer i predračun radova);
7.    Saglasnost na elaborat za konkurs odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta izdata od strane JVP „Vode Vojvodine“.

Potrebna dokumentacija za opštine:
1.    „Prijava na konkurs“;
2.    Fotokopija PIB obrazca;
3.    Fotokopija kartona deponovanih potpisa;
4.    „Izjava predsednika opštine“ da na svom području nemaju fomirane  mesne zajednice;
5.    Odluka (potpisana od strane predsednika opštine) o uređenju otvorene kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta sa iznosom sredstava koja će opština obezbediti za realizaciju ove aktivnosti,  doneta u toku 2012.godine;
6.    Elaborat uređenja kanalske mreže (obavezno treba da sadrži: tehnički opis, situacioni plan sa kanalima koji se uređuju, predmer i predračun radova);
7.    Saglasnost na elaborat za konkurs odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta izdata od strane JVP „Vode Vojvodine“.

Učesnicima na konkursu sa kojima se zaključi ugovor o korišćenju sredstava, dokumentacija podneta na konkurs se ne vraća.

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave  zatraži dodatnu dokumentaciju.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su kvalitet podnete konkursne dokumentacije i razvijenost lokalne samouprave.

Konačnu odluku o raspodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata, mesne zajednice, lokalne samouprave i JVP „Vode Vojvodine“ regulisaće se ugovorom.

Izbor izvođača radova, zaključenje ugovora sa izvođačem radova i nadzor nad izvršenjem radova vršiće JVP „Vode Vojvodine“.

Način podnošenja prijave na konkurs:

Obrazac „Prijava na konkurs“, obrazac „Saglasnost lokalne samouprave“ mogu se preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, I sprat kancelarija 46A ili sa sajta Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs . Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 08.10.2012. godine, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bul. Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom „za konkurs – odvodnjavanje“.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/487-4405 .

Link

Konkurs – Održavanje tradicionalnih manifestacija

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za realizaciju aktivnosti – ODRŽAVANjE TRADICIONALNIH MANIFESTACIJA u ukupnom iznosu do 7.000.000,00 dinara

Ovim konkursom finansira se: organizovanje privrednih i turističkih manifestacija koje su u vezi sa poljoprivrednom proizvodnjom, manifestacija koje neguju različitost etničkih zajednica, tradiciju vezanu za selo i poljoprivrenu proizvodnju i održavaju se u 2012-oj godini.

Pravo učešća na konkurs imaju: udruženja građana vezana za poljoprivrednu proizvodnju (udruženja voćara, vinogradara, vinara, povrtara i poljoprivrednika), ribolovačka udruženja, ekološka udruženja, udruženja žena na selu i etno udruženja sa područja AP Vojvodine.

Potrebna  dokumentacija:
1)    Prijava na konkurs
2)    Program manifestacije
3)    Fotokopija rešenja o upisu u Registar u Agenciji za privredne registre
4)    Fotokopija PIB obrasca
5)    Fotokopija kartona deponovanih potpisa
6)    Fotokopija lične karte odgovornog lica
7)    Fotokopija Statuta udruženja građana

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

Sredstva će se dodeljivati za manifestacije koje se organizuju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Osnovni kriterijumi za ocenu prijava su: kvalitet podnete konkursne dokumentacije, značaj održavanja manifestacije (lokalni, regionalni, međunarodni), kontinuitet održavanja manifestacija i mogućnost brendiranja proizvoda.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Dodela sredstava vršiće se po osnovu prispelih prijava, a do utroška sredstava opredeljenih za ovu namenu.

Način podnošenja prijava

Podnosioci imaju pravo učešća na konkurs isključivo sa jednom podnetom prijavom.

Obrazac ”Prijava na konkurs” može se preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 16, I sprat kancelarija 44a) ili preuzeti sa zvaničnog sajta Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs.

Prijavu na konkurs, sa svom potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti, zaključno sa 19. novembrom 2012. godine, putem pošte na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad
sa naznakom „KONKURS ZA TRADICIONALNE MANIFESTACIJE“ i „NE OTVARATI“.
ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade APV (radnim danom do 14,00 časova).

Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/456-973.

