‘BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT’ Bejegyzés

Pályázati felhívás Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíjra

scholarship2BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT.

Pályázati felhívás Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíjra

A pályázat célja:
A Magyar Állandó Értekezlet által 2011. november 24-én teljes egyetértésben elfogadott „Magyar Nemzetpolitika – a nemzetpolitikai stratégia kerete dokumentum átfogó célként jelöli meg a külhoni magyar közösségek számbeli, szellemi, gazdasági és jogi gyarapodását. A dokumentum szerint „a jogilag gyarapodó közösség tagjai jogait magabiztosan használja, azokat védi és szükség esetén ki kívánja terjeszteni.”

Ez feltételezi, hogy olyan jól képzett, a nemzet iránt elkötelezett, a magyar és a többségi állam szerinti szaknyelvet egyaránt ismerő, mindkét országban tapasztalatokat szerzett jogászokkal rendelkezzenek a közösségek, akik segítenek e cél elérésében.

A pályázati felhívás tárgya
Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíj nyújtása a 2016/2017-os tanévben, nappali tagozaton szülőföldi felsőoktatási jogászképzésben résztvevő magyar nemzetiségű hallgatók részére, felvállalva Dr. Szász Pál erdélyi jogász eszmeiségét.
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) együttműködve a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságával immár negyedik éve hirdeti meg a Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíjat, mellyel a külhoni magyar gazdasági jogászképzést kívánják fejleszteni.

A támogatásban részesíthető tanévenkénti régiónkénti keretszámok a következők:
•    Erdély: 12 fő,
•    Felvidék: 5 fő,
•    Vajdaság:3 fő,
•    Kárpátalja:3 fő,
•    Horvátország: 1 fő,
•    Szlovénia: 1 fő

Amennyiben az elbírálás során a régiónkénti keretszámok nem tölthetők be, a fennmaradó keretszámok régiónként átcsoportosíthatók.

A pályázók köre:
A támogatás kedvezményezettje lehet az a Magyarország területén lakóhellyel nem rendelkező, Szlovákiában, Ukrajnában, Romániában, Szerbiában, Horvátországban, Szlovéniában élő, magát magyarnak valló természetes személy, aki a 2016/2017-es tanévben magán vagy állami felsőoktatási intézményben alap vagy mester szintű, illetve osztatlan jogászképzésben vesz részt nappali tagozaton, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, és legalább két sikeresen lezárt tanulmányi félévet igazolni tud.

Igényelhető támogatás:
Az Alapkezelő évente 25 főnek nyújt ösztöndíjat az adott tanév 12 hónapjára.
A támogatást magánszemélyek igényelhetik, mértéke: összesen 600.000,- Ft/fő, mely a 2016/2017. évi tanulmányi időszak 12 hónapjára szól.

A támogatás, az adott tanév 12 hónapjára szól. A támogatás összegének átutalása három ütemben történik:
•    első ütem: a tanév első 4 hónapjára szóló 200.000 Ft-os támogatást a szerződéskötést követően, de legkésőbb 2016. november 15-ig
•    második ütem: a tanév második 6 hónapjára szóló 300.000 Ft-os támogatását legkésőbb 2017. március 15-ig Az utalás feltétele: a szakmai beszámoló beérkezése és elfogadása, a kiküldött szakmai feladatok megoldása és az ezekről szóló értékelés beérkezése és az aktív hallgatói jogviszony igazolása.
•    harmadik ütem: a nyári szakmai gyakorlat 100.000 Ft-os támogatását legkésőbb 2017. július 31-ig folyósítja az

Alapkezelő a támogatott részére. Az utalás feltétele: a szakmai beszámoló beérkezése és elfogadása, a kiküldött szakmai feladatok megoldása és az ezekről szóló értékelés beérkezése, szülőföldi szakmai gyakorlatról teljesítésigazolás és beszámoló beérkezése és ezek elfogadása.

A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2016. április 20., benyújtási határidő: 2016. május 20., déli 12.00 óra közép-európai idő szerint.

A pályázati felhíváshoz, benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan érdeklődni lehet az alábbi elérhetőségeken, munkanapokon:
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Támogatásfinanszírozási Igazgatóság
Szabó Helga
e-mail: helga.szabo@bgazrt.hu
Tel:  +36-1-79-56 819

Részletek

Pályázati felhívás „testvér-települési programok és együttműködések” támogatására

handshake twin citiesBETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT.

Pályázati felhívás  „testvér-települési programok és együttműködések” támogatására

A pályázat célja:
Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudata megerősítésének támogatása a testvér-települési együttműködések erősítése útján.

