Zapis sa oznakom ‘FONDA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE OPŠTINE KANJIŽA’

Pokrivanje troškova organizovane posete poljoprivrednim sajmovima, izložbama i manifestacijama

montgomery-county-fairFONDA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE OPŠTINE KANJIŽA

Javni poziv za podnošenje zahteva od strane organizacija poljoprivrednih proizvođača za pokrivanje troškova organizovane posete poljoprivrednim sajmovima, izložbama i manifestacijama u zemlji i u inostranstvu

Fond za razvoj poljoprivrede opštine Kanjiža poziva udruženja i zadruge poljoprivrednih proizvođača da podnesu zahteve za pokrivanje troškova putovanja organizovanih poseta poljoprivrednim sajmovima, izložbama i manifestacijama u zemlji i u inostranstvu. Fond obezbeđuje sredstva u skladu sa finansijskim mogućnostima Fonda do utroška sredstava predviđenih za tu namenu u 2013. godini u ukupnom iznosu od 400. 000,00 dinara.

Uz popunjenu prijavu potrebno je priložiti:
– predračun troškova prevoza izdat od strane firme koja vrši prevoz poljoprivrednika,
– poziv, obaveštenje ili plakat o sajmu, izložbi ili manifestaciji koja želi da se poseti.
– izjava organizatora sa popisanim imenima učesnika koji žele da organizovano putuju na naznačenu manifestaciju.

Nakon posete o roku od 5 dana treba predati Upravnom oboru Fonda:
– listu učesnika sa svojeručnim potpisima na obrascu koji se daje od strane Fonda,
– fotografije sa učesnicima prevoza i o manifestaciji na dan posete.

Način podnošenja prijava:
– obrazac „Prijava za posete poljoprivrednim manifestacijama“ može se preuzeti u Opštinskoj upravi Kanjiža u kancelariji broj 21.
– popunjen obrazac prijave sa svom potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti, najkasnije 5 dana pre putovanja putem pošte na adresu:
FOND ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE OPŠTINE KANjIŽA, Kanjiža, Glavni trg br. 1. sa naznakom „JAVNI POZIV – POSETA SAJMOVIMA“ i „NE OTVARATI“
ili lično u Uslužnom centru na šalteru br. 7. ili u kancelariji broj 21. na I spratu Gradske kuće.

Konkurs i kompletna dokumentacija se objavljuje na veb-stranici: www.kanjiza.rs. Prijava i izjava o putovanju je sastavni deo javnog poziva.

Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene, neće se razmatrati.

U Prijavi zatraženi iznos za pokrivanje troškova odobrava Upravni odbor Fonda u formi zaključka, a koji dostavlja podnosiocu zahteva u roku od dva dana od dana podnošenja zahteva. Odobreni iznos prenosi se na žiro račun firme za prevoz u roku od 5 dana od dana podnošenja računa firme za prevoz, liste učesnika sa svojeručnim potpisima na obrascu koji se daje od strane Fonda i fotografija sa učesnicima prevoza i o manifestaciji na dan posete.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 024/875-166 lokal 303.

Link

Kratko i srednjoročni krediti za unapređenje poljoprivrede

FONDA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE OPŠTINE KANJIŽA
Kratko i srednjoročni krediti za unapređenje poljoprivrede

Konkurs za dodelu kratkoročnih i srednjoročnih kredita za podsticanje i unapređenje poljoprivredne proizvodnje na teritoriji opštine Kanjiža CILJEVI DODELE SREDSTAVA

Osnovni ciljevi dodele sredstava su učešće u obezbeđivanju finansijskih sredstava za podsticanje privredne aktivnosti, povećanje zaposlenosti, efikasnosti poslovanja u oblasti poljoprivrede.

NAMENA I KRITERIJUMI DODELE SREDSTAVA

Sredstva po ovom konkursu dodeljivaće se registrovanim poljoprivrednim proizvođačima i zemljoradničkim zadrugama sa prebivalištem i sedištem kao i nekretninom na području opštine Kanjiža,  ZA FINANSIRANJE:

  • razvoja biljne proizvodnje u smislu nabavke repromaterijala, opreme, mehanizacije i priključnih mašina,
  • osnivanja novih zasada voća i vinove loze,
  • povećanja mogućnosti navodnjavanja kroz nabavku sistema za navodnjavanje,
  • razvoja stočarske proizvodnje kroz uvećanje stočnog fonda kao i uređenje odnosno finalizaciju već postojećih objekata za smeštaj i uzgoj stoke,
  • uvećanje zemljišnog poseda.