Link

Konkurs – šumarstvo

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs – šumarstvo

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo dodeliće u 2012. godini putem ovog konkursa sredstva u ukupnom iznosu do 72.333.807,40 dinara za realizaciju sledećih poslova:

1.    Pošumljavanje – Podizanje novih šuma na zemljištu u vlasništvu fizičkih lica na ukupnoj površini do 100 hektara

2.    Pošumljavanje – Podizanje novih šuma u svojini pravnih lica na površini do 20 hektara

3.    Konverzija izdanačkih šuma u viši uzgojni oblik na površini do 600 hektara

4.    Proizvodnja šumskog sadnog materijala

5.    Zaštita šuma i šumskih zasada

6.    Zaštita šuma od požara

7.    Naučno-istraživački rad

Rokovi za podnošenje prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom  su:
•    za tačke 1. i 2. zaključno sa 14.09.2012. godine,
•    za tačku 3. zaključno sa 22.06.2012. godine,
•    za tačke 4,5,6 i 7.  zaključno sa 20.07.2012. godine.

Potrebnu konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE

Konkurs – Salašarski, etno i vinski turizam

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za realizaciju aktivnosti:

1. SALAŠARSKI, ETNO I VINSKI TURIZAM u ukupnom iznosu do 90.000.000,00 dinara

1.1. Adaptacija i rekonstrukcija salaša
Finansiraju se: radovi na adaptaciji i rekonstrukciji objekata van naseljenog mesta, na salašu, za smeštaj i/ili ishranu gostiju po ugledu na autentične salaše uz očuvanje tradicionalne arhitekture.

Pravo učešća na konkurs imaju: registrovana poljoprivredna gazdinstva (samo fizička lica – nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva).

Potrebna  dokumentacija:
1)    Prijava na konkurs
2)    Dokaz nadležnog organa da se na predmetnom zemljištu može realizovati Projekat:
– za adaptaciju: Rešenje kojim se odobrava izvođenje radova na adaptaciji
– za rekonstrukciju: Rešenje kojim se odobrava izvođenje radova na rekonstrukciji
3)    Glavni projekat sa predmerom i predračunom radova
4)    Fotokopija potvrde o aktivnom statusu u registru poljoprivrenih gazdinstava ili Izvoda iz registra poljoprivrednih gazdinstava – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu (iz 2012. godine)
5)    Fotokopija lične karte nosioca poljoprivrednog gazdinstva
6)    Dokaz o pravu svojine (izvod iz lista nepokretnosti ili izvod iz zemljišnih knjiga) odnosno pravnom osnovu korišćenja nepokretnosti na kojoj se realizuje projekat (ne stariji od 30 dana)
7)    Fotokopija kartice ili ugovora o otvorenom namenskom računu
8)    Potvrda nadležnog organa o izmirenju obaveza po osnovu poreza (ne starija od 30 dana)

1.2. Adaptacija i rekonstrukcija etno kuća
Finansiraju se: radovi na adaptaciji i rekonstrukciji objekata po ugledu na autentične seoske kuće koji prikazuju i čuvaju tradicionalnu kulturu i arhitekturu sa prostora Vojvodine.

Pravo učešća na konkurs imaju: registrovana poljoprivredna gazdinstva (samo fizička lica – nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva) i udruženja građana sa područja AP Vojvodine registrovana za pružanje usluga u turizmu.

Potrebna  dokumentacija:
– za registrovana gazdinstva (fizička lica – nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva):
1)    Prijava na konkurs
2)    Dokaz nadležnog organa da se na predmetnom zemljištu može realizovati Projekat
– za adaptaciju: Rešenje kojim se odobrava izvođenje radova na adaptaciji
–za rekonstrukciju: Rešenje kojim se odobrava izvođenje radova na rekonstrukciji
3)    Glavni projekat sa predmerom i predračunom radova
4)    Fotokopija potvrde o aktivnom statusu u registru poljoprivrenih gazdinstava ili Izvoda iz registra poljoprivrednih gazdinstava – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu (iz 2012. godine)
5)    Fotokopija lične karte nosioca poljoprivrednog gazdinstva
6)    Dokaz o pravu svojine (izvod iz lista nepokretnosti ili izvod iz zemljišnih knjiga) odnosno pravnom osnovu korišćenja nepokretnosti na kojoj se realizuje projekat (ne stariji od 30 dana)
7)    Fotokopija kartice ili ugovora o otvorenom namenskom računu
8)    Potvrda nadležnog organa o izmirenju obaveza na osnovu poreza (ne starija od 30 dana)