A pályázati felhívás tárgya:
Magyarország és a Kárpát-medence magyarok lakta települései közötti magyar-magyar kapcsolatok ápolását és fejlesztését célzó testvér-települési programok és együttműködések támogatása. Ezen belül:
•    meglévő együttműködések kölcsönös fejlesztése magyarországi önkormányzatok és Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria önkormányzatai között,
•    a tapasztalatcsere, a tudás és a legjobb gyakorlatok átadása,
•    a magyar történelemhez kapcsolódó események és a nemzeti ünnepeinkhez kapcsolódó közösen megvalósítandó programok támogatása,
•    a testvér-településeken működő oktatási és nevelési intézmények együttműködésének támogatása, a kulturális örökség ápolása, kulturális, ifjúsági és hagyományőrző tevékenységek megvalósítása
•    új testvér-települési kapcsolatok kiépítése.

Támogatható kiadások:
•    A programok lebonyolításának költségei (programokhoz kapcsolódó anyagbeszerzés, szolgáltatások, a programokhoz kapcsolódó személyi kifizetések és azok járulékai)
Pályázásra jogosultak köre:
A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 1. §-ának rendelkezései szerint pályázatot nyújthat be:
•    magyarországi települési önkormányzat.
Partnerek száma:A pályázatban be kell mutatni, hogy mely (legalább egy) határon túli településsel együttműködve kívánja a pályázó a megpályázott programot megvalósítani.

A megvalósítandó programok helyszíne: a tevékenységeket a programban/projektben részt vevő országok (Magyarország, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria) valamelyikében kell megvalósítani.

Igényelhető támogatás:
Az egy pályázattal elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege 500.000 forinttól 2.500.000 forintig terjedhet.

Benyújtási határidő: 2016. március 31., 14.00 óra (közép-európai idő szerint).

További információk az Alapkezelő honlapján – http://bgazrt.hu – a 2016. évi Pályázati és elszámolási útmutató testvér-települési programokat és együttműködéseket támogató pályázati felhíváshoz címszó alatt találhatóak.

Részletek

Pályázati felhívás ifjúsági közösségek tevékenységének támogatására

BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT.

Pályázati felhívás ifjúsági közösségek tevékenységének támogatására

Benyújtási határidő: 2016. március 18. 14.00 óra

Részletek

Szülőföldön magyarul

szulofoldon_magyarul_programBETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT.

Szülőföldön magyarul

Beadási határidő: 2016. február 29.

Részletek

Szülőföldön magyarul felhívás

szulofoldonmagyarulBETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ Zrt.

Szülőföldön magyarul felhívás

Határidő: 2015.04.24.

Részletek

“A magyar kultúráért és oktatásért” regionális vajdasági pályázati felhívásai

okoiskolaBETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ Zrt

A magyar kultúráért és oktatásért” regionális vajdasági pályázati felhívásai

A pályázat célja:
A Szerbiában élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása által.
A felhívás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával.

A pályázati felhívás tárgya:
I. A magyar közösség céljait szolgáló hitéleti tárgyú támogatások, illetve egyház által fenntartott oktatási, gyermekjóléti, kulturális és szociális intézmények programjainak támogatása
II. A magyar közösség céljait szolgáló oktatási tárgyú támogatások
III. A magyar közösség céljait szolgáló közművelődési tárgyú támogatások
IV. A magyar tudományos életet szolgáló támogatások
V. A magyar közösség céljait szolgáló művészeti tárgyú támogatások
VI. A magyar közösség céljait szolgáló helyi jellegű média támogatása
VII. A magyar közösség céljait szolgáló, nem szorosan önazonosságtudat-ápoló magyar civil szervezetek támogatása
VIII. Regionális vagy helyi jelentőségű civil szervezetek működésének, rezsi jellegű fenntartási költségeinek támogatása
IX. A magyar közösség céljait szolgáló fejlesztések támogatása

A pályázók köre:
A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 1 §-ának rendelkezései szerint pályázatot nyújthat be szerbiai székhelyű:
•    civil szervezet, nonprofit gazdasági társaság, állami fenntartású intézmény, települési, területi és nemzetiségi önkormányzat, és az általuk alapított, illetve fenntartott jogi személyiségű intézmény
•    kizárólag a VI. pályázati tárgyban gazdasági tevékenységet üzletszerűen végző jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (a továbbiakban: vállalkozás), ezen belül különösen mikro-, kis- és középvállalkozás bele nem értve az egyéni vállalkozókat, valamint
•    egyházi jogi személy, valamint a határon túli egyház, belső egyházi jogi személy és annak hitéleti, nevelési-oktatási, gyermekjóléti, kulturális vagy szociális tevékenységet ellátó intézménye

Igényelhető  támogatás:
A minimálisan igényelhető összeg  100.000 Ft, a maximálisan igényelhető összeg 600.000 Ft.