Pored navedenih, kriterijumi za dodelu sredstava Fonda su i:

  • ekonomska opravdanost zahteva,
  • korišćenje postojećih raspoloživih resursa (zemljište, građevinski objekti, radna snaga, mehanizacija)

PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA DODELU SREDSTAVA

Učesnici konkursa za dodelu sredstava pored zahteva u propisanoj formi, koji se mogu dobiti u “Uslužnom centru” Gradsake kuće (šalter .7.), u konkursnoj proceduri podnose i:

–      poslovni plan u propisanoj formi, a zadruge i bilans uspeha za 2007. i 2008. godinu (završni računi),

–     dokaz o vlasništvu nad nekretninom, u slučaju da je predmet obezbeđenja kredita hipoteka (posedovni list ili izvod iz zemljišne knjige – ne stariji od 15 dana),

–     potvrdu o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, odnosno potvrda o aktivnom statusu gazdinstva (detaljan izvod iz Trezora o obnovi gazdinstva u 2009. godini) i potvrda PIO osiguranja zemljoradnika, kod zadruga akt o osnivanju i dozvola za rad,

–      uverenje nadležnog organa o izmirenosti obaveza po osnovu javnih prihoda (ne stariji od 30 dana),

–      predračun predmeta kreditiranja ili overeni (pred)ugovor o kupoprodaji zemljišta i stoke.

Stručna služba po podnetim zahtevima i kompletnoj dokumentaciji podnosi predlog Upravnom odboru Fonda za dodelu kredita.

USLOVI KREDITIRANJA

– iznosi zahtevanih sredstava za :

– kratkoročne kredite 1.000 – 2.000 evra

– srednjoročne kredite  2.000 – 5.000  evra

– obavezno postojanje valutne klauzule,

– obavezno učešće korisnika kredita je 10% ličnih sredstava u predmetu kreditiranja,.

– garancija: hipoteka na nepokretnostima u 1.5 puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita, a za kratkoročne kredite može solo-blanko menica sa žirantom ili ugovor o jemstvu,

– kamatna stopa na godišnjem nivou 2%,

– rok otplate kredita i grejs period u zavisnosti od namene sredstava:

– za kratkoročne kredite rok otplate je godinu dana,

– za srednjoročne kredite rok otplate  od  3 godine sa 1 godinom mirovanja uz obračun interkalarne kamate od 1.5 %

Ako je instrument obezbeđenja povrata plasiranih sredstava HIPOTEKA PRVOG REDA odnosno založna izjava na nekretninu u korist Fonda, trošak konstituisanja hipoteke snosi Fond u momentu odobravanja i puštanja kredita u tečaj, ali ih pripisuje glavnici te ih korisnik kredita otplaćuje pod istim uslovima pod kojim mu je odobren kredit.

Konkurs «Fonda za razvoj poljoprivrede opštine Kanjiža» otvoren je do  4 . decembra 2009. godine.

Sredstva dodeljena od strane Fonda mogu se koristiti isključivo na osnovu predračuna ili ugovora, ista se doznačuju na tekući račun dobavljača.

Kompletna konkursna dokumentacija se podnosi na adresu Opštinske uprave opštine Kanjiža, Glavni Trg br. 1. sa naznakom «Fond za razvoj poljoprivrede opštine Kanjiža» ili lično u «Uslužnom centru» na prizemlju Gradske kuće (šalter .7.). Potrebnu dokumentaciju možete preuzeti i sa web stranice www.kanjiza.rs.

Nepotpuni i neblagovremeni zahtevi neće biti razmatrani. Sve dodatne informacije dostupne su u kancelariji br. 21 na II. Spratu Gradske kuće (telefon 875-166, lokal 303.).

Odluka Upravnog odbora o dodeli kratkoročnih i srednjoročnih kredita je konačna.