– za udruženja građana registrovana za pružanje usluga u turizmu:
1)    Prijava na konkurs
2)    Dokaz nadležnog organa da se na predmetnom zemljištu može realizovati Projekat
– za adaptaciju: Rešenje kojim se odobrava izvođenje radova na adaptaciji
– za rekonstrukciju: Rešenje kojim se odobrava izvođenje radova na rekonstrukciji
3)    Glavni projekat sa predmerom i predračunom radova
4)    Dokaz o pravu svojine (izvod iz lista nepokretnosti ili izvod iz zemljišnih knjiga) odnosno pravnom osnovu korišćenja nepokretnosti na kojoj se realizuje projekat (ne stariji od 30 dana)
5)    Fotokopija rešenja o upisu u Registar udruženja i PIB obrazac
6)    Fotokopija kartona deponovanih potpisa
7)    Fotokopija lične karte odgovornog lica
8)    Fotokopija Statuta udruženja građana

1.3. Izgradnja, adaptacija i rekonstrukcija vinskih podruma sa prostorijama za degustaciju vina
Finansiraju se: radovi na izgradnji, adaptaciji ili rekonstrukciji vinskih podruma sa prostorijama za degustaciju vina na teritoriji AP Vojvodine.

Pravo učešća na konkurs imaju: pravna lica i preduzetnici sa područja AP Vojvodine koji su registrovani u Agenciji za privredne registre i koji su upisani u Vinarski registar koji vodi ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede i ako imaju u vlasništvu, odnosno u zakupu ili u kooperaciji vinograd.

Potrebna dokumentacija:
1)    Prijava na konkurs
2)    Dokaz nadležnog organa da se na predmetnom zemljištu može realizovati Projekat:
–    za izgradnju: Građevinska dozvola
–    za adaptaciju: Rešenje kojim se odobrava izvođenje radova na adaptaciji
–    za rekonstrukciju: Rešenje kojim se odobrava izvođenje radova na rekonstrukciji
3)    Glavni projekat sa predmerom i predračunom radova
4)    Fotokopija rešenja o upisu u Vinarski registar i registracioni broj
5)    Dokaz o izvršenoj prenameni poljoprivrednog u građevinsko zemljište (samo za poljoprivredno zemljište)
6)    Dokaz o pravu svojine (izvod iz lista nepokretnosti ili izvod iz zemljišnih knjiga) odnosno pravnom osnovu korišćenja nepokretnosti na kojoj se realizuje projekat (ne stariji od 30 dana)
7)    Fotokopija rešenja o upisu u Registar u Agenciji za privredne registre
8)    Fotokopija PIB obrasca
9)    Fotokopija lične karte odgovornog lica
10)    Fotokopija kartona deponovanih potpisa
11)    Potvrda nadležnog organa o izmirenju obaveza po osnovu poreza (ne starija od 30 dana)

Sredstva će se dodeljivati za projekte koji se realizuju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su kvalitet podnete konkursne i tehničke dokumentacije.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Doznaka sredstava će se vršiti u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

Rok za realizaciju odabranih projekata je godinu dana od dana doznake sredstava.

Podnošenje prijava za finansiranje projekata

Podnosioci imaju pravo učešća na konkurs isključivo sa jednim podnetim projektom.
Obrasci ”Prijava na konkurs” mogu se preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 16, I sprat kancelarija 44a) ili preuzeti sa zvaničnog sajta Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs.

Prijava na konkurs, sa svom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 26. aprilom 2012. godine putem pošte na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad
sa naznakom „KONKURS ZA SALAŠARSKI, ETNO I VINSKI TURIZAM“ i „NE OTVARATI“.
ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade APV.

Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/456-973.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju aktivnosti: uređenje atarskih puteva

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju aktivnosti: uređenje atarskih puteva u ukupnom iznosu do 300.000.000,00 dinara;

Sredstva za realizaciju navedenih aktivnosti obezbeđuju se do 100% iz budžeta AP Vojvodine.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:
Pravo da konkurišu imaju mesne zajednice sa teritorije AP Vojvodine i opštine sa teritorije AP Vojvodine koje na svom području nemaju formiranu ni jednu mesnu zajednicu, koje pristupaju uređenju atarskih puteva, pri čemu prioritet imaju prijave za postavljanje tvrde podloge od tucanika, šljunka ili sličnog materijala i izrade otresišta.