A teljes támogatási keretösszeg 40.000.000 Ft, amelynek forrása a Bethlen Gábor Alap 2015. évi költségvetésének „Egyéb támogatások” előirányzata.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, melyet egy összegben vagy részletekben folyósít a Támogató.

A finanszírozás módja: 100%-os támogatási előleg nyújtása mellett utólagos beszámolási kötelezettséggel.

A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

Figyelem! Egy pályázó által készített azonos tartalmú pályázat – akár csökkentett költségvetési tartalommal is – nem nyújtható be a helyi lebonyolító szervezetek közreműködésével kiírt pályázatra és az Alapkezelő által kiírt központi pályázatra egyaránt. Amennyiben ez megtörténik, az Alapkezelő mindkét pályázatot kizárja.

A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.

A pályázat megvalósulási paraméterei:
Megvalósítási időszak: 2015. január 1. – 2015. december 31.
A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2015.március 6.
Benyújtási határidő: 2015. április 17. 14.00 óra (közép-európai idő szerint).
Elszámolási határidő: a támogatott program/projekt megvalósítását követő 30 napon belül, legkésőbb 2016. január 30-ig.

Részletesebb tájékoztatás a SZLA telefonszámán: +381 24 554450 vagy az Alapkezelő honlapján – www.bgazrt.hu és a SZLA – www.szla.org.rs– honlapján a 2015. évi Pályázati és elszámolási útmutató címszó alatt találhatóak.

Részletek

„A magyar kultúráért és oktatásért” központi pályázati felhívás

Betlen Gabor alapkeyelo logoBETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT

„A magyar kultúráért és oktatásért” központi pályázati felhívás

A pályázat célja:
Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása által.
A felhívás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával.
 
A pályázati felhívások tárgya
1. A magyar közösség céljait szolgáló kulturális, oktatási és kutatási programok támogatása
2. A magyar közösség céljait szolgáló írott és elektronikus média, könyvkiadás támogatása
3.    Civil szervezetek, illetve egyház, belső egyházi jogi személyek által fenntartott oktatási, gyermekjóléti, kulturális és szociális intézmények működésének valamint a magyar közösség céljait szolgáló fejlesztések és ingatlan-beruházások támogatása

Pályázók köre:
A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 1. §-ának rendelkezései szerint pályázatot nyújthat be:
•    civil szervezet, nonprofit gazdasági társaság, állami fenntartású intézmény, települési, területi és nemzetiségi önkormányzat, és az általuk alapított, illetve fenntartott jogi személyiségű intézmény
•    kizárólag a II. pályázati tárgyban gazdasági tevékenységet üzletszerűen végző jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (a továbbiakban: vállalkozás), ezen belül különösen mikro-, kis- és középvállalkozás bele nem értve az egyéni vállalkozókat, valamint
•    egyházi jogi személy, valamint a határon túli egyház, belső egyházi jogi személy és annak hitéleti, nevelési-oktatási, gyermekjóléti, kulturális vagy szociális tevékenységet ellátó intézménye

Igényelhető támogatás:
– Erdély, Felvidék, Vajdaság, Magyarország esetében 600.000 Ft – 3.000.000 Ft közötti összeg
– Kárpátalja esetében 500.000 Ft – 3.000.000 Ft közötti összeg
– Horvátország, Muravidék esetében 200.000 – 3.000.000 Ft közötti összeg

A teljes támogatási keretösszeg 600.000.000 Ft, melyről a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján, a Kollégium javaslatát figyelembe véve a Bethlen Gábor Alap Bizottsága dönt.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, melyet egyösszegben vagy részletekben folyósít a Támogató.

A finanszírozás módja: 100%-os támogatási előleg nyújtása mellett utólagos beszámolási kötelezettséggel.

A 600.000 Ft-nál kisebb költségvetésű programok támogatására az Alapkezelő Erdélyben, Felvidéken, Vajdaságban és Kárpátalján lebonyolító szervezetek közreműködésével, önálló nyílt pályázati felhívást jelentet meg. Figyelem! Egy pályázó által készített azonos tartalmú pályázat – akár csökkentett költségvetési tartalommal is – nem nyújtható be a helyi lebonyolító szervezetek közreműködésével kiírt pályázatra és az Alapkezelő által kiírt központi pályázatra. A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.

