Pályázat a Magyarországgal szomszédos egyes országokban nyilvántartott és működő magyar családbarát vállalkozások támogatására

Pályázatok

BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT.

Pályázat a Magyarországgal szomszédos egyes országokban nyilvántartott és működő magyar családbarát vállalkozások támogatására

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Támogató) a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény (a továbbiakban: BGA tv.), valamint a BGA tv. végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2018. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzata terhére az alábbiak szerint:

1.A pályázat célja

A pályázat célja az általános vállalkozásfejlesztés, továbbá családbarát munkahelyek kialakítása, fejlesztése, családokat segítő szolgáltatások nyújtása és/vagy külhoni diákok szakmai képzésének, valamint pályakezdő fiatalok foglalkoztatásának támogatása.

A) A Horvát Köztársaságban, a Romániában, a Szerb Köztársaságban, a Szlovák Köztársaságban, a Szlovén Köztársaságban vagy Ukrajnában (a továbbiakban: szomszédos államok) 2017. január 1-je előtt alapított magyar vállalkozások támogatása a Kárpát-medencei gazdasági térség erősítése érdekében, melynek keretében mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével, feldolgozásával, forgalmazásával kapcsolatos olyan fejlesztési projekt valósul meg, melynek része a családbarát munkahelyek, családokat segítő szolgáltatások kialakítása, fejlesztése és/vagy a külhoni diákok szakmai képzésének, pályakezdő fiatalok foglalkoztatásának támogatása.

B) A szomszédos államokban 2017. január 1-je előtt alapított magyar vállalkozások támogatása a Kárpát-medencei gazdasági térség erősítése érdekében, melynek keretében nem mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével, feldolgozásával, forgalmazásával kapcsolatos olyan fejlesztési projekt valósul meg, melynek része a családbarát munkahelyek, családokat segítő szolgáltatások kialakítása, fejlesztése és/vagy a külhoni diákok szakmai képzésének, pályakezdő fiatalok foglalkoztatásának támogatása

2.A pályázati felhívás tárgya

A szomszédos államokban bejegyzett (nyilvántartott) és működő külhoni magyar vállalkozások támogatása családbarát munkahelyek, szolgáltatások kialakításával, fejlesztésével és/vagy külhoni diákok szakmai képzésével, pályakezdő fiatalok foglalkoztatásának támogatásával.

3. A pályázókkal kapcsolatos elvárások a pályázat benyújtásakor, a lehetséges pályázók köre

3.1. A BGA tv. 1. §-ában és 3. §-ában foglaltak figyelembevételével pályázatot nyújthat be gazdasági tevékenységet üzletszerűen végző, továbbá adószámmal rendelkező:
• jogi személy,
• egyéni vállalkozó[1].

3.2. Pályázatot nyújthatnak be:
A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. §-ában foglaltak figyelembevételével azon mikrovállalkozások és kisvállalkozások[2] , amelyek 2017. január 1-je előtt bejegyzésre kerültek, és azóta is folyamatosan működnek. A pályázó vállalkozásnak a helyi jogszabályoknak megfelelően hatósági nyilvántartásba bejegyzett vállalkozásnak kell lennie, előtársaság nem pályázhat.

3.3. Jelen pályázat alkalmazása tekintetében magyar vállalkozásnak minősül – összhangban a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Szátv.) rendelkezéseivel, különösen a személyi hatályt rendező 1. §-ban foglaltakkal – az az egyéni vállalkozó, valamint az a mikrovállalkozás és kisvállalkozás, amelynek tulajdonosa (tagja, részvényese) — jogi személy tulajdonos esetén a jogi személy tulajdonos tulajdonosai —, aki a szomszédos államok valamelyikében állandó lakóhellyel rendelkező, magát magyar nemzetiségűnek valló személynek minősül.

3.4.A támogatást igénylő pályázó (beleértve az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014 EU rendelet melléklete alapján meghatározott partner-, vagy kapcsolt vállalkozásokat is) jelen pályázati felhívásra kizárólag egy pályázatot nyújthat be.

3.5.A pályázó vállalkozás vagy annak tulajdonosa, tagja, részvényese nem lehet tulajdonosa, tagja, részvényese más, jelen pályázati felhíváson induló vállalkozás(ok)nak. Kizárólag átlátható szervezetek pályázhatnak, így amennyiben a pályázó tulajdonosa nem magánszemély, hanem egyéb szervezet, akkor a tulajdonosi struktúrát addig kell bemutatni, amíg végső tulajdonos(ok) személye egyértelműen megállapítható.

[1] Pályázati szempontból nem támogathatóak Szerbiában földműveléssel foglalkozó természetes személyek, akkor sem ha BPG (broj poljoprivredog gazdinstva) regisztrációs számmal rendelkeznek.

[2] „A KKV kategórián belül kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

A KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.”

4. Igényelhető támogatás

4.1. A teljes támogatási keretösszeg 500.000.000 Ft, melyről a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján, a Bethlen Gábor Alap Kollégiumának javaslatát figyelembe véve a Bethlen Gábor Alap Bizottsága (a továbbiakban: Támogató) dönt.

4.2.Megpályázható támogatás

4.2.1.a pályázati felhívás 1. A) pontja szerinti tevékenységet végző vállalkozások esetén 3.000.000 Ft – 4.500.000 Ft közötti összeg. A támogatás mezőgazdasági csekély összegű támogatásnak minősül 1408/2013/EU rendelet 6. cikk (1) bekezdése szerint, vagy halászati támogatásnak a 875/2007/EK rendelet 4. cikk (1) bekezdése szerinti. A csekély összegű (de minimis) támogatástartalom EUR-ban történő meghatározása a 2018.02.15-én érvényes EKB árfolyamon történik.

4.2.2.a pályázati felhívás 1. B) pontja szerinti tevékenységet végző vállalkozások esetén 3.000.000 Ft – 6.000.000 Ft közötti összeg. A támogatás általános csekély összegű támogatásnak minősül 1407/2013/EU rendelet a 6. cikk (1) bekezdése szerint. A csekély összegű (de minimis) támogatástartalom EUR-ban történő meghatározása a 2018.02.15-én érvényes EKB árfolyamon történik.

4.3. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

4.4. A támogatás nyújtása egy összegben, támogatási előlegként folyósítva, utólagos beszámolási kötelezettséggel történik. A Támogató fenntartja magának a jogot, hogy azon pályázók esetében, akik valamely korábbi pályázatuk vonatkozásában beszámolási, és/vagy hiánypótlási kötelezettségüknek határidőben nem tettek eleget, támogatást nem biztosít.

4.5. A támogatás intenzitása 100%.

4.6. A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.

5. A pályázat megvalósítási paraméterei
• Megvalósítási időszak: 2018. január 1. – 2019. február 28.
• A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2018. március 7.
• Benyújtási határidő: 2018. április 6. 14,00 óra Közép-európai idő szerint.
• Elszámolási határidő: a támogatottnak a projekt megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2019. március 31-ig szükséges a szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtania a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (a továbbiakban: NIR) felületén.

Detaljnije