Potrebna dokumentacija:
1.    Prijava na konkurs;
2.    Fotokopija PIB obrazca;
3.    Fotokopija kartona deponovanih potpisa;
4.    Izjava predsednika opštine da na svom području nemaju formiranu ni jednu mesnu zajednicu (dostavljaju samo one opštine koje na svom području nemaju ni jednu mesnu zajednicu);
5.    Odluka saveta mesne zajednice o uređenju atarskih puteva;
6.    Saglasnost grada / opštine
7.    Elaborat uređenja atarskih puteva (obavezno treba da sadrži: tehnički opis, situacioni plan sa deonicama atarskih puteva koje se uređuju, predmer i predračun radova).

Učesnicima na konkursu sa kojima se zaključi ugovor o korišćenju sredstava, dokumentacija podneta na konkurs se ne vraća.

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave  zatraži dodatnu dokumentaciju.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su kvalitet podnete konkursne dokumentacije i razvijenost opštine.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Doznaka sredstava će se vršiti preko uplatnih računa gradova / opština u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

Rok za završetak radova po odabranim prijektima je godinu dana od dana doznake sredstava. U izuzetnim situacijama, na zahtev korisnika sredstava, rok za završetak radova može biti produžen.

Način podnošenja prijave na konkurs:

Obrazac „Prijava na konkurs“, obrazac „Izjava predsednika opštine“ i obrazac „Saglasnost grada / opštine“ mogu se preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, I sprat kancelarija 44 ili sa sajta Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs . Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 13.04.2012. godine, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bul. Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom „za konkurs – uređenje atarskih puteva“.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/487-4418.

Link

Bespovratna sredstva za izgradnju i rekonstrukciju vodnih objekata u javnoj svojini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (u daljem tekstu: Sekretarijat) učestvovaće u 2012. godini bespovratnim sredstvima u finansiranju izgradnje i rekonstrukcije vodnih  objekata u javnoj svojini, u ukupnom iznosu do 295.000.000,00 dinara.

Pod objektima u smislu ovog konkursa podrazumevaju se vodozahvatni objekti, objekti i oprema za popravku kvaliteta vode, crpne stanice i elektromašinska oprema, rezervoari i glavni magistralni dovodnici vode do naselja.

Sredstva sa kojima će  Sekretarijat učestvovati  u finansiranju objekata odabranih na osnovu ovog konkursa zavise od priliva sredstava od naknade za korišćenje vodnog dobra. Sekretarijat će u finansiranju objekata odabranih na osnovu ovog  konkursa učestvovati do iznosa od 10.000.000,00 dinara od vrednosti radova ili objekata sa opremom.

Pravo učešća na konkursu imaju investitori osnovnih  objekata za vodosnabdevanje: Gradovi, Opštine, Javna preduzeća, Javna komunalna preduzeća, privredna društva koja vrše poverene poslove iz oblasti komunalne-vodoprivredne delatnosti i Mesne zajednice uz saglasnost matične Opštine/Grada.

Za učešće na konkursu potrebno je da su ispunjeni sledeći uslovi:

  • Izmirena obaveza za vodnu naknadu za korišćenje vodnog dobra, a zaključno sa 31.12. 2011. godine; Ukoliko investitor nije obveznik naknade, dostaviti overenu izjavu da nije zaduživan po tom osnovu;
  • Dostavljen Sekretarijatu kompletan Izveštaj o utrošku sredstava po prethodnim konkursima gde su istekli  rokovi pravdanja sredstava (ako je bio korisnik sredstava);
  • Obezbeđena investiciono-tehnička dokumentacija na nivou glavnih izvođačkih  projekata i izveštaj ovlašćene organizacije o izvršenoj tehničkoj kontroli te dokumentacije;
  • Pribavljen dokaz nadležnog organa lokalne samouprave (Opština,Grad)  da izgradnju objekata  sa kojim investitor učestvuje na konkursu podržava organ lokalne samouprave (Opština).
  • Pribavljeni prethodni uslovi i saglasnosti za izgradnju objekta od nadležnih organa.