A pályázat megvalósítási paraméterei:
Megvalósítási időszak: 2015. január 1. – 2015. december 31.
A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2015. március 6.
Benyújtási határidő: 2015. április 10. 14.00 óra (közép-európai idő szerint).

További információk az Alapkezelő honlapján – www.bgazrt.hu – a 2015. évi Pályázati és elszámolási útmutató címszó alatt találhatóak.

Részletek

„2014 a külhoni magyar felsősök éve”

BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT.

kulhoni felsosok eve„2014 a külhoni magyar felsősök éve”

A „2014 a külhoni magyar felsősök éve” program fókuszában a külhoni magyar 5-8. osztályos diákok és a köréjük fonódó közösségek állnak. Ennek szellemében jelenteti meg a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. az alábbi pályázati felhívásokat, melyeket a hivatkozásokra kattintva lehet elérni.

Felhívjuk figyelmét, hogy a pályázatok beadása: 2014. március 17. és 2014. március 31. déli 12.00 óra (közép-európai idő szerint)!

 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. oldala

Szülőföldön magyarul

iskolakezdesBETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT.

Szülőföldön magyarul

Célja: a szerbiai magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Támogatásra jogosultak
Nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatásban részesülhet:
A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 14.§. (1) és (2) pontjai alapján az „óvodai, alap – és középfokú oktatási intézményben magyar nyelven vagy a magyar kultúra tárgyában tanulmányokat folytató kiskorúak”.

Ennek értelmezésében:
a.) azok az óvodáskorú gyerekek, akik a 2013/2014‐es tanév kezdetétől Szerbiában működő akkreditált óvodában magyar nyelvű nevelésben vesznek részt,

b.) azok az általános‐ és középiskolás tanulók, akik 1995. augusztus 31‐ét követő időszakban születtek és Szerbiában működő akkreditált oktatási intézményben alap‐ vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják

c.) egyedi elbírálással részesülhetnek támogatásban:
azok a tanulók, akik az 1995. augusztus 31‐ét megelőző időszakban születtek és Szerbiában működő akkreditált oktatási intézményben alap‐ vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják és az adott állam közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései okán kötelező képzésben részesülnek,

vagy egyéb magyar nyelvű oktatásban (pl. anyanyelvápolás) részesülnek, mivel a lakóhelyükön, napi bejárással elérhető távolságon belül nem működik magyar nyelvű oktatási intézmény, vagy magyar nyelvű tagozat,

az a sérült vagy halmozottan sérült magyar nemzetiségű kiskorú, aki nem akkreditált oktatási intézményben részesül magyar nyelvű oktatás‐nevelésben,

az a kiskorú, aki sajátos nevelési igényeinek megfelelő ‐ részben vagy egészben magyar nyelvű ‐ oktatásban vesz részt az adott államban működő akkreditált oktatási intézményben.

2. Hallgatói támogatásban részesülhet
A szomszédos állomokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 14.§. (1) és (2) értelmezésében:

az a nappali tagozatos hallgató, aki Szerbiában működő felsőoktatási intézményben alap vagy magiszteri tanulmányait egészben, vagy részben magyar nyelven folytatja.

Támogatás összege és jogcíme

A. NEVELÉSI, OKTATÁSI, valamint TANKÖNYV‐ ÉS TANESZKÖZ TÁMOGATÁS ‐ 22.400 Ft‐nak megfelelő EUR
B. HALLGATÓI TÁMOGATÁS – 2.800 Ft‐nak megfelelő EUR

A támogatás a 2013/2014‐es tanévre egy alkalommal igényelhető.

A „Szülőföldön magyarul” program teljes támogatási keretének forrása a Bethlen Gábor Alap 2014. évi költségvetésének „Oktatás‐nevelési támogatás” előirányzatán rendelkezésre álló összege.

Jelen felhívás alapján a 2013/2014‐es tanévre igényelhető támogatásokra 2014. január 31. – 2014. március 14. közötti időszakban lehet igényelni.

Az igénylés utolsó postára adási dátuma: 2014. március 14.

A pályázat további részletei

„A magyar kultúráért és oktatásért” regionális vajdasági pályázati felhívás

BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ Zrt.

„A magyar kultúráért és oktatásért” regionális vajdasági pályázati felhívás

A pályázat célja

A Szerbiában élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása által.
A felhívás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával.

