Zapis sa oznakom ‘Kanadska agencija za međunarodni razvoj (CIDA)’

Program za lokalne inicijative (LIP)

Kanadska agencija za međunarodni razvoj (CIDA)
“Canadian International Development Agency (CIDA)”
Program za lokalne inicijative (LIP)Cilj programa/projekta

CIDA program za lokalne inicijative pomaže organizacijama građanskog društva u Srbiji i Crnoj Gori da jačaju kako bi mogle da sarađuju i vrše uticaj na vladina tela i druge zainteresovane strane.

Oblast podrške

CIDA LIP podržava organizacije građanskog društva da razvijaju i primenjuju:
politike i strukture odgovornosti; strategije održivog razvoja i javnog zastupanja i mehanizme efikasnog planiranja, monitoring (nadgledanja) i izveštavanja.

Od projekata koje je CIDA LIP spremna da podrži očekuje se da odgovaraju
potrebama korisnika kroz efikasno i uspešno sprovođenje održivih projekata u oblasti obrazovanja, zdravstva i vladavine prava.

Geografska oblast

Srbija

Ko može da konkuriše

Organizacije građanskog društva (uključujući neprofitne i nepartijske lokalne nevladine organizacije i organizacije u okviru lokalnih zajednica) u Srbiji i Crnoj Gori.  U izuzetnim slučajevima program može dodeliti sredstva multilateralnim organizacijama koje rade na lokalnom nivou i za projekte koji se sprovode u saradnji sa lokalnim partnerom.

Konkursna procedura i vremenski rok

Predlozi projekata podnose se na engleskom jeziku i u elektronskoj formi koordinatoru CIDA SCG LIP programa i u propisanom formatu. Predlozi projekata se razmatraju u regularnim vremenskim razmacima a trenutno procedura odlučivanja o dodeli sredstava projektima koji su dobro dokumentovani traje oko mesec dana.

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje

Minimalni iznos sredstava koja se dodeljuju u okviru Programa za lokalne inicijative iznosi 10.000 kanadskih dolara a maksimalni 100.000. Većini projekata za koje je do sada konkurisano dodeljena su sredstva znatno manja od maksimalnog iznosa.

Trajanje projekta

Uobičajeno trajanje projekata podržanih od strane CID

A LIP programa je do jedne godine, ali će se razmatrati i projekti koji duže traju.

Ograničenja

Za koje aktivnosti se ne dodeljuju sredstva:

1. Razmene, studijska putovanja, obuka na međunarodnom nivou, studije izvodljivosti

2. Angažovanje međunarodnih eksperata

3. Učestvovanje u aktivnostima van teritorije Srbije.

Posebni zahtevi

Svi projekti moraju da budu ostvareni u okviru dodeljenih sredstava i u potpunosti ostvarivi. Sredstva iz LIP programa mogu se koristiti za sufinasiranje sa drugim donatorima ako su budžetski okviri jasno razgraničeni, pod uslovom da se dodeljena sredstva isključivo koriste u svrhe za koje su namenjena. Odobreni projekti treba da budu jedinstveni i sredstva njima dodeljena ne smeju da se raspoređuju na druge projekte ili projekte koje kanadska vlada već finansira. Materijali i opremaneophodna za realizaciju projekta treba da budu obezbeđeni iz lokalnih izvora, ukoliko je to moguće.

Dozvoljeno je korišćenje dodeljenih sredstava za pokrivanje administrativnih troškova u vezi sa određenim projektom, ali taj iznos ne sme da bude veći od 15% od ukupnog budžeta i mora da bude temeljno obrazložen.

Partnerske organizacije treba da učestvuju u obezbeđivanju sredstava za potrebe projekta (najmanje 10% od ukupnog budžeta). Njihov doprinos treba da bude naveden u budžetu po stavkama i može biti novčani ili u nekom drugom vidu (obezbeđivanje kancelarijskog prostora, radna snaga itd.) Sredstva dobijena od CIDA LIP programa ne smeju se tretirati kao sredstva same organizacije kako bi se dobila sredstva i od neke druge grupe ili donatora.

Sve organizacije treba da dokažu da su u stanju da uspešno upravljaju sredstvima dobijenim od CIDA LIP i to u predviđenim vremenskim okvirima.

Odredbe kanadskog zakona o proceni zaštite životne sredine(CEAA) važeće su za sve CIDA LIP projekte. Svi predlozi biće analizirani u skladu sa CEAA smernicama.

Kontakt

Kanadska ambasada

Jasmina Beba – Kuka

Tel : 011-306-3071

E-mail: cida_scg_lip@canada.com

zp8497586rq

Kanadski fond za Srbiju

Kanadska agencija za međunarodni razvoj (CIDA)
Kanadski fond za Srbiju