UZ PRIJAVU NA KONKURS PODNOSI SE:

1.    Naziv objekta za koji se traži učešće Sekretarijata u finansiranju;
2.    Odluka nadležnog organa o izgradnji objekata;
3.    Izvod iz glavnog projekta objekta sa kojim se učestvuje na konkursu, koji mora      da sadrži kratak opis i prikaz osnovnih karakteristika objekta (tehnološki deo, hidrotehnički deo, građevinski deo i deo o zaštiti izvođača), predračun radova, prikaz objekta na situaciji  pogodne razmere, tako da se jasno vidi njegov  položaj u odnosu na ostale objekte u sistemu za  snabdevanje vodom, osnova i glavni presek objekta u  pogodnoj razmeri (za glavne dovodnike uzdužni profil);
4.    Izveštaj organizacije koja je izvršila tehničku kontrolu projekta;
5.    Odluka nadležnog organa investitora o građenju objekta i izvoru sredstava (ako se  građenje finansira udruženim sredstvima ili iz  kredita, priložiti odluku svakog udružioca o odobrenju sredstava odnosno  kredita);
6.    Uverenje nadležnog organa lokalne samouprave da podržava izgradnju objekta;
7.    Lokacijska dozvola;
8.    Fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju.
9.    Fotokopiju potvrde o registraciji kod nadležnog organa (za preduzeća i privredna društva)
10.    Saglasnost Grada/Opštine.
11.     Izjava (za Mesne zajednice)
12.     Ponuda za izvođenje radova i/ili nabavku i ugradnju opreme

NAČIN PODNOŠENjA PRIJAVE NA KONKURS:

Prijave na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom slati putem pošte na  adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina broj 16 ili lično putem pisarnice pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine zaključno sa 16.04.2012. godine. Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.

KRITERIJUMI ZA OCENU DOSPELIH PRIJAVA:

1.    Da li su objekti u sastavu regionalnih sistema za snabdevanje vodom;
2.    Postojeća problematika u snabdevanju vodom, stvarne potrebe i raspoložive      količine vode u postojećem sistemu snabdevanja vodom;
3.    Vrsta i broj potrošača vode za koje se obezbeđuje voda;
4.    Ekonomske mogućnosti investitora i organa lokalne samouprave;
5.    Stepen obezbeđenosti vlastitih sredstava, dokaze o obezbeđenosti sredstava za izgradnju objekata uključujući i odluke nadležnih organa i institucija koje učestvuju u finansiranju izgradnje objekata o odobrenju sredstava za  tu namenu, sa iznosom i izvorom tih sredstava;
6.    Da li je investitor već koristio sredstva Sekretarijata za ove namene;
7.    Stanje pripremljenosti investiciono-tehničke dokumentacije (istražni radovi, pouzdani podaci o kvalitetu sirove vode, tehnološki postupak za pripremu vode za piće);
8.    Kvalitet podnete dokumentacije
9.    Ostali specifični uslovi (npr: razvijenost opštine).

Link

Konkurs za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za  2011 godinu

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo  (u daljem tekstu: Sekretarijat) dodeliće u 2011. godini putem ovog konkursa sredstva u iznosu do 33.000.000,00 dinara za realizaciju sledećih aktivnosti:

1. Izradu i realizaciju programa i projekata izgradnje ili adaptacije objekata za privremeno skladištenje odstreljene divljači, objekata za obradu i rasecanje divljači na strateški-funkcionalnim lokacijama, u iznosu do 15.000.000,00 dinara.

2.     Realizacija programa zaštite i unapređenja, gajenja lovostajem zaštićene sitne i krupne divljači sa posebnim osvrtom
–    na prihvatilišta za fazanske piliće i
–    izgradnju i rekonstrukciju lovno-tehničkih objekata,
u iznosu do 15.000.000,00 dinara.

3.    Izgradnju prihvatilišta za napuštenu i životno ugroženu divljač, u iznosu do 3.000.000,00 dinara.

Pravo učešća na konkursu imaju:

Za sredstva iz tačake 1. i 2. –  Korisnici lovišta sa teritorije AP Vojvodine.
Za sredstva iz tačke 3. –  Javna preduzeća korisnici lovišta registrovani na teritoriji AP Vojvodine.