A pályázati felhívás tárgya:

I. A magyar közösség céljait szolgáló hitéleti tárgyú támogatások, illetve egyház által fenntartott oktatási, gyermekjóléti, kulturális és szociális intézmények programjainak támogatása

II. A magyar közösség céljait szolgáló oktatási tárgyú támogatások

III. A magyar közösség céljait szolgáló közművelődési tárgyú támogatások

IV. A magyar tudományos életet szolgáló támogatások

V. A magyar közösség céljait szolgáló művészeti tárgyú támogatások

VI. A magyar közösség céljait szolgáló helyi jellegű média támogatása

VII. A magyar közösség céljait szolgáló, nem szorosan önazonosságtudat-ápoló magyar civil szervezetek támogatása

VIII. Regionális vagy helyi jelentőségű civil szervezetek működésének, rezsi jellegű fenntartási költségeinek támogatása

•    működési kiadások támogatása: (személyi kifizetések és azok járulékai, anyag- és tárgyi eszköz beszerzése, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási és  iroda-fenntartási költségek)
•    IX. A magyar közösség céljait szolgáló fejlesztések támogatása
•    országos vagy regionális jelentőségű kulturális és közművelődési programokat megvalósító intézmények és  szervezetek infrastrukturális fejlesztése
•    különösen indokolt esetben egyes felújítási költségek támogatása
•    megkezdett ingatlan felújítások folytatásának támogatása

Támogatható kiadások:

•    Az I-VII. pályázati tárgyak esetében a programok lebonyolításának költségei (anyag- és tárgyi eszköz beszerzés, szolgáltatások, a programokhoz kapcsolódó személyi kifizetések és azok járulékai),
•    Az I-VII. pályázati tárgyak esetében az igényelt támogatás a programhoz kapcsolódó eszközbeszerzésre igényelhető.
•    A szervezet működési költségeire vonatkozó kiadások (személyi kifizetések és azok járulékai, anyag- és tárgyi eszköz beszerzése, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási  költségek)

Nem támogatható kiadások:
•    egyéb személyi juttatások (napidíj, étkezési-, internetutalvány, prémium, végkielégítés, stb.)
•    ingatlan- és gépjárművásárlás, ingatlan építése,
•    telekadó, ingatlanadó, gépjárműadó

A pályázók köre:

A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 1 §-ának rendelkezései szerint pályázatot nyújthat be szerbiai székhelyű:
•    civil szervezet, nonprofit gazdasági társaság, állami fenntartású intézmény, települési, területi és nemzetiségi önkormányzat, és az általuk alapított, illetve fenntartott jogi személyiségű intézmény,
•    kizárólag a VI. pályázati tárgyban gazdasági tevékenységet üzletszerűen végző jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (a továbbiakban: vállalkozás), ezen belül különösen mikro-, kis- és középvállalkozás bele nem értve az egyéni vállalkozókat, valamint
•    egyházi jogi személy, valamint a határon túli egyház, belső egyházi jogi személy és annak hitéleti, nevelési-oktatási, gyermekjóléti, kulturális vagy szociális tevékenységet ellátó intézménye

Igényelhető támogatás:

A minimálisan igényelhető összeg  100.000 Ft, a maximálisan igényelhető összeg 600.000 Ft.
A teljes támogatási keretösszeg 40.000.000 Ft, amelynek forrása a Bethlen Gábor Alap 2014. évi költségvetésének „Egyéb támogatások” előirányzata.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, melyet egyösszegben vagy részletekben folyósít a Támogató
Figyelem! Egy pályázó által készített azonos tartalmú pályázat – akár csökkentett költségvetési tartalommal is – nem nyújtható be a helyi lebonyolító szervezetek közreműködésével kiírt pályázatra és az Alapkezelő által kiírt központi pályázatra egyaránt. Amennyiben ez megtörténik, az Alapkezelő mindkét pályázatot kizárja.
A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész biztosítását, de amennyiben rendelkezik a pályázó a program megvalósításához saját forrással, úgy ezt megjelölni szükséges.

A pályázat megvalósulási paraméterei:
Megvalósítási időszak: 2014. január 1. – 2014. december 31.
A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2014. január 15.
Benyújtási határidő: 2014. február 24. déli 12.00 óra közép-európai idő szerint.
Elszámolási határidő: a támogatott program megvalósítását követő 30 napon belül, legkésőbb 2015. január 30-ig

A pályázat részletei