Potrebna dokumentacija za sve podnosioce prijave su:

–    Prijava na konkurs;
–    Fotokopija kartona deponovanih potpisa;
–    Fotokopija rešenja o upisu u registar u agenciji za privredne registre;
– Fotokopija PIB obrasca;
– Fotokopija rešenja o dodeli lovišta na korišćenje

Pored navedene dokumentacije podnosioci prijava prilažu i sledeću dokumentaciju:

 Za tačku 1.

–    Program izgradnje ili adaptacije objekata za privremeno skladištenje odstreljene divljači i/ili objekata za obradu i rasecanje divljači, sa projektnom dokumentacijom koja sadrži tehničko-tehnološki projekat sa kalkulacijom troškova sa PDV- om za svaki objekat iz programa;
–    Dokaz o pokrenutom postupku kod nadležnog organa, za dobijanje dozvole za izgradnju/adaptaciju objekata za privremeno skladištenje odstreljene divljači i/ili objekata za obradu i rasecanje divljači na utvrđenoj lokaciji;
–    Dokaz o pokrenutom postupku kod ministarstva nadležnog za veterinarstvo za dobijanje saglasnosti na uslove koje, po podnetom programu, mora da ispunjava objekat za privremeno skladištenje odstreljene divljači i/ili objekat za obradu i rasecanje divljači;
–    Overen izvod iz godišnjeg plana odstrela visoke divljači za lovnu 2011/2012 godinu.

Za tačku 2.   

–    Premer i predračun radova sa skicom prihvatilišta ili izgradnju i rekonstrukciju lovno-tehničkih objekata, sa iskazanim troškovima materijala i rada sa PDV.

Za tačku 3.

– Dokaz o pokrenutom postupku kod ministarstva nadležnog za veterinarstvo za     dobijanje saglasnosti na uslove koje, po podnetom programu, mora da ispunjava objekat za prihvatanje napuštene i životno ugrožene divljači;
–    Dokaz o pokrenutom postupku kod nadležnog organa, za dobijanje dozvole za izgradnju/adaptaciju objekata za prihvatanje napuštene i životno ugrožene divljači i
–    Projekat izgradnje ili adaptacije objekata za prihvatanje napuštene i životno ugrožene divljači, sa projektnom dokumentacijom koja sadrži kalkulaciju troškova sa PDV- om.

Učesnici konkursa podnose prijavu na konkurs koju mogu preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, I sprat, soba 43) ili sa sajta Sekretarijata (www.psp.vojvodina.gov.rs).

Krajnji rok za podnošenje prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom  je zaključno sa 12.12.2011. godine.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju imenuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivedu i šumarstvo.

U slučaju potrebe Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

Kriterijum za ocenu prijava je kvalitet podnete konkursne dokumentacije.

Prednost prilikom dodele sredstava imaće korisnici koji su izvršili uplatu naknade za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta divljači u lovnoj 2011/2012. godini.

Sredstva po tački 1. ovog konkursa dodeliće se onim korisnicima lovišta koji, pored ostalih uslova, ispunjavaju i uslov da imaju planirani godišnji odstrel visoke divljači ne manji od 150 komada.

Sredstva po tački 2. ovog konkursa dodeliće se korisnicima lovišta do iznosa od 300.000,00 dinara za prihvatilišta fazanskih pilića, odnosno do iznosa od 500.000,00 dinara za izgradnju i rekonstrukciju lovno-tehničkih objekata.

Konačnu odluku o dodeli sredstava po svim tačkama donosi pokrajinski sekretar za poljoprivedu, vodoprivredu i šumarstvo.

Rok za završetak aktivnosti po odabranim projektima je godinu dana od dana doznake sredstava.

Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava, kao i uslovi i način korišćenja sredstava regulisaće se ugovorom.

Prijave se podnose na adresu Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 16,  sa naznakom „Konkurs za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva 2011“.

Neblagovremene i nekompletne prijave neće biti razmatrane.
Konkursna dokumentacija se ne vraća.
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/ 487-44-07

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Konkurs o raspodeli sredstava za sprovođenje godišnjeg programa mera kod odgajivačkog program

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

 

Konkurs o raspodeli sredstava za sprovođenje godišnjeg programa mera kod odgajivačkog programa u AP Vojvodini za 2011. godinu.

 

Konkurs traje: od 01. 12. 2011 do  08. 12. 2011. godine

Preuzmite konkursnu dokumentaciju